Certifikáty    

Jak postupovat, když dodavatel nedodrží termín či kvalitu objednaného zboží?

Vztahy mezi obchodníkem a dodavatelem se řídí podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, takže platí:

Pokud je dodáno zboží s vadami, může obchodník

  • požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné
  • požadovat odstranění vad, pokud jsou opravitelné
  • požadovat slevu z kupní smlouvy
  • odstoupit od smlouvy.

Obchodník však musí včas podat oznámení o vadách a uvést zvolenou variantu. Uplatněný nárok nelze měnit bez souhlasu prodávajícího. Pokud se ukáže, že vady jsou neodstranitelné, nebo odstranění by bylo nepřiměřeně nákladné, může kupující nárokovat dodání náhradního zboží. Pokud není dodáno zboží včas, je obvykle sjednána dodatečná doba plnění, přitom lze uvést, že pokud tato doba nebude splněná, obchodník odstoupí od smlouvy. Je tedy zřejmé, že základním řešením je odkaz na podnikové normy jakosti, kde jsou ustanovení o vadách výrobku, kolik a jakých může obsahovat, jaká se za ně poskytuje náhrada a jak se podle nich třídí výrobky do tzv. jakostních voleb. Dál by měl být uveden způsob balení, přepravy a skladování, aby se předešlo znehodnocení nebo snížení jakosti jinak i bezvadného výrobku. Ne vždy je možné technicky specifikovat jakost dodávaného textilního výrobku. Pro takové případy se v textilu často používá odkazu na referenční vzorek a to většinou tehdy, když se jedná o barevnost, omak nebo povrchovou úpravu. Pro takové případy jsou některé normy vybaveny těmito referenčními materiály nebo jsou k normě připojovány na základě dohody dodavatele a odběratele. V takových případech by měly být řádně označeny a zabezpečeny proti záměně.