Certifikáty    

Obecné zásady při nákupu prádla a jeho údržby

Problematika "prádla" bývá často na okraji zájmu odpovědných pracovníků jak státních organizací, tak soukromých firem. I když se jedná o velmi široký sortiment výrobků se specifickými a značně odlišnými požadavky na jednotlivé druhy, přesto bývá při nákupu prádla či výběru poskytovatele údržby rozhodováno bez základních informací o kvalitativních parametrech jak nakupovaného zboží, tak služeb, které budou zajišťovat jeho údržbu. Hlavním vodítkem přitom bývá porovnání nabízených cen, a to často bez alespoň základní představy o jakosti výrobku a jeho vhodnosti pro daný účel použití.

Jak postupovat při nákupu

Před vlastním výběrem prádla musíme mít představu o účelu použití, ze kterého dost často vyplynou požadavky na konstrukční vlastnosti nakupovaných textilních výrobků. Často přitom platí, že to, co je naprosto vyhovující pro jeden účel, vyhovuje jen omezeně nebo nevyhovuje vůbec účelu jinému. Jako příklad lze uvést rozdílné požadavky např. na ložní prádlo v hotelech a nemocnicích nebo na pracovní oblečení ve strojírenském závodě či výrobě potravin.

Základní kritéria, která musíme vzít před nákupem v úvahu, jsou:

 1. bezpečnost výrobku pro zamýšlené použití,
 2. kvalita výrobku,
 3. udržovatelnost výrobku.

Bezpečnost

Většina textilních výrobků nespadá do regulované sféry a neplatí pro ně tedy zvláštní požadavky na bezpečnost vyplývající z právních předpisů. Těmi se musíme zabývat při nákupu:

 • osobních ochranných pomůcek, což mohou být zejména různé profesní oděvy nebo jejich součásti
 • textilních zdravotnických prostředků (např. operačních roušek, operačních plášťů apod.)
 • textilních výrobků pevně spojených se stavbou (koberce apod.)
 • výrobků pro děti do tří let.

Odpovědnost za bezpečnost výrobků sice spočívá na výrobci, ale kupující by si měl nechat doložit, že výrobce dostál svým povinnostem. Dokladem je označení CE, případně prohlášení o shodě s požadavky předpisů či jiné dokumenty podle charakteru výrobku a požadavků technických předpisů.

Kvalita

Na kvalitě a vhodnosti textilního výrobku se podílí dlouhá řada faktorů od kvality vstupní suroviny, přes kvalitu příze, konstrukční charakteristiky plošné textilie, použité způsoby barvení a dalších úprav až po kombinace různých materiálů, vhodnost galanterních doplňků či celkového konfekčního zpracování. Řadu z těchto parametrů přitom dokáže zhodnotit jen textilní odborník a často jen za pomoci speciálního přístrojového vybavení.

V praxi je proto potřeba vzít v úvahu při hodnocení jakosti textilního výrobku výsledné vlastnosti výrobku, zejména:

 • pevnost použitých materiálů a švů 
 • stálobarevnosti
 • odolnost proti žmolkování (vzhled) 
 • přípustné změny rozměrů po praní či čištění 
 • vhodnost materiálového složení 
 • ukazatele zdravotní nezávadnosti apod.

Pro některé účely použití jsou požadavky na optimální hodnoty těchto vlastností zakotveny v technických normách (např. [1], [2], [3], [4]). V těchto případech je pak vhodné po výrobci vyžadovat, aby doložil splnění těchto požadavků, nejlépe výrobkovým certifikátem vystaveným akreditovaným certifikačním orgánem výrobků.

Zejména při nákupu většího množství výrobků je nezbytné, aby byly do smluvních podmínek zahrnuty jakostní specifikace, nejlépe odkazem na materiálové listy, podnikové normy výrobce či obdobné dokumenty. Je-li předpoklad opakovaného nákupu stejného produktu, je vhodné do smluvního vztahu zakotvit dokládání parametrů jednotlivých výrobních šarží atesty a také si odsouhlasit s prodejcem tzv. referenční vzorek, který pak bude sloužit jako etalon při případných sporech o vlastnostech dodávaných výrobků.

Udržovatelnost

Již při nákupu nového textilního výrobku musíme mít na zřeteli jeho vhodnost pro praní, čištění, žehlení a případně jiné postupy, kterým bude podrobován během své životnosti. Výrobce je povinen vybavit výrobek návodem na jeho udržování [5], což bývá u textilních produktů obvykle řešeno formou tzv. symbolů údržby [6]. Na udržovatelnost výrobku v průmyslové prádelně nebo čistírně má zásadní vliv i střihové řešení, kombinace použitých materiálů a použité galanterní doplňky. Je vždy vhodné, vyžádat před nákupem konkrétních výrobků stanovisko prádelny, ve které bude prováděna údržba výrobku.

V případě nákupu většího množství stejných výrobků je rozumné před uzavřením kontraktu vyzkoušet vzorek v prádelně, ve které pak bude pravidelně udržován. Ve spolupráci s prádelnou pak sledujte změny vzhledu a vlastností 5x, 10x, 20x, 30x a 50x vypraného výrobku. Budete-li nakupovat až podle vzhledu opakovaně praného výrobku, můžete se vyhnout mnohým nepříjemným překvapením.

Výběr prádelny a čistírny

Po nákupu textilního výrobku před námi stojí starost o jeho údržbu. Zde je rozhodující zvolit kvalitního poskytovatele těchto služeb. V praxi jsou nejčastější dvě varianty:

 1. praní ve vlastní prádelně, což bývá časté zejména u zdravotních a sociálních zařízení a hotelů,
 2. praní nebo profesionální čištění v externí průmyslové prádelně.

V obou případech lze zajistit kvalitní péči za předpokladu moderně vybavené prádelny a dodržování technologických postupů. Rozhodující potom bývají náklady na praní a zde je prokázáno, že nižší náklady jsou jednoznačně svázány s vyšší produktivitou, kterou lze dosáhnou pouze v nejmoderněji vybavených provozech s kapacitou 10 a více tun prádla za směnu.

Budovat vlastní prádelnu se tedy vyplatí pouze při předpokladu naplnění srovnatelných kapacit. V ostatních případech je z hlediska nákladů rozumnější varianta praní v průmyslové prádelně.

Rozhodující je potom kvalita poskytované služby, která se dá charakterizovat jako odstranění nečistot při co nejmenším poškození praného nebo čištěného výrobku. Kvalitu praní ovlivňuje celá řada faktorů - kvalita používané vody, pracích a pomocných prostředků, strojní vybavení, technologické postupy atd.

Není v silách klienta prádelny posoudit kvalitu jejího praní jinak, než podle vzhledu svého prádla po řadě cyklů jeho zpracování, a to již někdy bývá pozdě. Proto je důležité mít při výběru prádelny k dispozici nějaké důkazy o kvalitě jejího praní. Vodítkem mohou být výsledky posouzení prádelny nezávislou organizací. V praxi lze využít buď:

 • výsledky posouzení konkrétního technologického postupu podle technické normy vydané Textilním zkušebním ústavem [7], kdy je vlastně hodnocena jakost praní na základě změny parametrů 50x vypraného kusu standardní tkaniny nebo
 • posouzení celkového chodu prádelny (stavební a strojní vybavení, technologické postupy, personální zabezpečení) podle Oborových specifikací pro odbornou údržbu prádla, které vydal Textilní zkušební ústav a jsou dostupné např. ZDE.

Oborové specifikace pro odbornou údržbu prádla jsou zpracovány pro prádlo ze zdravotnictví [8], z potravinářských provozů [9] a z hotelů [10]. Prádelny, které doloží plnění požadavků Oborových specifikací, mohou získat od Asociace certifikát osvědčující kvalitu jejich služeb. Takovýto certifikát je případě prádelen z hlediska kvality daleko průkaznější než certifikát obecného systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001. Na druhé straně je aplikace zásad systému managementu kvality téměř nezbytnou podmínkou pro splnění požadavků Oborových specifikací a téměř všechny prádelny s certifikátem Asociace prádelen a čistíren provozují i certifikovaný systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001.

Nejprogresivnější prádelny v oblasti ochrany prádla proti možné biologické kontaminaci aplikují zásady Kontrolního systému biokontaminace  podle ČSN EN 14065. Prádelna, která se Vám prokáže certifikát dokládajícím plnění požadavků této normy Vám nabízí postupy podle nejpřísnějších standardů v oblasti hygieny praní a manipulace prádlem.

Pronájem prádla

Další variantou, jak zajistit organizaci prádlem, je jeho nájem. V podstatě se jedná o službu, kdy pronajímatel dodává organizaci veškerý potřebný textil ve sjednaných termínech a množství na konkrétní místa a zajišťuje veškeré činnosti související se sběrem a praním špinavého prádla. Prádlo je v majetku pronajímatele a organizace platí dohodnuté ceny za dodávky čistého prádla.

Výhodnost těchto systémů lze odvodit z reality zemí západní Evropy, kde se tímto způsobem běžně zajišťuje kolem 80% trhu. V České republice se tento systém začíná teprve prosazovat, ale je předpoklad výrazného nárůstu tohoto způsobu zajištění ve všech odvětvích hospodářství. Mezi největší poskytovatele těchto služeb v České republice patří firma Initial Ecotex s. r. o. se zaměřením zejména na profesní oděvy a firmy Renatex CZ a. s. , Chrištof s. r. o. nebo Prádelna Kyselý a.s. působící zejména v sektoru zdravotnických zařízení a hotelů.

Základní výhodou pro klienta je přenesení veškerých problémů s kvalitou prádla a praní a se zajištěním logistiky na pronajímatele. U osobního prádla jsou služby pronájmu prádla prováděny formou dodávky čistých oděvů často až do přihrádky konkrétního pracovníka, přičemž díky označení jednotlivých kusů čárovým kódem nebo čipy dostává každý pracovník "své" oděvy. Na nadstandardní úrovni jsou dodržována hygienická pravidla a díky tomu se tato služba výrazně prosazuje ve zdravotnictví a potravinářství.

Pronajímatelé mají velmi dobře zvládnutu problematiku nákupu prádla a služeb praní z hlediska kvality. Jako velkoodběratelé dosahují velmi příznivých cen, a to jim umožňuje nabízet poměrně výhodné cenové podmínky. Připočte-li se na straně klienta výrazná úspora času a pracovníků, kteří se dříve zabývali nákupem prádla nebo organizací jeho údržby, je zřejmé, proč tato forma zabezpečení organizace prádlem ovládla trh západní Evropy a stále více se prosazuje i v České republice.

Řešení problémů

Vyskytnou-li se v praxi problémy s kvalitou nakoupeného prádla či služby praní, oceníte dodatečně všechna smluvní ustanovení, která se týkají specifikace dohodnutých jakostních ukazatelů, případně referenční vzorek. Řadu užitečných informací získáte např. v MALÉ ŠKOLE KVALITY TEXTILU, publikované na stránkách sdružení SOTEX GINETEX CZ (www.sotex.cz). Nepodaří-li se problémy vyřešit dohodou, můžete se obrátit se žádostí o posouzení problému na příslušné zkušební organizace, např. na Textilní zkušební ústav, který působí také jako soudně-znalecký ústav.

[1] ČSN P ENV 14237 (80 4110) Textilie ve zdravotnictví
[2] PNJ 600-80-2005 Prádlo pro zdravotnictví. Technické požadavky (vydal Textilní zkušební ústav)
[3] PNJ 602-80-2005 Prádlo pro hotely a restaurace. Technické požadavky (vydal Textilní zkušební ústav)
[4] ČSN EN 340 (83 2701) Ochranné oděvy. Všeobecné požadavky
[5] §9 a §10 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
[6] ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie. Symboly pro ošetřování
[7] PNJ 601-80-2005 Textilie. Hodnocení jakosti praní. Vliv praní na textilie (vydal Textilní zkušební ústav) 
[8] Oborová specifikace pro odborné ošetření zdravotnického prádla ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb (vydal Textilní zkušební ústav)
[9] Oborová specifikace pro odborné ošetření prádla z potravinářských provozů (vydal Textilní zkušební ústav)
[10] Oborová specifikace pro odborné ošetření hotelového prádla (vydal Textilní zkušební ústav)