Certifikáty    

Jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, podléhají tedy před jejich uvedením na trh v ČR povinnému posouzení shody z hlediska plnění „základních požadavků“ na ochranu zdraví a života občanů, jejich bezpečnost, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu majetku, ochranu veřejného zájmu, ochranu spotřebitele“. Základní požadavky na osobní ochranné prostředky stanovuje nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky ve znění směrnice Rady 89/686/EHS z 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států, týkající se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic Rady 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/ES.

Nařízení vlády stanoví základní požadavky na tyto výrobky z hlediska jejich „bezpečnosti“, stanoví jednotlivé kategorie OOP s předepsaným způsobem ES posouzení shody. Pro kategorie s vyšší mírou rizika (II. a III. kategorie) předepisuje povinnou účast notifikované osoby, u jednoduchých typů (kategorie I) může výrobce provést ES posouzení shody sám bez účasti notifikované osoby.