Certifikáty    

Zde si můžete stáhnout postup ve formátu PDF.

ES přezkoušení typu OOP — požadavky, postup

 

Dle NV 21/2003 Sb. jsou na výrobce nebo zplnomocněného zástupce při uvádění OOP na trh v EU obecně kladeny tyto požadavky:

 

-          povinnost výrobce nebo zplnomocněného zástupce zajistit posouzení shody:

o         OOP II. kategorie: ES přezkoušením typu notifikovanou osobou (dále jen NO) dle § 4

o      OOP III. kategorie: ES přezkoušením typu NO podle § 4 a dále zvolí buď postup ES systém řízení jakosti výrobku podle § 5 nebo systém zajištění ES    jakosti výroby prostřednictvím dohledu podle § 6

-          zajistit technickou dokumentaci výrobku dle požadavku přílohy č. 3 NV 21/2003

-       vydat ES prohlášení o shodě (pouze pro potřeby orgánů dozoru) a označit výrobky CE. V případě OOP III. kategorie se CE uvádí včetně identifikačního čísla zúčastněné NO.

Splnění požadavků NV je možné zajistit postupovými kroky uvedenými v tab. č. 1.

Tabulka č. 1: Postupové kroky

Krok č.

Vykonavatel

Zadavatel

1.

Zašle žádost

Vyplní žádost dle všech požadovaných informací včetně předmětové(ých) norem, dle které(ých) bude výrobek posuzován

 

 

Přiloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list

 

 

- technickou dokumentaci

 

 

- materiálový list nebo konstrukčně technologické

 

 

parametry o použitém(ých) materiálech (materiálové složení, plošná hmotnost, jemnost příze, vazba aj.), včetně doporučené údržby

- kontrolní  rozměry  kterým  vzorek(y)  oděvu  dle deklarované velikosti  musí vyhovovat

 

 

- protokoly a certifikáty (pokud má k dispozici)

2.

Vypracuje Smlouvu o kontrolní činnosti

Do 14 dnů zašle potvrzený výtisk vykonavateli a

uhradí zálohovou fakturu, je-li přiložena ke smlouvě

 

 

Současně dodá vzorky materiálu(ů) a varianty oděvů

3.

Zajistí provedení zkoušek

-

4.

Posoudí shodu

Zpracuje závěrečný protokol, na základě kladného posouzení shody výrobku vydá certifikát(y) ES o přezkoušení typu

-

5.

Provede fakturaci

Uhradí v termínu splatnosti

6.

Po úhradě předá všechny protokoly, certifikát(y) ES o přezkoušení typu

Na základě certifikátu ES o přezkoušení typu vydá ES prohlášení o shodě a označí výrobky CE

U výrobků, které nejsou vyrobeny v ČR ani v EU vydá prohlášení o shodě 

 

Technická dokumentace s uvedením výrobce nebo zplnomocněného zástupce, s označením výrobku, s uvedením kategorie OOP a jaký byl zvolen postup posouzení shody dle nařízení vlády č. 21/2003 Sb. musí dle požadavku přílohy č. 3 obsahovat:

-          nákres a popis výrobku

-       seznam základních požadavků (dle přílohy č. 2 nařízení vlády 21/2003) a harmonizovaných, technických specifikací a předpisů norem, které byly    vzaty do úvahy při návrhu výrobku — doporučuje se zpracování formou check-listu

-    popis kontrolních prostředků (jak je zajištěna kontrola materiálů na vstupu /materiálový list, protokoly o zkouškách, certifikát, prohlášení o zdravotní nezávadnosti apod./, jaké jsou prováděny mezioperační kontroly a jaké jsou prováděny kontroly na výstupu — zejména kontrola rozměrů s ohledem k deklarované velikosti, zda údaje uvedené na etiketě odpovídají požadavkům normy(em), zda výrobky jsou vybaveny návodem k použití Þ kdo a kdy kontroly provádí dle jakých norem — u OOP II. kategorie stručný popis, viz formulář kontrolní postupy a zkušební prostředkydoporučuje se zpracování formou check-listu

-         kopii pokynů dle přílohy č. 2 bod 1.4 (v souvislosti s požadavky normy(em) uvedených v kapitole Návod k použití

 

Výrobce OOP:

-         chybějící podklady dodá výrobce na žádost NO bezodkladně v co nejkratším termínu

-      dodá v co nejkratším termínu vzorky materiálu(ů) a varianty oděvů vybavenými etiketami a s návodem k použití odpovídající požadavkům předmětové(ým) normy(ám); provedení oděvu(ů) musí odpovídat požadavkům předmětové(ým) normy(ám)

-       musí výrobky vybavit etiketou obsahující označení výrobce, označení oděvu kódem nebo názvem, číslo předmětové normy, označení velikosti dle ČSN EN 13402-3 (80 7035), piktogram (symbol) ukazující typ nebezpečí/použití a případně funkční úrovně, symboly údržby, piktogram (kniha s písmenem "i") znamenající, že je třeba vzít v úvahu pokyny výrobce, datum výroby je-li požadováno normou, (materiálové složení není normou požadováno)

-        musí výrobky vybavit návodem k použití obsahující označení výrobce, označení oděvu kódem nebo názvem, číslo předmětové normy, vysvětlení piktogramů a úrovně provedení, účel použití výrobku s ohledem na úrovně a třídy ochrany, doporučenou údržbu s maximálními dobami mezi kontrolami, upozornění na nebezpečí a omezení použitelnosti, pokyny ke skladování a balení. Informace, které jsou určeny uživateli, musí být v českém jazyce (nebo v jazyce země, ve které bude v EU výrobek uváděn na trh)

-       u OOP III. kategorie zajistí postup ES systém řízení jakosti výrobku podle § 5 nebo systém zajištění ES jakosti výroby prostřednictvím dohledu podle § 6 (v intervalu kratším než jeden rok) s účastí zvolené NO

-        má-li certifikovaný systém řízení jakosti (dále jen SŘJ) je sice kladným faktem, ale není postačující pro splnění požadavku dle § 6, neboť dokumentace SŘJ musí zejména obsahovat popis uvedený v § 6 odst. 3 v návaznosti na § 5 odst. 2 NV. Je vhodné schematicky zpracovat plán jakosti/doplněk k plánu jakosti nebo kapitoly z příručky jakosti (dále jen PJ) týkající se kontrol daného výrobku a nebo související dokument PJ zpracovaný formou plánu kontrol s ohledem na jeho přezkoušení dle § 5 odst. 2 NV (např. jakou vlastnost nebo konstrukční ukazatel dodavatel materiálů nebo výrobce oděvů prověřuje nebo kontroluje, dle jaké normy, jaká je povolená odchylka nebo minimální hodnota daného parametru, kdo zkouší a kdo kontroluje a jak často kontroluje, kdo odpovídá za systém kontrol a jejich provádění), aby tímto systémem kontrol bylo zajištěno efektivní fungování SŘJ a stálá jakost výrobku — aby byly zachovány vlastnosti ověřené při certifikaci výrobku. Účelem dohledu NB nad výrobcem provozovaným SŘJ je zajistit  dodržování a používání schváleného SŘJ

-        dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo ES prohlášení o shodě vydáno, a výrobek má být nadále uváděn na trh a tato změna může ovlivnit vlastnosti výrobku, musí výrobce vydat nové prohlášení na základě nového posouzení shody. V případě změn v systému řízení jakosti NO přezkoumá navrhované změny a rozhodne, zda změněný SŘJ odpovídá příslušným ustanovením.

 

NO při certifikaci výrobků:

      po dodání a přezkoumání všech podkladů NO zaregistruje žádost a nejdéle do čtyř týdnů zpracuje návrh Smlouvy o kontrolní činnosti (obsahuje podmínky   pro ES přezkoušení typu dle § 4) a vystaví zálohu na dohodnuté činnosti

-       ostatní činnosti a termíny obsahuje Smlouva o kontrolní činnosti. U OOP III. kategorie, rozhodne-li se výrobce nebo zplnomocněný zástupce již na počátku posuzování shody pro provádění posouzení SŘJ a následného dohledu nad výrobcem stejnou NO, lze tyto činnosti rovněž zahrnout do Smlouvy o kontrolní činnosti.