Certifikáty    

 Certifikace systému podle normy ČSN ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci

Certifikace podle ČSN ISO 45001:2018 napomáhá organizacím prokázat závazek k zajišťování a zlepšování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením. Certifikát také prokazuje, že organizace systematicky omezuje rizika, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo služ­bami organizace.

Úplné označení a název normy je ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem použití. Organizace zavádějí systém managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci z důvodu, aby získaly samoregulující se systém reagující pružně na změny požadavků. Změny požadavků mohou vyplynout jak z legislativních předpisů a bezpečnostních požadavků, tak i ze změn uvnitř organizace, např. nových technologií, organizačních změn apod. Dalšími důvody mohou být právní pohnutky, etické ohledy, pracovně­právní vztahy a ekonomické aspekty.

Zavedení a následná certifikace systému vede především k omezení nemocí z povolání a pracovních úrazů, při minimalizaci nákladů spojených s nehodami na pracovišti.

Norma ISO 45001 je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001, aby bylo možno vytvářet systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souběžně se systémem managementu kvality a systémem environmentálního managementu organizace.

Tak jako systém environmentálního managementu vychází z analýzy environmentálních aspektů, při aplikaci ISO 45001 se vychází z analýzy rizik a jejich minimalizace.

Hlavním smyslem aplikace normy je vést organizace k tomu, aby navrhly a zavedly opatření, která všude, kde je to možné, nebezpečí odstraní, omezí, nebo zaměstnance od něj izolují. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.

Jde zpravidla o třístupňový proces zahrnující

  • identifikaci nebezpečí,
  • hodnocení rizika,
  • omezení rizika.

 Přínosy certifikace podle ČSN ISO 45001

  • prokázání závazku k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijatého na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením;
  • prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace;
  • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů;
  • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti;
  • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • vybudovaný samoregulující systém, reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.).

 Certifikace systémů managmentu podle ISO 45001 probíhá pod hlavičkou CQS.


 

Kontakt:

Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Vedoucí oddělení certifikace systémů managementu
telefon: +420 543 426 735
mobil:    +420 608 150 122
e-mail:   gaja(a)tzu.czcos(a)tzu.cz