Certifikáty    

Účel

Na základě výsledků opakovaných jednání s obory, které využívají textilní výrobky, konstatujeme, že je třeba vytvořit dokumenty, které by usnadňovaly uzavírání obchodních smluv. Nejvíce se to projevuje v poslední době při vyhlašování výběrových řízeních na dodávku výrobků a služeb. Považujeme za účelné předcházet problémům s nedostatečnou technickou specifikací požadavků, vytvořením vlastních oborových specifikací, které vydává Centrum technické normalizace Textilního zkušebního ústavu (dále jen CTN).

Definice

Oborová specifikace je dokument, jehož obsah upřesňuje požadavky na úroveň parametrů výrobků, služeb nebo zkušebních postupů, na nichž má zájem více podniků jednoho oboru nebo jejich odběratelů. Dokumenty jsou projednávány, vydávány a distribuovány podle níže uvedených pravidel, schválených příslušnými asociacemi.

Zpracování a projednávání OS

 1. Podnět ke zpracování OS může podat kterákoliv zainteresovaná strana.
 2. CTN následně zpracuje návrh OS P, určené k ověření v praxi, který zveřejní zpravidla na dobu jednoho roku (http://www.tzu.cz/vydane-oborove-specifikace-CZ12169).
 3. Informuje všechny zainteresované strany o vydání OS P a vyzve k zasílání připomínek, dva měsíce před ukončením ověřovacího období zopakuje výzvu k zasílání připomínek.
 4. Zainteresované strany posílají své připomínky e-mailem na adresu: , případně poštou na adresu TZU.ctn(a)tzu.cz
 5. CTN zapracuje připomínky do dokumentu „Přehled připomínek a jejich vypořádání“.Dokument s vypořádáním připomínek zašle všem, kteří se aktivně zúčastnili připomínkování.
 6. Po skončení ověřovacího období projedná CTN připomínky se zainteresovanými stranami a vydá definitivní OS. 
 7. Revize OS:
  7.1      Pravidelná systematická prověrka Oborových specifikací probíhá v intervalu 5 let od vydání.
  7.2      Při jakékoliv revizi OS zpracuje CTN její návrh, do kterého zapracuje aktualizace a zkušenosti
             získané během jejího používání.
  7.3      Návrh, společně s dokumentem „Přehled připomínek a jejich vypořádání“, rozešle zainteresovaným
             stranám, které mohou své připomínky zasílat e-mailem po dobu dvou měsíců od zveřejnění návrhu
             na adresu: ctn(a)tzu.cz.
  7.4      Během následujícího měsíce vypořádá CTN  obdržené připomínky a vydá revidovanou OS.
 8. Pokud se vyskytne potřeba provést v OS dílčí úpravy (aktualizace citovaných/souvisejících norem apod.), bude toto prováděno formou vydání změny dané OS, ve které bude uvedeno opravené znění.

Vydávání

V preambuli se uvádí ustanovení o vztahu OS k asociacím: ATOK, APAČ, SNEH, CSS, SČMVD, Cechu čalouníků a dekoratérů, Klastr českých nábytkářů, Asociace českých nábytkářů atd., vzhledem k obsahu OS. OS  jsou k dispozici zdarma. Jejich komerční šíření je zakázáno.

Označení

Oborové specifikace jsou označeny zkratkou OS a číselnou kombinací: xx-yy:yyyy, kde:

xx           – třída oboru podle označování třídícím znakem podle ČSN
                  80 – textil, prádelny a čistírny
                  91 – nábytek
yy           – pořadové číslo vydané OS
yyyy       – rok vydání OS

Při revizi OS zůstává pořadové číslo zachováno, mění se pouze rok vydání. Je-li v odkazech na OS uvedeno označení bez roku vydání je tím míněno aktuálně platné vydání této OS. Označení změny k OS: označení dané OS Změna A: datum vydání.

Závaznost

Oborové specifikace jsou nezávazné. Závaznými se stanou pro obchodní partnery, když se na ně bude odkazovat obchodní smlouva nebo budou-li součástí technických požadavků veřejné zakázky nebo výběrového řízení.
Pokud máte připomínky a doplnění zašlete je na gaja@tzu.cz.

Aktualizace srpen 2015