Certifikáty    

 

Certifikace systému podle ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - 
Požadavky s návodem pro použití

Z důvodů neustále se zvyšujících nároků zainteresovaných stran (společnost, zákazník, organizace) na ochrany životního prostředí a efektivní realizaci produkce byly zpracovány normy pro systém environmentálního managementu. Jedná se o normy popisující systém řízení firem, který umožňuje snižovat environmentální dopady spojené s fungováním organizací.

Normy jsou rozčleněny na:

ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
V ČSN EN ISO 14001 jsou specifikovány požadavky na systém environmentálního managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Využívá se při certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění právních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu.

ČSN EN ISO 14004 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám.
V ČSN ISO 14004 je uveden návod na širší rozsah systému environmentálního managementu, než poskytuje ČSN EN ISO 14001. Je soustředěna zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace.

 

 Přínosy certifikace podle ČSN EN ISO 14001

  • zajištění a vylepšení péče o životní prostředí
  • uvědomování si vlastní odpovědnosti
  • odhalení, popsání rizik a jejich snižování
  • zlepšení profilu/image firmy
  • motivace zaměstnanců
  • včasné rozpoznání problémů s životním prostředím
  • plnění zákonné povinnosti - Novela zákona o hospodaření s energií č. 103/2015 Sb. (Zákon č. 406/2000 Sb.)
  • konkurenční výhody
  • nástroj řízení pro vhodné využívání zdrojů

Dokumenty ke stažení:

 

Kontakt:
Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Vedoucí oddělení certifikace systému managementu
telefon:  +420 543 426 735
mobil:    +420 608 150 122
fax:         +420 543 423 590
e-mail:   gaja(a)tzu.czcos(a)tzu.cz