Certifikáty    

Grafické vyjádření ověřené kvality má podobu piktogramů, které se člení do tří skupin:

  • zdravotní nezávadnost
  • užitné vlastnosti
  • účel použití

Piktogramy zdravotní nezávadnosti deklarují plnění požadavků, které vyplývají ze zákona, při zohlednění přísnějších limitů pro výrobky určené pro děti do 3 let.

všeobecná zdravotní nezávadnost   Zdravotní nezávadnost    pro děti do 3 let   Nezávadnost pro děti

Piktogramy, které představují užitné vlastnosti, postihují parametry, které jsou nejčastější příčinou reklamací a pro uživatele ? spotřebitele jsou nejpodstatnější, jelikož se na výrobku zřetelně projeví. Nejčastější problémy jsou:

zapouštění barev  Stálobarevnost   změna rozměrů  Změna rozměrů  ostatní mechanické vlastnosti  Mechanické vlastnosti

Skupina piktogramů charakterizující účel použití zahrnuje z hlediska spotřebitele dvě velké skupiny výrobků - bytové textilie a oděvy. Ze širokého spektra bytových textilií byla pozornost zaměřena na nejvíce namáhané komodity a to podlahové krytiny a potahové textilie.
Podlahové krytiny částečně vycházejí ze symboliky a členění normy ČSN EN 685, která rozlišuje domácí a veřejný sektor a doporučená intenzita namáhání je značena doprovodným symbolem.

domácí sektor (pro obecné namáhání)  Domácí sektor - obecné namáhán   
veřejný sektor (pro lehké namáhání)    Veřejný sektor-lehké namáhání

Piktogramy vztahující se k potahovým textiliím vycházejí z normy ČSN EN 14465 a týkají se potahových textilií používaných v domácnostech i ve veřejném sektoru. Je zavedena struktura kategorií, které vyjadřují rozdílné požadavky na odolnost vůči namáhání a je uvedena písmenem uvnitř piktogramu.

Potahové textilie (pro náročné použití ve veřejném sektoru)   Potahy - náročné namáhání

Druhově nejrozsáhlejší a množstevně nejpočetnější skupinu textilních výrobků tvoří oděvy. Piktogramy definují šest základních kategorií podle způsobu vyvíjené aktivity ? společenské oděvy, oděvy pro volný čas a do zaměstnání, domácí oděvy, sportovní oděvy a outdoor., přičemž dvě posledně jmenované kategorie se člení na specifické aktivity.

domácí oděvy  Domácí oděvy   outdoor   Outdoor