Certifikáty    

PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY UDĚLENÉ CERTIFIKAČNÍM ORGÁNEM PRO VÝROBKY TZÚ BRNO
(značka CERTIFIKOVÁNO / OVĚŘENO)

1. Práva a povinnosti držitelů certifikátu výrobku

Práva a povinnosti držitelů akreditovaných certifikátů výrobků vystavených certifikačním orgánem pro výrobky  Textilního zkušebního ústavu Brno jsou uvedeny ve smlouvě o kontrolní činnosti uzavřené mezi TZÚ Brno a subjektem požadujícím certifikaci výrobku.

V případě neexistence této smlouvy (neakreditovaná certifikace či posouzení na základě potvrzené objednávky) mají držitelé certifikátů/osvědčení následující práva a povinnosti:

 • být na vyžádání seznámeni s průběhem certifikace
 • používat certifikát/osvědčení a odkazy na ně ve své korespondenci a reklamních materiálech tak, aby se tyto vztahovaly jen na certifikovaný výrobek
 • zajistit stálou shodu výrobků se základními požadavky, dle kterých byl výrobek certifikován
 • přijmout vhodná opatření k nápravě při zjištění, že výrobky nesplňují požadavky, dle kterých byly certifikovány (stížnosti odběratelů, reklamace atd.)
 • ukončit používání certifikátu/osvědčení pro výrobky, které trvale nesplňují požadavky, dle kterých byly certifikovány, nebo pro výrobky, u kterých došlo k zásadním změnám (změna použitého materiálu, změna barevného provedení, odlišné technologické postupy mající vliv na výsledné vlastnosti výrobku atd.)
 • zaplatit certifikačnímu orgánu úplatu za činnosti spojené s certifikací výrobku.

2. Pravidla pro používání certifikční značky COV TZÚ

Certifikační značka může být použita pouze:

 • subjektem (výrobcem /dovozcem), který o certifikaci výrobku požádal
 • ve spojení s výrobkem, na nějž byl vydán certifikát či osvědčení
 • v době platnosti vydaného certifikátu /osvědčení
 • v rámci certifikovaného rozsahu (s odkazem na normy, dle kterých byla certifikace provedena a na vlastnosti, které byly certifikací prověřeny)
 • bez jakýchkoliv úprav a modifikací
 • na výrobku, na etiketě připojené k výrobku či na obalu výrobku
 • v dokumentech a propagačních materiálech týkajících se certifikovaného výrobku
 • na www stránkách či v jiných formách reklamy, ale vždy jen tak, aby se informace vztahovala k danému certifikovanému výrobku
 • certifikační značka může být použita ve zmenšení či zvětšení dle potřeb výrobce/dovozce za předpokladu, že zůstane čitelná v celém rozsahu včetně čísla certifikátu /osvědčení, na základě kterého byla značka udělena

3. Nesprávné používání certifikátů a certifikační značky a důsledky z toho plynoucí

 • Výrobce či dovozce musí ukončit užívání certifikátu /osvědčení, certifikační značky a dokumentů s odkazy na ně ihned po skončení platnosti certifikátu /osvědčení nebo na základě rozhodnutí certifikačního orgánu COV TZÚ o pozastavení platnosti, zrušení či odejmutí vydaného certifikátu /osvědčení .
 • Výrobce či dovozce nesmí používat odkazy na certifikát /osvědčení tak, že by docházelo k záměně s prokazováním shody výrobku dle zákonných požadavků (zák.č. 22/1997 Sb.).
 • Pokud certifikační orgán TZÚ zjistí případy nesprávného či klamavého používání certifikátu/osvědčení či odkazů na ně, je oprávněn certifikát /osvědčení zrušit či odejmout.


V Brně dne 2.1.2007             Ing. Svatava Horáčková
                                                  vedoucí COV TZÚ