Certifikáty    

Hračky - označení, návody, CE


Označení CE na hračce

Povinnost označit hračku označením CE a vydat ES prohlášení o shodě (po provedeném posouzení shody s kladným výsledkem) udává nařízení vlády č. 86/2011 Sb. Grafická podoba označení CE je vymezena předpisem EU - Nařízením EPaR č. 765/2008

Hračka může být označena i dalšími označeními za předpokladu, že nebude snížena viditelnost CE označení. CE musí být připojeno čitelně a neodstranitelně přímo k hračce, k připojenému štítku nebo obalu.

Označení CE na hračce udává, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují (a které vyžadují či umožňují označení CE) a že byla u výrobku posouzena shoda stanoveným způsobem. CE je doklad o bezpečnosti výrobku, není dokladem o užitných vlastnostech výrobku.

Hračky musí být dále označeny údaji o: výrobci a dovozci, o typu-šarži hračky, o způsobu použití a nebezpečích hračky (návod k použití), o věkové skupině, pro niž je hračka určena

Upozornění a návody k používání na hračkách - obecně

Hračky musí být opatřeny jasným a čitelným upozorněním či návodem k zajištění toho, aby se snížila rizika spojená s používáním hračky. Případná nebezpečí spojena s užíváním hračky musí být uvozena označením „varování“. Zvýšené požadavky na značení hraček určených dětem do 3 let.