Certifikáty    

Hračky - posouzení shody, certifikace

Postup  posouzení shody

Hračky jsou stanoveným výrobkem - před uvedením na trh musí být provedeno posouzení shody. Způsob posouzení shody a povinnosti jednotlivých zúčastněných stran udává NV 86/2011 Sb (resp. směrnice 2009/48/ES). Existují dvě varianty řešení.

1. Pokud byly při výrobě hračky dodrženy požadavky harmonizovaných norem a výrobce potvrdí  shodu hračky s těmito normami, je možno hračku opatřit označením CE a uvést ji na trh.

Výrobce (nebo zplnomocněný zástupce): sám provede posouzení shody s požadavky hEN, může k tomu využít protokolů o zkouškách provedených ve své či jiné zkušební laboratoři, může využít posouzení shody provedené certifikačním orgánem v rámci nepovinné certifikace, označí hračku CE

Notifikovaná osoba: nepodílí se na posouzení shody

Certifikační orgán pro výrobky, zkušební laboratoř: může se podílet na základě požadavku výrobce na posouzení shody (zkušební laboratoř provede zkoušky - výrobce je sám vyhodnotí s ohledem na všechny požadavky kladené na výrobek, vystaví o tom doklad a označí hračku CE nebo certifikační orgán pro výrobky zajistí provedení zkoušek a provede posouzení shody se všemi požadavky kladenými na výrobek, na základě tohoto certifikátu výrobce označí hračku CE)

 

2. Pokud nebyly při výrobě hračky dodrženy požadavky harmonizovaných norem (hEN nebyly využity při konstrukci návrhu hračky) nebo harmonizované normy pro daný typ hračky neexistují, výrobce musí zajistit před uvedením hračky na trh její posouzení shody notifikovanou osobou formou ES přezkoušení typu a poté je možno hračku opatřit označením CE

 

Výrobce (nebo zplnomocněný zástupce): zajistí posouzení shody u notifikované osoby a na základě jejího kladného výstupu označí hračku CE

Notifikovaná osoba: provede posouzení shody v souladu s § 17 a příloha č.7 NV 86/2011 Sb. (ES přezkoušení typu).

Posouzení shody u hraček provedené notifikovanou osobou (§17 NV)

Je postup, kdy NO zjišťuje a potvrzuje, že předložený vzorek hračky splňuje všechny základní požadavky kladené na hračku nařízením vlády (směrnicí EU) a na něj navazující hEN.

Povinnosti výrobce (žadatele o posouzení shody):

-  podat žádost a vzorek hračky k NO (žádost obsahuje popis výrobku, identifikační údaje žadatele, údaje o výrobě a konstrukci hračky a použitých materiálech, analýzu rizik, informace o místě výroby)

Povinnosti notifikované osoby:

- přezkoumá žádost a předloženou dokumentaci

- zkontroluje, zda hračka neohrožuje bezpečnost a zdraví (provede na hračce příslušné zkoušky a posouzení s použitím technických norem v takovém rozsahu, aby zjistila bezpečnost hračky ve vztahu k základním požadavkům)

- je-li hračka bezpečná, vydá NO certifikát ES přezkoušení typu

- pokud NO zjistí nebezpečnost hračky - odmítne vystavit certifikát, musí o tom informovat ÚNMZ a Komisi Evropských společenství

- na vyžádání ÚNMZ, Komise či jiných NO je vydaný certifikát v kopii předán i těmto subjektům