Certifikáty    

Osobní ochranné prostředky - přehled legislativy

  • nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Tímto nařízením vlády se do českého právního systému implementuje směrnice Rady 89/686/EHS.
  • Směrnice Rady 89/86/EHS ze dne 21. prosince 1989  o sbližování právních předpisů členských států, týkající se osobních ochranných prostředků
  • Směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, kterou se mění směrnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnost hraček), 89/106/EHS (stavební výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojní zařízení), 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky), 90/384/EHS (váhy s neautomatickou činností), 90/385/EHS (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky), 90/396/EHS (spotřebiče plynných paliv), 91/263/EHS (telekomunikační koncová zařízení), 92/42/EHS (nové teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva) a 73/23/EHS (elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí)
  • Směrnice Rady 93/95/EHS ze dne 29. října 1993, kterou se mění směrnice 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (OOP) (Official Journal L 276 , 09/11/1993 P. 0011 - 0012 )
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/ES ze dne 3. září 1996, kterou se mění směrnice 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (Official Journal L 236 , 18/09/1996 P. 0044 - 0044 )
  • zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění

Obecné informace o posuzování OOP v rámci ČR a EU lze nalézt na webových stránkách:

http://www.unmz.cz/urad/osobni-ochranne-prostredky

http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment/

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-equipment_en