Certifikáty    
Proces chemického čištění má jednak odstranit nečistoty z textilií a co nejméně čištěné textilie poškodit, zejména změnit    jejich   užitné vlastnosti. Celkový výsledek čištění ovlivňuje celá řada faktorů: mechanický účinek, teplota pracích a máchacích lázní, použitá chemikálie, její složení a působení.  Aby bylo možné srovnávat jednotlivé postupy chemického čištění, byla vytvořena norma definovaného zařízení a zkušebních postupů specifikovaných dále uvedenými technickými předpisy. 
 
1. Příprava vzorku před chemickým čištěním 
Pro zkoušení změny rozměrů je možno použít jak plošný materiál, tak i hotový výrobek. V případě textilních výrobků nebo deformovatelných výrobků je třeba věnovat maximální pozornost interpretaci výsledků. Příprava pro označování a měření plošných textilií a výrobků po stanoveném zpracování se provádí podle ČSN EN ISO 3759 (80 0825) tak, že se na odebraných zkušebních vzorcích (minimálně 650 mm x 650 mm) označí páry referenčních bodů (ve vzdálenosti 500 mm x 500 mm). Označí se nevypratelnou barvou, vyšijí se, nebo se použije jiný způsob značení. Počet zkoušených vzorků je podmíněný požadovanou přesností výsledků. Běžně se vyžadují dva vzorky, ale může jich být i více. Takto připravené vzorky se podrobí klimatizaci podle ČSN EN ISO 139 (80 0056) až do dosažení konstantní hmotnosti (min. po dobu 24 hodin) a následně se změří vzdálenosti mezi každým párem před a po údržbě. 
 
Pro provedení zkoušky potřebujeme minimálně 1,5 metru textilie nebo hotový výrobek dle předchozí domluvy.
 
2. Podstata zkoušky 
Na odebraných min. dvou vzorcích (z nichž jeden je referenční a druhý se podrobí čištění) se provede chemické čištění v zařízení pro komerční účely, zahrnujícím dvoulázňový postup chemického čištění, odstředění, bubnové sušení a vhodnou doúpravu. Posouzení rozměrových, barevných a jiných změn po čištění a doúpravě se provede porovnáním druhého zkušebního vzorku s prvním. Posouzení rozhodne, zda je výrobek chemicky čistitelný ve zvoleném postupu, a nebo nikoliv. 
 
3. Vyjádření výsledků 
Změna rozměrů se vypočítá na základě změny rozměrů před chemickým čištěním v podélném a příčném směru po následné klimatizaci. Vyjadřuje se jako procento z odpovídající původní hodnoty podle ČSN EN ISO 3759 (80 0825). Při vytažení se použije znaménko plus (+) a při srážení minus (-). Změna rozměrů se vyjádří na nejbližších 0,5%. Dále se uvádí další změny vzhledu jako jsou např. křivost, zešikmení, zaplstění, třepení švů, omak, žmolkování, omak a pod., které jsou odlišné oproti referenčnímu vzorku.