Certifikáty    
> Informace > aktuálně

aktuálně

Historie textilního zkušebnictví v České republice je barvitá, plná změn názvů, spojování a rozdělování institucí. Nicméně zůstává fakt, že Česká republika patří mezi země s nejdelší tradicí zkoušení textilu v Evropě. Při pátrání v minulosti nám významně pomohl Ing. Reichstädter, CSc., který zmapoval historii oboru a napomohl tak vzniku přehledného schématu. 
V roce 1927 v Liberci otevřený Výzkumný ústav textilní byl první organizací, která se plně a všestranně věnovala zkoušení textilu. Tento ústav byl zcela samostatný a řídilo jej zvláštní kuratorium složené ze zástupců výrobců. Další vývoj ústavů věnujícím se zkoušení a výzkumu ve vztahu k textilu je poznamenán snahou o vysokou specializaci a zaměřením na výzkum konkrétní textilní suroviny, jejich vlastností, inovačních technologických postupů a aplikací. 

Postupné snahy o specializaci podnítily ke vzniku Výzkumného ústavu vlnařského (VÚV), který byl založen v roce 1952. Ten se brzy stal významnou složkou československého textilního výzkumu - zvláště svou orientací na výzkum vlastností, zpracování a použití chemických, především syntetických vláken a nových principů výroby netkaných textilií. Výzkumná činnost byla tak rozsáhlá, že se z VÚV oddělil ještě Výzkumný ústav pletařský. V té době vznikaly i další oborové ústavy ? Výzkumný ústav bavlnářský, Výzkumný ústav lýkových vláken, Ústav pro zpracování chemických vláken, Výzkumný ústav textilního zušlechťování i Státní výzkumný ústav textilní. Každý z nich si budoval zkušebny podle svého zaměření. 
Vzrůstal i význam zkušebny ve VÚV a proto není divu, že v roce 1967 byl ústav pověřenou oborovou zkušebnou Státní zkušebny č. 219 při Ústavu bytové a oděvní kultury a od roku 1979 rezortní zkušebnou vlnařského průmyslu. Vzhledem k rozsahu hodnocených výrobků byla tato zkušebna největší v textilním oboru. Stala se také první zkušebnou v bývalém Československu, která byla akreditována podle evropských norem a to již v roce 1990.

V období transformace VÚV převzala Akreditovaná zkušební laboratoř Oborové normalizační středisko z GŘ Vlnařského průmyslu a stala v roce 1992 nezávislou organizací. Podařilo se splnit podmínky evropských norem na nezávislost certifikačních orgánů a od března roku 1993 nese organizace název Textilní zkušební ústav (TZÚ). Akreditace zkušebny, certifikačního orgánu pro výrobky, pro systémy jakosti (ISO 9001) i systémy environmentálního managementu (ISO 14 001) vedly k autorizaci ústavu. V duchu dodržování tradic TZÚ převzal autorizaci Státní zkušebny č. 219, rozšířil ji 
o technické textilie a po vstupu do Evropské Unie se stal také Notified body. 

Současnost Textilního zkušebního ústavu je do značné míry poznamenána restrukturalizací celého odvětví, nicméně si organizace zachovala svoji vysokou profesionalitu a odbornou úroveň. Snahou je poskytnout všechny potřebné služby pod jednou střechou, takže TZÚ má nejširší nabídku zkoušek pro textilní produkty v České republice. Na evropské úrovni patří co do rozsahu akreditace a počtu zkoušek mezi přední ústavy. Významně se rozvinulo přímé zapojení do tvorby evropských norem a rozrůstající se mezinárodní spolupráce, které přináší aktuální informace. 

Za osmdesát let se také změnila skladba zkoušek. V počátcích bylo tak rozhodující zjišťování obchodní hmotnosti, že se kondicionování dostalo do názvu jednoho z prvních ústavů. S nástupem chemických vláken se otevřela široká problematika nových technologií a směsování. Pro zkušebnictví to byl úkol, jak hodnotit řadu nových zpracovatelských a užitných vlastností. Rozhodování expertů založené na zkušenostech s klasickými přírodními materiály a subjektivním hodnocení omaku bylo nahrazováno objektivními metodami zkoušení a měření. Nejfrekventovanějšími zkouškami se stala nemačkavost a žmolkování. Používaly se chemické úpravy, které jsou z dnešního pohledu nepřípustné. 

Dnes je stěžejní problematikou zkušebnictví bezpečnost a to nejen zjišťování škodlivin, ale i nehořlavosti a odolnosti technických textilií. Do centra zájmu se dostává hygiena, a proto jsme vybudovali i mikrobiologickou laboratoř. Na zkoušení navazuje certifikace a značení CE včetně certifikace systémů řízení. Nabídka služeb by nebyla kompletní bez informací o nových normách a kalibrace přístrojů a zařízení. Překotný rozvoj oboru také vyžaduje neustálé doplňování znalostí, a proto ústav nabízí i vzdělávání založené na výsledcích mezinárodních projektů, kterých se účastní. 

Dynamický rozvoj v textilním průmyslu, neustále nové poznatky a aplikace vedou k potřebě výzkumu. TZÚ se spolu s českými univerzitami podílí na výzkumu v oblasti aplikací nanočástic železa v textilu, kde byl velmi úspěšný a z projektu vzešel patent. Dalším výzkumným projektem byl výzkum povrstvování textilních materiálů pomocí atmosférické plasmy. Pokračování tohoto úspěšného projektu se připravuje.

85 výročí je významné pro každého oslavence, tudíž i pro pracovníky Textilního zkušebního ústavu. Dlouhá historie zavazuje nás všechny v udržování tradic kvality, současně ale je třeba obor neustále posouvat tak, aby české textilní zkušebnictví bylo stále to zkušebnictví na světové úrovni. Věříme, že se nám to daří a že také vy, naši zákazníci s námi tohle významné výročí oslavíte. V průběhu letošního roku bude probíhat celá řada akcí, kde si naše oborové jubileum budeme připomínat. 

Termíny podzimních seminářů vypsány!

Rádi bychom Vás upozornili na aktuálně vypsané podzimní termíny školení, které se budou konat od října do začátku prosince. Pro termíny a více info ZDE. Budeme se na Vás těšit na viděnou!

Veřejné připomínkování návrhu normy ČSN 91 0611 Nábytek – Sedací nábytek – Křesla a pohovky – Základní rozměry a požadavky

Dovolujeme si Vás informovat o veřejném připomínkování návrhu normy ČSN 91 0611  Nábytek – Sedací nábytek – Křesla a pohovky – Základní rozměry a požadavky. Na tomto návrhu se podílel Cech čalouníků a dekoratérů ve spolupráci s Centrem technické normalizace pro textil, nábytek, dřevo a výrobky na bázi dřeva. Budeme rádi za věcné připomínky k tomuto návrhu normy, jelikož se jedná o zásadní změnu oproti aktuálně platné verzi normy z roku 1989. Níže naleznete odkaz přímo na normu. Pro čtení a případné připomínky je potřeba se zdarma zaregistrovat/přihlásit.

Vernisáž Inez Tuschnerové

Vždy dokonale upravená, i na smrtelné posteli s rudou rtěnkou a červeným lakem na nehty. To byla Inez Tuschnerová, která ve své volné tvorbě pracovala s textilem, působila však také jako návrhářka a scénografka. Svým dílem, pohybujícím se na rozhraní mezi užitým uměním a volnou tvorbou, předeslala současnou tendenci, kdy se v umění přehlceném on-line světem a životem na sociálních sítích rehabilituje jeho rukodělnost a fyzická práce s materiálem. Textilní technologie art protis umožnila této brněnské umělkyni rozvinout dynamiku média a nakládat s ním umělečtěji, což dokazuje i její stěžejní rozměrná práce Střelnice, jež bude součástí retrospektivní přehlídky Inez Tuschnerové.

Velikost S, M, L nebo XL. Proč nám nesedí oblečení?

Pasování čalounických tovaryšů

Dne 26.6.2018 se v Konventu Milosrdných bratří v Brně konalo pasování absolventů střední školy stavebních řemesel Brno - Bosonohy na čalounické tovaryše. Měli jsme tu čest být při tom!  

Valná hromada Clustru

Dne 21.5. 2018 se konala Valná hromada Clustru, na které se diskutovali prozatimní výsledky projektu MUFTEX.

Nomatex

Dne 22. 6. se uskutečnilo 2. setkání rady projektu NOMATEX (FV30051), kde se diskutovali prozatímní výsledky projektu.

Veletrh technických textilií mTex+

Ve dnech 29. – 30. 5. 2018 jsme se účastnili 7. mezinárodního veletrhu technických textilií mTex+ v Chemnitz  v Saské Kamenici ve společném stánku s Klastrem technických textilií CLUTEX.

Zasedání Asociace prádelen a čistíren

Ve dnech 24. - 25. 5. 2018 jsme se zúčastnili výjezdního zasedání Asociace prádelen a čistíren. Na konferenci, která se konala v Liberci jsme prodiskutovali nejen téma letošní mezinárodní konference Interclean 2018. Součástí zasedání byla i exkurze na Fakultu textilní Technické univerzity v Liberci. Měli jsme možnost prohlédnout si Katedru hodnocení textilií a Katedru oděvnictví.

Od 21.4.2018 se mění podmínky pro uvádění na trh OOP

INSPEKCE ODHALILA PODVODY S KVALITOU TEXTILU

7. Mezinárodní veletrh technických textilíí mtex+

Ve dnech 29. A 30. Května 2018 se koná v saském Chemnitz 7. Mezinárodní veletrh technických textilíí mtex+. Účastníme se veletrhu společně s Klastrem technických textilíí CLUTEX. Přijďte nás navštívit v našem velkém českém stánku č. M31, do Chemnitz to není daleko. Více info na: http://www.mtex-lima.de/.

Metodika pro zadání veřejné zakázky na praní a pronájem prádla pro zdravotnická zařízení je odsouhlasená!

Vážení odborníci, 

Certifikace podle ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Podle výpočtů, které provedla Mezinárodní organizace práce (ILO) v roce 2017, dojde ročně k 2,78 milionu událostí s následkem smrti. To znamená, že každý den zemře téměř 7 700 pracovníků na následky pracovních úrazů nebo nemocí z povolání. Navíc ročně vznikne na 374 milionů dalších úrazů a nemocí z povolání bez smrtelných následků, které často končí dlouhodobou pracovní neschopností. Tato čísla jsou střízlivým popisem moderního pracoviště – takového, kde pracovníci mohou trpět vážnými následky toho, že prostě jen “dělají svoji práci”.

For Interior 2018

Vážení zákazníci,

Nová oborová specifikace

OS 80-07:2018  Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb - Technické požadavky

POZOR, 15.3.2018 končí možnost auditu podle starých norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004

Vážení klienti,

Školení Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

Vznik České agentury pro standardizaci

Zřizovatelem ČAS je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen “ÚNMZ“), který nadále bude působit jako národní normalizační orgán, tj. bude zastupovat Českou republiku v evropských a světových normalizačních organizacích.

Dětský nábytek ještě bezpečněji

xtilní zkušební ústav jako český leader v technické normalizaci pro textil, nábytek a výrobky na bázi dřeva se ve dnech 27-28. listopadu zúčastnil setkání pracovní skupiny pro dětský nábytek  v rámci CEN/TC 207 Nábytek, které probíhalo v Italském výzkumném a zkušebním centru CATAS SPA. Hlavním cílem jednání byla revize norem zaměřených na bezpečnostní požadavky pro dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití včetně matrací pro tuto skupinu. S příchodem nových technologii, textilních materiálů a zvyšujících se nároků je třeba dbát na stanovení a dodržování minimálních bezpečnostních, hygienických a zdravotních požadavcích pro ty naše nejmilejší, o které se staráme s největší láskou každý den.TZÚ je Vašim partnerem ve světě nejen v technické normalizaci, ale i v prokazovaní kavality a bezpečnosti .Podívejte se jaké vychytávky můžou být v dnešním moderním světě k mání avšak musí splňovat normativní požadavky :o)

Jednání pracovní skupiny CEN/TC 205/WG 14 Surgical clothing and drapes, and medical face masks v ČR

Podnikatelské souteže - Rádi se chlubíme úspěchem, i když není náš! Gratulujeme našim kamarádům k vítězství!

Vítězové Vodafone Firma roku 2017, Česká spořitelna Živnostník roku 2017 i Vodafone Odpovědná firma roku 2017 krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. 

Interclean 2017

Požadavky na ochranné oděvy dle Nařízení EU a evropských norem

Reportáž české televize

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100203/obsah/520686-testovani-detskeho-textilu