Certifikáty    
> Změna rozměrů > Změna rozměrů čištěním

Změna rozměrů čištěním

Proces chemického čištění má jednak odstranit nečistoty z textilií a co nejméně čištěné textilie poškodit, zejména změnit    jejich   užitné vlastnosti. Celkový výsledek čištění ovlivňuje celá řada faktorů: mechanický účinek, teplota pracích a máchacích lázní, použitá chemikálie, její složení a působení.  Aby bylo možné srovnávat jednotlivé postupy chemického čištění, byla vytvořena norma definovaného zařízení a zkušebních postupů specifikovaných dále uvedenými technickými předpisy. 

1. Příprava vzorku před chemickým čištěním 
Pro zkoušení změny rozměrů je možno použít jak plošný materiál, tak i hotový výrobek. V případě textilních výrobků nebo deformovatelných výrobků je třeba věnovat maximální pozornost interpretaci výsledků. Příprava pro označování a měření plošných textilií a výrobků po stanoveném zpracování se provádí podle ČSN EN ISO 3759 (80 0825) tak, že se na odebraných zkušebních vzorcích (minimálně 650 mm x 650 mm) označí páry referenčních bodů (ve vzdálenosti 500 mm x 500 mm). Označí se nevypratelnou barvou, vyšijí se (obr.č.1 a 2), nebo se použije jiný způsob značení. Počet zkoušených vzorků je podmíněný požadovanou přesností výsledků. Běžně se vyžadují dva vzorky, ale může jich být i více. Takto připravené vzorky se podrobí klimatizaci podle ČSN EN ISO 139 (80 0056) až do dosažení konstantní hmotnosti (min. po dobu 24 hodin) a následně se změří vzdálenosti mezi každým párem před a po údržbě. 

Pro provedení zkoušky potřebujeme minimálně 1,5 metru textilie nebo hotový výrobek dle předchozí domluvy.

2. Podstata zkoušky 
Na odebraných min. dvou vzorcích (z nichž jeden je referenční a druhý se podrobí čištění) se provede chemické čištění v zařízení pro komerční účely, zahrnujícím dvoulázňový postup chemického čištění, odstředění, bubnové sušení a vhodnou doúpravu. Posouzení rozměrových, barevných a jiných změn po čištění a doúpravě se provede porovnáním druhého zkušebního vzorku s prvním. Posouzení rozhodne, zda je výrobek chemicky čistitelný ve zvoleném postupu, a nebo nikoliv. 

3. Vyjádření výsledků 
Změna rozměrů se vypočítá na základě změny rozměrů před chemickým čištěním v podélném a příčném směru po následné klimatizaci. Vyjadřuje se jako procento z odpovídající původní hodnoty podle ČSN EN ISO 3759 (80 0825). Při vytažení se použije znaménko plus (+) a při srážení minus (-). Změna rozměrů se vyjádří na nejbližších 0,5%. Dále se uvádí další změny vzhledu jako jsou např. křivost, zešikmení, zaplstění, třepení švů, omak, žmolkování, omak a pod., které jsou odlišné oproti referenčnímu vzorku.