Certifikáty    
>

Historie

V devadesátých letech byly systémy řízení kvality v České republice výsadou zejména automobilového a strojírenského průmyslu. V té době se v kriteriích státních zakázek a výběrových řízeních české armády stále častěji objevovaly požadavky na certifikované systémy řízení kvality dodavatelů podle ISO řady 9000, což vyvolalo rychlý růst počtu certifikovaných firem. Snaha o prosazení certifikace v oboru prádelen a čistíren byla tehdy ovšem odmítána s odkazem na nepotřebnost certifikátu a kvůli finanční náročnosti pro prádelny.

Potřeba prezentovat kvalitu služeb oboru vedla v roce 1999 k vytvoření pracovní skupiny, která zpracovala Zásady odborného ošetření zdravotnického prádla. "Zásady" vychází z principů osvědčených v Evropě a stanovují stavební, technologické a hygienické požadavky na prádelnu, která pere prádlo pro zdravotnická či sociální zařízení. Pracovní skupina připravila i Směrnici pro certifikaci a spolu s relevantními technickými normami Textilního zkušebního ústavu tak vznikl normativní základ pro dobrovolné hodnocení prádelen. K Zásadám pro odborné ošetření zdravotnické prádla později ještě přibyly Zásady pro odborné ošetření prádla z potravinářských provozů a připravily tak podmínky i pro certifikaci prádelny, která pere pro klienty z dalšího oboru se zvýšenými nároky na hygienu. O tom, že je to všeobecný trend, svědčí i vydání Evropské normy na hodnocení rizik biokontaminace v prádelnách.

Současná situace

Na základě dohody mezi Asociací prádelen a čistíren a Textilním zkušebním ústavem došlo k dílčímu přepracování „Zásad“ a k jejich převedení do podoby Oborových specifikací, které vydává Textilní zkušební ústav (viz Vydané Oborové specifikace). Návazně došlo k přepracování i Směrnice pro certifikaci

V současnosti je podle Oborových specifikací certifikována řada prádelen, jejich seznam je možno nalézt na stránkách Asociace prádelen a čistíren.

Během let se v prádelnách začaly také více objevovat certifikované systémy řízení kvality (QMS) podle ISO 9001, nakonec i většina prádelen certifikovaných podle Oborových specifikací vlastní současně certifikát podle ISO 9001 případně i ISO 14001. Původně se zdálo, že pro větší prádelny je obchodně více použitelný certifikát podle ISO 9001 než certifikát podle Oborových specifikací, postupně se ale projevuje zvýšený zájem o certifikace prádelen podle Oborových specifikací a hlavním impulsem jsou zřejmě nově vypisovaná výběrová řízení, která mají ve svých zadáních požadavky na doložení kvalifikace pro praní a servis zdravotnického prádla, případně přímo požadavek na certifikát podle Oborových specifikací.

Pro fungování prádelny je ideální rozumně zavedený systém řízení kvality podle ISO 9001, který zahrnuje požadavky Oborových specifikací. Často se totiž stává, že obecný QMS podle ISO 9001, navíc nezřídka jen formálně implementovaný bez respektování specifik průmyslové prádelny, se jeví v praxi spíše jako byrokratická přítěž a ne jako záruka řízených procesů. Na druhé straně, plnění požadavků Oborových specifikací bez systémového zabezpečení (zejména řízení dokumentů a záznamů, metrologického zabezpečení, nápravných opatření atd.), neskýtá záruku stálého a bezproblémového plnění jejich požadavků.

Principy Oborových specifikací pro praní

Zvýšená frekvence dotazů na certifikaci nás přivedla k nápadu zopakovat základní principy. Kompletní znění všech dokumentů naleznete na www stránkách Asociace prádelen a čistíren (www.apac.cz) nebo v této sekci www stránek Textilního zkušebního ústavu.

Pro certifikaci podle Oborové specifikace pro odborné ošetření zdravotnického prádla je třeba v podstatě splnit:

 1. požadavky na prostory
  • striktní oddělení špinavé a čisté části prádelny dělící stěnou
  • přechod vozíků ze špinavé do čisté části prádelny jen přes desinfekční komoru
  • je-li nezbytné přecházení pracovníků mezi oběma částmi prádelny, musí být k dispozici patřičně vybavená personální propust
  • podlahy a stěny provozních prostor musí být omyvatelné
  • pro personál musí být k dispozici toalety zvlášť pro čistou i nečistou stranu prádelny
  • optimálně by měly být pro pracovníky obou částí prádelny i oddělené šatny a společenské místnosti (jídelny)
 2. oblast špinavého prádla
  • prádelna by měla mít připravený návrh dohody se zdravotnickým zařízením o způsobu třídění a předávání použitého prádla, který respektuje požadavky přílohy č. 4 vyhlášky č. 306/2012 Sb.
  • pracovníci přicházející do styku se špinavým prádlem používají ochranné osobní pomůcky
  • zaměstnanci pohybující se v nečisté části provozu obdrží barevně odlišené ochranné pracovní oblečení
  • prací stroje musí mít funkční všechny řídící, regulační a kontrolní prvky
 3. oblast čistého prádla
  • všechny regulační a kontrolní přístroje na strojích musí být funkční
  • uskladnění čistého a vyžehleného prádla musí být přehledné
 4. technologie
  • voda použitá k praní musí jakostí odpovídat vodě pitné a musí plnit limity tvrdosti
  • prací stroje musí mít plnící otvor ve špinavé a vyprazdňovací otvor na čisté straně prádelny
  • při praní zdravotnického prádla používá prádelna výhradně dezinfekční prací postupy
  • sušení vlhkého prádla musí být provedeno neprodleně po jeho odvodnění
  • kvalitu praní dokumentuje prádelna nejméně 2x ročně praním zkušebních klůcků, které nechá vyhodnotit u autorizované osoby
 5. hygiena
  • prádelna musí zpracovat hygienický plán, jehož plnění se pravidelně kontroluje, musí být určena odpovědnost za jeho plnění
  • personál musí mít v čisté a nečisté části, na toaletách, v umývárnách a šatnách příležitost k umytí rukou a jejich dezinfekci
  • v nečisté části provozu je zakázáno jíst, pít a kouřit mimo vyhrazené prostory, v čisté části je povoleno pití pro dodržení pitného režimu
  • čisté prádlo musí být prosto všech nákazu způsobujících škodlivých zárodků

Vedení prádelny musí zajistit stavební, technologické a hygienické předpoklady, ale největším problémem často bývá přesvědčit personál o nezbytnosti dodržování všech pravidel. Chování personálu je rozhodující pro bezproblémové fungování prádelny podle Oborových specifikací.

Mechanismus certifikace

Pravidla certifikace stanovuje Směrnice pro certifikaci. Požádat o certifikát může podle pravidel prádelna, která požadavky Oborových specifikací uplatňuje alespoň čtyři měsíce. Vyplněnou přihlášku zašle na sekretariát Asociace nebo certifikačnímu orgánu TZÚ, který je sekretariátu APaČ předá. Certifikační komise zaregistruje přihlášku a zahájí certifikační řízení prostřednictvím pověřeného certifikačního orgánu. Ten uzavře se žadatelem smlouvu o kontrolní činnosti, na základě které pak probíhají certifikační a dozorové audity. Mechanismus je v podstatě shodný s certifikací systémů řízení kvality podle ISO 9001.

Optimální je proto zahájit předcertifikačním auditem (vstupní analýzou), při kterém pověřený certifikační orgán prověří v celém rozsahu plnění požadavků. Zjištění jsou uvedena v protokolu, jehož nejdůležitější část obsahuje neshody, které musí být odstraněny před udělením certifikátu. Protokol je určen pouze pro žadatele o certifikát, není poskytován certifikační komisi.

S dostatečným předstihem je též vhodné provést mikrobiologickou prověrku dle OS 80-05 Praní - Hygienicko-epidemiologické kontroly v prádelně, aby již při certifikační prověrce byly k dispozici výsledky prokazující splnění požadavků Oborových specifikací na mikrobiologickou čistotu prádla, nebo aby bylo možno včas provést opatření k odstranění možnosti kontaminace prádla.

Vlastní certifikační audit je opět uzavřen protokolem obdobným jako u předcertifikačního auditu. Žadatel o certifikát musí doložit odstranění všech neshod, pro něž byl vystaven Záznam o neshodě. Nejsou-li neshody zjištěny (nebo jsou-li odstraněny), zpracuje certifikační orgán protokol o stavu plnění požadavků v provozu žadatele. Ve zprávě je po jednotlivých bodech Oborových specifikací komentován stav jejich plnění, zjištění dokládající plnění mohou být doložena fotodokumentací pořízenou auditory. Protokol obdrží jednak žadatel, jednak certifikační komise. Na základě protokolu a výsledků hygienicko-epidemiologické kontroly pak komise rozhodne o udělení certifikátu.

Jak na certifikaci

Optimální varianta je začlenit požadavky Oborových specifikací jako odbornou náplň systému řízení kvality podle ISO 9001. Je při tom vhodné využít všechny mechanismy, které systémy řízení kvality přinášejí, zejména principy týmové spolupráce, plány kvality, interní audity případně sebehodnocení. Velkou výhodou je pak možnost využití fungujících mechanismů řízení, nápravných a preventivních opatření, řízení měřicích zařízení, interní komunikace atd. Tam, kde jsou požadavky Oborových specifikací plněny bez základny QMS, je situace obtížnější o nutnost zavedení funkčního mechanismu řízení záznamů a stanovení pravomocí.

Z našich zkušeností vyplývá, že pro řadu prádelen může být obtížné převést principy zakotvené v Oborových specifikacích do vlastního provozu. Je užitečné nechat si udělat vstupní analýzu, která zjistí výchozí stav, rozpory mezi požadavky a reálnou situací v prádelně a navrhne potřebná opatření. Takovou vstupní analýzu lze dohodnout přímo s Textilním zkušebním ústavem. Je možné postupovat individuálně nebo počkat na školení. Informace o školeních, která se týkají uplatnění požadavků Oborových specifikací je možno získat po zaslání dotazu na e-mail zaklova(a)tzu.cz. Případně je možno dohodnout školení, které se uskuteční individuálně dle potřeby klienta přímo v provozu prádelny.