Certifikáty    
> Informace > aktuálně

aktuálně

Historie textilního zkušebnictví v České republice je barvitá, plná změn názvů, spojování a rozdělování institucí. Nicméně zůstává fakt, že Česká republika patří mezi země s nejdelší tradicí zkoušení textilu v Evropě. Při pátrání v minulosti nám významně pomohl Ing. Reichstädter, CSc., který zmapoval historii oboru a napomohl tak vzniku přehledného schématu. 
V roce 1927 v Liberci otevřený Výzkumný ústav textilní byl první organizací, která se plně a všestranně věnovala zkoušení textilu. Tento ústav byl zcela samostatný a řídilo jej zvláštní kuratorium složené ze zástupců výrobců. Další vývoj ústavů věnujícím se zkoušení a výzkumu ve vztahu k textilu je poznamenán snahou o vysokou specializaci a zaměřením na výzkum konkrétní textilní suroviny, jejich vlastností, inovačních technologických postupů a aplikací. 

Postupné snahy o specializaci podnítily ke vzniku Výzkumného ústavu vlnařského (VÚV), který byl založen v roce 1952. Ten se brzy stal významnou složkou československého textilního výzkumu - zvláště svou orientací na výzkum vlastností, zpracování a použití chemických, především syntetických vláken a nových principů výroby netkaných textilií. Výzkumná činnost byla tak rozsáhlá, že se z VÚV oddělil ještě Výzkumný ústav pletařský. V té době vznikaly i další oborové ústavy ? Výzkumný ústav bavlnářský, Výzkumný ústav lýkových vláken, Ústav pro zpracování chemických vláken, Výzkumný ústav textilního zušlechťování i Státní výzkumný ústav textilní. Každý z nich si budoval zkušebny podle svého zaměření. 
Vzrůstal i význam zkušebny ve VÚV a proto není divu, že v roce 1967 byl ústav pověřenou oborovou zkušebnou Státní zkušebny č. 219 při Ústavu bytové a oděvní kultury a od roku 1979 rezortní zkušebnou vlnařského průmyslu. Vzhledem k rozsahu hodnocených výrobků byla tato zkušebna největší v textilním oboru. Stala se také první zkušebnou v bývalém Československu, která byla akreditována podle evropských norem a to již v roce 1990.

V období transformace VÚV převzala Akreditovaná zkušební laboratoř Oborové normalizační středisko z GŘ Vlnařského průmyslu a stala v roce 1992 nezávislou organizací. Podařilo se splnit podmínky evropských norem na nezávislost certifikačních orgánů a od března roku 1993 nese organizace název Textilní zkušební ústav (TZÚ). Akreditace zkušebny, certifikačního orgánu pro výrobky, pro systémy jakosti (ISO 9001) i systémy environmentálního managementu (ISO 14 001) vedly k autorizaci ústavu. V duchu dodržování tradic TZÚ převzal autorizaci Státní zkušebny č. 219, rozšířil ji 
o technické textilie a po vstupu do Evropské Unie se stal také Notified body. 

Současnost Textilního zkušebního ústavu je do značné míry poznamenána restrukturalizací celého odvětví, nicméně si organizace zachovala svoji vysokou profesionalitu a odbornou úroveň. Snahou je poskytnout všechny potřebné služby pod jednou střechou, takže TZÚ má nejširší nabídku zkoušek pro textilní produkty v České republice. Na evropské úrovni patří co do rozsahu akreditace a počtu zkoušek mezi přední ústavy. Významně se rozvinulo přímé zapojení do tvorby evropských norem a rozrůstající se mezinárodní spolupráce, které přináší aktuální informace. 

Za osmdesát let se také změnila skladba zkoušek. V počátcích bylo tak rozhodující zjišťování obchodní hmotnosti, že se kondicionování dostalo do názvu jednoho z prvních ústavů. S nástupem chemických vláken se otevřela široká problematika nových technologií a směsování. Pro zkušebnictví to byl úkol, jak hodnotit řadu nových zpracovatelských a užitných vlastností. Rozhodování expertů založené na zkušenostech s klasickými přírodními materiály a subjektivním hodnocení omaku bylo nahrazováno objektivními metodami zkoušení a měření. Nejfrekventovanějšími zkouškami se stala nemačkavost a žmolkování. Používaly se chemické úpravy, které jsou z dnešního pohledu nepřípustné. 

Dnes je stěžejní problematikou zkušebnictví bezpečnost a to nejen zjišťování škodlivin, ale i nehořlavosti a odolnosti technických textilií. Do centra zájmu se dostává hygiena, a proto jsme vybudovali i mikrobiologickou laboratoř. Na zkoušení navazuje certifikace a značení CE včetně certifikace systémů řízení. Nabídka služeb by nebyla kompletní bez informací o nových normách a kalibrace přístrojů a zařízení. Překotný rozvoj oboru také vyžaduje neustálé doplňování znalostí, a proto ústav nabízí i vzdělávání založené na výsledcích mezinárodních projektů, kterých se účastní. 

Dynamický rozvoj v textilním průmyslu, neustále nové poznatky a aplikace vedou k potřebě výzkumu. TZÚ se spolu s českými univerzitami podílí na výzkumu v oblasti aplikací nanočástic železa v textilu, kde byl velmi úspěšný a z projektu vzešel patent. Dalším výzkumným projektem byl výzkum povrstvování textilních materiálů pomocí atmosférické plasmy. Pokračování tohoto úspěšného projektu se připravuje.

85 výročí je významné pro každého oslavence, tudíž i pro pracovníky Textilního zkušebního ústavu. Dlouhá historie zavazuje nás všechny v udržování tradic kvality, současně ale je třeba obor neustále posouvat tak, aby české textilní zkušebnictví bylo stále to zkušebnictví na světové úrovni. Věříme, že se nám to daří a že také vy, naši zákazníci s námi tohle významné výročí oslavíte. V průběhu letošního roku bude probíhat celá řada akcí, kde si naše oborové jubileum budeme připomínat. 

Dokumenty systémů managementu

Sekce kvality Hospodářské komory ČR připravila ve spolupráci s CQS jejíž členem je také TZÚ několik dokumentů týkající se systémů managementu. Tyto dokumenty jsou volně k dispozici https://www.komora.cz/sekce/sekce-kvality/ a pomůžou Vám s rychlou orientaci v problematice systémové certifikaci.

Další publikace pro usnadnění pochopení a zavedení změn normy ISO 45001

Hospodářská komora připravila další publikaci pro usnadnění pochopení a zavedení změn norem ISO. Tentokrát ISO 45001. CQS jejímž členem je TZÚ na této publikaci spolupracovalo a rádi bychom Vám ji nabídli zdarma ke stažení.

Pozvánka na zcela poslední školení evaluovaných přednášek projektu, MODUL 07 – PRODEJ, 2. část

Program moderuje Ing. Helena Prokopová, přednáší školitelé vyškolení v projektu:

Děkujeme Vám všem, kteří jste se zúčastnili školení v tomto roce. Těšíme se na Vás v roce 2019!

Děkujeme Vám všem, kteří jste se zúčastnili školení v tomto roce. Těšíme se na Vás v roce 2019! Pro více informací sledujte naše webové stránky.

PF 2019 + celozávodní dovolená

Přejeme Vám krásné prožití Vánočních svátků a do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů.

Textilní zkušební ústav slaví 25 let své existence na trhu v ČR na společné konferenci s ČTPT

Jako první vystoupil ředitel Textilního zkušebního ústavu, RNDr. Pavel Malčík, který přítomné seznámil s vývojem působení Textilního zkušebního ústavu v České republice, změnou poptávky v uplynulém období a nutností na ni reagovat. Na něj navázal Ing. Miloš Beran, manažer České technologické platformy pro textil, jehož přednáška uceleným způsobem informovala o exportní síle textilního průmyslu a o potřebných inovacích, které textilní produkty stále posouvají dále k širšímu použití v praxi. Ing. Ladislava Zaklová z Asociace prádelen a čistíren prezentovala potřebný kontext s údržbou textilu a také nezbytnost spolupráce mezi oborovými asociacemi. Odborný blok uzavřela Ing. Petra Dufková s příspěvkem zaměřeným na výzkumné a vzdělávací projekty, které Textilní zkušební ústav realizuje pro obor. Poslední dva příspěvky byly zaměřeny na praktická témata – Obchodnické impulsy Martina Čecháka ze společnosti Garnet Peers inspirovaly přítomné ke změnám v komunikaci se svými cílovými skupinami a Etiketa s Danielem Šmídem úsměvným způsobem upozornila na drobné „přešlapy“ v našem běžném životě a účastníky naladila na vhodné společenské chování.

Seminář Nové požadavky na hospodaření s energií dle normy ISO 50001: 2018

Srdečně Vás zveme na seminář na téma Nové požadavky na hospodaření s energií dle normy ISO 50001: 2018. Cílem semináře je seznámit se s účelem, strukturou a požadavky nové normy ISO 50001:2018. Seminář  je určen pro účastníky, kteří začínají s problematikou uplatňování požadavků na systém managementu kvality podle normy ISO 50001:2018 nebo se chtějí připravit na budoucí přechod organizace.

Vývoj nových deskových materiálů s využitím druhotných a recyklovaných surovin

V rámci projektu Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu – CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0003592 podprojekt b) Ekologizace výroby pracuje řešitelská skupina ve složení Klastr českých nábytkářů, družstvo, Textilní zkušební ústav, s. p., Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, s. p., a výrobní družstvo Dřevojas na vývoji sendvičových a překližovaných desek efektivně využívajících druhotné jakosti materiálů v dýhárenském a textilním průmyslu. Celý článek najdete ZDE.

Seminář Reklamace z pohledu výrobce, prodejce a soudního znalce

Srdečně Vás zveme na seminář na téma Reklamace z pohledu výrobce, prodejce a soudního znalce.Cílem je zejména výměna zkušeností obchodníků a nezávislého soudního znalce, kterým je Textilní zkušební ústav. Nabízíme možnost posouzení nejčastějších reklamací, seznámení s častými závadami, které jsou jak výrobního charakteru (výrobní vada), tak způsobené zákazníkem (nesprávné užívání a údržba). Termín kurzu: 21.11.2018 Časový rozsah: 1 den (9:00-15:00) Místo konání: školící centrum TZÚ, Vácavská 6, Brno 603 00 Cena: 2950,-Kč + DPH (součástí ceny je občerstvení, materiály v tištěné podobě a osvědčení o absolvování školení) Organizace certifikované TZÚ a členové SOTEX GINETEX CZ, z.s. mají na semináře slevu 500 Kč.Více informací se dozvíte ZDE.

Seminář Zkoušky a interpretace výsledků zkoušek

Cílem semináře je získání orientace v technické dokumentaci k výrobkům. Výrobky souvisí s reklamacemi, proto je třeba získat znalosti, zda je, nebo není reklamace oprávněná.

Seminář Jak na správné označování oděvů – povinné informace na etiketách dle právních předpisů

Srdečně Vás zveme na seminář na téma Jak na správné označování oděvů – povinné informace na etiketách dle právních předpisů.

Seminář Praktická mikrobiologie pro prádelny

Srdečně Vás zveme na seminář na téma Praktická mikrobiologie pro prádelny.Cílem semináře je seznámit účastníky s mikrobiologií a mikroorganismy týkající se prádelenského průmyslu. Budou popsány a prakticky předvedeny základní mikrobiologické techniky a metody, bioindikátorové testy a vyhodnocování odebraných vzorků.

Seminář Metrologie v praxi

Srdečně Vás zveme na seminář na téma Metrologie v praxi. Cílem semináře je seznámení pracovníků v oblasti metrologie se základními pojmy, výběrem nejdůležitějších zákonných a normativních požadavků na metrologii v organizaci a možnostmi při jejich naplňování.

Seminář Zbožíznalství

Srdečně Vás zveme na seminář na téma Zbožíznalství. Cílem semináře je seznámení pracovníků se základními pojmy od vlákna, příze po tkaniny, pleteniny, netkané textilie, vazby atd.

VYDÁNA NORMA ČSN EN ISO 45001:2018

Ke dni 01.10.2018 byla vydána dlouho očekávaná norma ČSN EN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití s účinností k 01.11.2018.

Intercean 2018

Intercean 2018

Termíny podzimních seminářů vypsány!

Rádi bychom Vás upozornili na aktuálně vypsané podzimní termíny školení, které se budou konat od října do začátku prosince. Pro termíny a více info ZDE. Budeme se na Vás těšit na viděnou!

Veřejné připomínkování návrhu normy ČSN 91 0611 Nábytek – Sedací nábytek – Křesla a pohovky – Základní rozměry a požadavky

Dovolujeme si Vás informovat o veřejném připomínkování návrhu normy ČSN 91 0611  Nábytek – Sedací nábytek – Křesla a pohovky – Základní rozměry a požadavky. Na tomto návrhu se podílel Cech čalouníků a dekoratérů ve spolupráci s Centrem technické normalizace pro textil, nábytek, dřevo a výrobky na bázi dřeva. Budeme rádi za věcné připomínky k tomuto návrhu normy, jelikož se jedná o zásadní změnu oproti aktuálně platné verzi normy z roku 1989. Níže naleznete odkaz přímo na normu. Pro čtení a případné připomínky je potřeba se zdarma zaregistrovat/přihlásit.

Vernisáž Inez Tuschnerové

Vždy dokonale upravená, i na smrtelné posteli s rudou rtěnkou a červeným lakem na nehty. To byla Inez Tuschnerová, která ve své volné tvorbě pracovala s textilem, působila však také jako návrhářka a scénografka. Svým dílem, pohybujícím se na rozhraní mezi užitým uměním a volnou tvorbou, předeslala současnou tendenci, kdy se v umění přehlceném on-line světem a životem na sociálních sítích rehabilituje jeho rukodělnost a fyzická práce s materiálem. Textilní technologie art protis umožnila této brněnské umělkyni rozvinout dynamiku média a nakládat s ním umělečtěji, což dokazuje i její stěžejní rozměrná práce Střelnice, jež bude součástí retrospektivní přehlídky Inez Tuschnerové.

Velikost S, M, L nebo XL. Proč nám nesedí oblečení?

Více se dočtete v následujícím článku (ZDE), který s námi LIDOVKY.cz konzultovali. 

Pasování čalounických tovaryšů

Dne 26.6.2018 se v Konventu Milosrdných bratří v Brně konalo pasování absolventů střední školy stavebních řemesel Brno - Bosonohy na čalounické tovaryše. Měli jsme tu čest být při tom!  

Valná hromada Clustru

Dne 21.5. 2018 se konala Valná hromada Clustru, na které se diskutovali prozatimní výsledky projektu MUFTEX.

Nomatex

Dne 22. 6. se uskutečnilo 2. setkání rady projektu NOMATEX (FV30051), kde se diskutovali prozatímní výsledky projektu.

Veletrh technických textilií mTex+

Ve dnech 29. – 30. 5. 2018 jsme se účastnili 7. mezinárodního veletrhu technických textilií mTex+ v Chemnitz  v Saské Kamenici ve společném stánku s Klastrem technických textilií CLUTEX.

Zasedání Asociace prádelen a čistíren

Ve dnech 24. - 25. 5. 2018 jsme se zúčastnili výjezdního zasedání Asociace prádelen a čistíren. Na konferenci, která se konala v Liberci jsme prodiskutovali nejen téma letošní mezinárodní konference Interclean 2018. Součástí zasedání byla i exkurze na Fakultu textilní Technické univerzity v Liberci. Měli jsme možnost prohlédnout si Katedru hodnocení textilií a Katedru oděvnictví.