Certifikáty    
> Nařízení o osobních ochranných prostředcích

Nařízení o osobních ochranných prostředcích

Oznamujeme výrobcům, dovozcům a distributorům osobních ochranných prostředků, že vstoupilo v platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 ze dne 9. března 2016, o osobních ochranných prostředcích a o zrušení Směrnice Rady č. 89/686/EHS. Nařízení již bylo také vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie. V účinnost vstoupí 24 měsíců po vstoupení v platnost a poté bude závazné pro všechny členské státy EU. Na rozdíl od Směrnice o OOP 89/686/EEC není nutné nové nařízení implementovat do národního práva, nařízení je přímo aplikovatelné v jednotlivých členských státech EU. Stávající Směrnice č. 89/686/EHS, o OOP se zruší s účinností ode dne 21. dubna 2018.

Českou a anglickou verzi tohoto Nařízení najdete na:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=CS

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=CS.

Certifikáty ES přezkoušení typu a rozhodnutí o schválení vydané podle Směrnice č. 89/686/EHS zůstávají v platnosti do 21. dubna 2023, pokud jejich platnost neskončí před uvedeným dnem.

Důležité je ustanovení čl. 47 Nařízení, podle nějž nesmějí členské státy bránit tomu, aby byly na trh dodávány výrobky, na něž se vztahuje Směrnice 89/686/EHS, které jsou s uvedenou Směrnicí ve shodě a které byly uvedeny na trh před 21. dubnem 2019.

Jedná se o nový předpis, který bude samozřejmě v počátcích vyvolávat mnoho otázek a nejasností. Ty se budou postupně řešit a objasňovat tak, aby k datu 21.4.2018 byla nastavena jasná pravidla. Je však třeba se s novým předpisem seznámit a zajistit tak bezproblémové umisťování OOP na evropský trh.

TZÚ Brno jakožto Notifkovaná osoba EU č. 1021 provádí činnosti zkoušení a certifikací v souladu se Směrnicí o OOP 89/686/EHS (nařízením vlády č. 21/2003 Sb.). Stejně jako ostatní notifikované osoby v oblasti OOP projde TZÚ Brno procesem nové notifikace tak, aby mohl své služby nabízet v souladu s novým nařízením. Více Nové nařízení OOP.doc.