Certifikáty    

Zde si můžete stáhnout postup ve formátu PDF.

Postupové kroky při certifikaci - zkouška typu OOP (I. kategorie)

 

Dle NV 21/20003 Sb. jsou na výrobce nebo zplnomocněného zástupce při uvádění OOP na trh v EU obecně kladeny tyto požadavky:

- posouzení shody u OOP I. kategorie ES přezkoušením typu notifikovanou osobou se neprovádí. Posouzení shody může výrobce provést sám nebo může v rámci nepovinné certifikace požádat o posouzení shody certifikační orgán (dále jen COV)

- zajištění technické dokumentace výrobku s ohledem k jeho charakteru

- vydání ES prohlášení o shodě (pouze pro potřeby orgánů dozoru) a označení výrobku CE.

 

V případě posouzení shody COV je možné splnění požadavků NV zajistit postupovými kroky uvedenými v  tab. č. 1.

 

Tabulka č. 1: Postupové kroky

Krok č.

Vykonavatel

Zadavatel

1.

Zašle žádost

Vyplní žádost včetně předmětové(ých) norem,dle které(ých) bude výrobek posuzován

 

 

Přiloží:

-  výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list

 

 

-  technickou dokumentaci

 

 

-  materiálový list nebo konstrukčně technologické

 

 

parametry o použitém(ých) materiálech (materiálové složení, plošná hmotnost, jemnost příze, vazba aj.), včetně doporučené údržby

- kontrolní  rozměry  kterým  vzorek(y)  oděvu  dle  deklarované velikosti musí vyhovovat

 

 

-  protokoly a certifikáty (pokud má k dispozici)

2.

Vypracuje Smlouvu o kontrolní činnosti

Do 14 dnů zašle potvrzený výtisk vykonavateli a

uhradí zálohovou fakturu, je-li přiložena ke smlouvě

 

 

Současně dodá vzorky materiálu(ů) a varianty oděvů

3.

Zajistí provedení zkoušek

-

4.

Posoudí shodu

Zpracuje závěrečný protokol, na základě kladného posouzení shody výrobku vydá certifikát nebo certifikát typu

-

5.

Provede fakturaci

Uhradí v termínu splatnosti

6.

Po úhradě předá všechny protokoly, certifikáty

Vydá ES prohlášení o shodě a označí výrobky CE

U výrobků, které nejsou vyrobeny v ČR ani v EU vydá prohlášení o shodě 

 

Technická dokumentace s uvedením výrobce, s označením výrobku, s uvedením kategorie a s uvedením jaký byl zvolen postup posouzení shody dle nařízení vlády č. 21/2003 Sb. v platném znění, musí dle požadavku přílohy  č. 3 obsahovat:

 •      nákres a popis výrobku
 •     seznam základních požadavků (dle přílohy č. 2 nařízení vlády 21/2003 v platném znění) a harmonizovaných, technických specifikací a předpisů norem, které byly vzaty do úvahy při návrhu výrobku - doporučuje se zpracování formou check-listu
 •     popis kontrolních prostředků (jak je zajištěna kontrola materiálů na vstupu (materiálový list, protokoly o zkouškách, certifikát, prohlášení o zdravotní nezávadnosti apod.), jaké jsou prováděny mezioperační kontroly a jaké jsou prováděny kontroly na výstupu — zejména kontrola rozměrů s ohledem k deklarované velikosti, zda údaje uvedené na etiketě odpovídají požadavkům normy(em), zda výrobky jsou vybaveny návodem k použití Þ kdo a kdy kontroly provádí dle jakých norem — stručně,formulář kontrolní postupy a zkušební prostředky — doporučuje se zpracování ve formě check-listu
 •      kopii pokynů dle přílohy č. 2 bod 1.4 (v souvislosti s požadavky normy(em) uvedených v kapitole norem Návod k použití)

 

Výrobce OOP:

 •            chybějící podklady dodá výrobce na žádost COV bezodkladně v co nejkratším termínu
 •          dodá v co nejkratším termínu vzorky materiálu(ů) a varianty oděvů vybavenými etiketami a s návodem k použití odpovídající požadavkům předmětové(ým) normy(ám); provedení oděvu(ů) musí odpovídat požadavkům předmětové(ým) normy(ám),
 •         musí OOP vybavit etiketou obsahující označení výrobce, označení oděvu kódem nebo názvem, číslo předmětové normy, označení velikosti dle ČSN EN 13402-3 (80 7035) a symboly údržby (materiálové složení není normou požadováno)
 •         musí OOP vybavit návodem k použití obsahující označení výrobce, označení oděvu kódem nebo názvem, číslo předmětové normy, účel použití výrobku, pokyny k doporučené údržbě (pouze v případě doplňujících informací, jinak stačí odkaz na symboly údržby), pokyny ke skladování a balení. Informace, které jsou určeny uživateli, musí být v českém jazyce
 •        dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo prohlášení ES o shodě vydáno, a výrobek má být nadále uváděn na trh a tato změna může ovlivnit vlastnosti výrobku, musí výrobce vydat nové prohlášení na základě nového vlastního posouzení shody nebo posouzení shody provedené COV.

 

COV při certifikaci výrobků:

 •        po dodání a přezkoumání všech podkladů COV zaregistruje žádost a nejdéle do čtyř týdnů zpracuje návrh Smlouvy o kontrolní činnosti (obsahuje podmínky pro samotnou certifikaci), vystaví zálohu na dohodnuté činnosti
 •         ostatní činnosti a termíny obsahuje Smlouva o kontrolní činnosti.

 

Jedná se především o:

 

 •          oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené), konstruované a vyráběné na ochranu proti povrchově působícím mechanickým vlivům, jako jsou pracovní oděvy pro profesionální použití, tedy pracovní obleky, bundy, kalhoty s náprsníkem, kombinézy, pláště, pracovní zástěry, pokrývky hlavy chránící před skalpováním
 •       oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené), konstruované a vyráběné pro profesionální použití na ochranu proti klimatickým vlivům, které však nejsou extrémní, ať již chrání před deštěm nebo proti chladu
 •          oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené), konstruované a vyráběné pro manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele teplotám vyšším než 50 oC (na příklad zástěry a rukavice chránící proti těmto rizikům)