Certifikáty    

Zajímá Vás více kvalita nebo cena?

Stále ještě vysoce na body vede cena jako rozhodující faktor při nákupu, i když se objevují první vlaštovky signalizující změnu. Jsme velmi skeptičtí k výsledkům průzkumů mezi spotřebiteli. Na přímo položenou otázku o preferenci ceny nebo kvality se pravděpodobně spotřebitel vnitřně profiluje jako člověk povznesený nad materiální starosti. Navíc mezi mladými lidmi, jako významnou nákupní skupinou, převládá zájem o značky, a to není ve všech případech totéž, co rozumíme pod pojmem kvalita.
Známé značky se dnes vyrábějí také tam, kde je nejlevnější pracovní síla a tak se také občas projevují reklamace na nezvládnutí pro náš trh obvyklé jakosti. To co lze označit za současný trend, který se projevuje jak v běžném prodeji, tak hlavně v obchodních jednáních je požadavek „kvalita za rozumnou cenu". Možná k tomu přispělo zavedení dvouleté záruční lhůty, že se spotřebitelé začali zajímat o kvalitu a jejich poradci ve sdruženích spotřebitelů projevili zájem o školení v této oblasti.

Na druhé straně také obchodní řetězce svázaly svoje obchodní značky s požadavky na kvalitu a i veřejný sektor více zařazuje kvalitativní požadavky do kriterií soutěží. Jsou již také první velkoobchody, které se rozhodly certifikovat svůj systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001. V neposlední řadě někteří velcí výrobci se již nedohadují s obchodníky o jednotlivých reklamacích. Reklamovaný výrobek přijmou zpět a vyrovnají se s ním výměnou nebo finančně. Sami si provedou analýzu příčin vzniku reklamace a prodejci ji sdělí při pravidelných jednáních. To znamená, že se již komunikuje o kvalitativních parametrech výrobků a začíná se naplňovat základní předpoklad dobrého fungování celého dodavatelsko odběratelského řetězce.
Je třeba zajistit co nejefektivnější přenos informací o kvalitě a účelu použití textilního výrobku od výrobce až ke spotřebiteli i dále k čistírně nebo prádelně. Efektivní komunikace znamená žádné dlouhé psaní, ale využívání značek, symbolů nebo piktogramů.