Certifikáty    
> Informace > aktuálně

aktuálně

Historie textilního zkušebnictví v České republice je barvitá, plná změn názvů, spojování a rozdělování institucí. Nicméně zůstává fakt, že Česká republika patří mezi země s nejdelší tradicí zkoušení textilu v Evropě. Při pátrání v minulosti nám významně pomohl Ing. Reichstädter, CSc., který zmapoval historii oboru a napomohl tak vzniku přehledného schématu. 
V roce 1927 v Liberci otevřený Výzkumný ústav textilní byl první organizací, která se plně a všestranně věnovala zkoušení textilu. Tento ústav byl zcela samostatný a řídilo jej zvláštní kuratorium složené ze zástupců výrobců. Další vývoj ústavů věnujícím se zkoušení a výzkumu ve vztahu k textilu je poznamenán snahou o vysokou specializaci a zaměřením na výzkum konkrétní textilní suroviny, jejich vlastností, inovačních technologických postupů a aplikací. 

Postupné snahy o specializaci podnítily ke vzniku Výzkumného ústavu vlnařského (VÚV), který byl založen v roce 1952. Ten se brzy stal významnou složkou československého textilního výzkumu - zvláště svou orientací na výzkum vlastností, zpracování a použití chemických, především syntetických vláken a nových principů výroby netkaných textilií. Výzkumná činnost byla tak rozsáhlá, že se z VÚV oddělil ještě Výzkumný ústav pletařský. V té době vznikaly i další oborové ústavy ? Výzkumný ústav bavlnářský, Výzkumný ústav lýkových vláken, Ústav pro zpracování chemických vláken, Výzkumný ústav textilního zušlechťování i Státní výzkumný ústav textilní. Každý z nich si budoval zkušebny podle svého zaměření. 
Vzrůstal i význam zkušebny ve VÚV a proto není divu, že v roce 1967 byl ústav pověřenou oborovou zkušebnou Státní zkušebny č. 219 při Ústavu bytové a oděvní kultury a od roku 1979 rezortní zkušebnou vlnařského průmyslu. Vzhledem k rozsahu hodnocených výrobků byla tato zkušebna největší v textilním oboru. Stala se také první zkušebnou v bývalém Československu, která byla akreditována podle evropských norem a to již v roce 1990.

V období transformace VÚV převzala Akreditovaná zkušební laboratoř Oborové normalizační středisko z GŘ Vlnařského průmyslu a stala v roce 1992 nezávislou organizací. Podařilo se splnit podmínky evropských norem na nezávislost certifikačních orgánů a od března roku 1993 nese organizace název Textilní zkušební ústav (TZÚ). Akreditace zkušebny, certifikačního orgánu pro výrobky, pro systémy jakosti (ISO 9001) i systémy environmentálního managementu (ISO 14 001) vedly k autorizaci ústavu. V duchu dodržování tradic TZÚ převzal autorizaci Státní zkušebny č. 219, rozšířil ji 
o technické textilie a po vstupu do Evropské Unie se stal také Notified body. 

Současnost Textilního zkušebního ústavu je do značné míry poznamenána restrukturalizací celého odvětví, nicméně si organizace zachovala svoji vysokou profesionalitu a odbornou úroveň. Snahou je poskytnout všechny potřebné služby pod jednou střechou, takže TZÚ má nejširší nabídku zkoušek pro textilní produkty v České republice. Na evropské úrovni patří co do rozsahu akreditace a počtu zkoušek mezi přední ústavy. Významně se rozvinulo přímé zapojení do tvorby evropských norem a rozrůstající se mezinárodní spolupráce, které přináší aktuální informace. 

Za osmdesát let se také změnila skladba zkoušek. V počátcích bylo tak rozhodující zjišťování obchodní hmotnosti, že se kondicionování dostalo do názvu jednoho z prvních ústavů. S nástupem chemických vláken se otevřela široká problematika nových technologií a směsování. Pro zkušebnictví to byl úkol, jak hodnotit řadu nových zpracovatelských a užitných vlastností. Rozhodování expertů založené na zkušenostech s klasickými přírodními materiály a subjektivním hodnocení omaku bylo nahrazováno objektivními metodami zkoušení a měření. Nejfrekventovanějšími zkouškami se stala nemačkavost a žmolkování. Používaly se chemické úpravy, které jsou z dnešního pohledu nepřípustné. 

Dnes je stěžejní problematikou zkušebnictví bezpečnost a to nejen zjišťování škodlivin, ale i nehořlavosti a odolnosti technických textilií. Do centra zájmu se dostává hygiena, a proto jsme vybudovali i mikrobiologickou laboratoř. Na zkoušení navazuje certifikace a značení CE včetně certifikace systémů řízení. Nabídka služeb by nebyla kompletní bez informací o nových normách a kalibrace přístrojů a zařízení. Překotný rozvoj oboru také vyžaduje neustálé doplňování znalostí, a proto ústav nabízí i vzdělávání založené na výsledcích mezinárodních projektů, kterých se účastní. 

Dynamický rozvoj v textilním průmyslu, neustále nové poznatky a aplikace vedou k potřebě výzkumu. TZÚ se spolu s českými univerzitami podílí na výzkumu v oblasti aplikací nanočástic železa v textilu, kde byl velmi úspěšný a z projektu vzešel patent. Dalším výzkumným projektem byl výzkum povrstvování textilních materiálů pomocí atmosférické plasmy. Pokračování tohoto úspěšného projektu se připravuje.

85 výročí je významné pro každého oslavence, tudíž i pro pracovníky Textilního zkušebního ústavu. Dlouhá historie zavazuje nás všechny v udržování tradic kvality, současně ale je třeba obor neustále posouvat tak, aby české textilní zkušebnictví bylo stále to zkušebnictví na světové úrovni. Věříme, že se nám to daří a že také vy, naši zákazníci s námi tohle významné výročí oslavíte. V průběhu letošního roku bude probíhat celá řada akcí, kde si naše oborové jubileum budeme připomínat. 

1. Mezinárodní konference čalouníků, dekoratérů a truhlářů a 22. Členská schůze Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s.

Ve dnech 14. a 15. 10. 2019 se v Brně bude konat odborná konference. Týká se letos všech nábytkářů, čalouníků, tak poprvé i truhlářů, dodavatelů, pedagogů, studentů a žáků odborných škol.Více informací se dozvíte na stránkách Cechu čalouníků a dekoratérů, z.s. nebo v POZVÁNCE.

Call for project ideas - Výzva k podání návrhů společných projektových záměrů se švédskými textilními firmami

Blíží se 1. Mezinárodní setkání textilních firem, které se bude konat 13. listopadu 2019 ve Stockholmu. Více informací se dozvíte ZDE.

Interclean 2019

Dne 3. října 2019 se koná mezinárodní konference Interclean. I my se s radostí zúčastníme!Více informací se dozvíte ZDE.

TEX4IM - 1. mezinárodní setkání firem z textilního a oděvního průmyslu

Zveme Vás na mezinárodní setkání firem z textilního a oděvního průmyslu, které se bude konat ve Stockholmu dne 13.11.2019. Seminář a workshop o výzvách v oblasti urdžitelných materiálů, chemie a recyklace je pro Vás příležitostí setkat se zejména se švédskými obchodními partnery, poznat nový trh a navázat nové kontakty.Více infotmací se dozvíte ZDE.

TZÚ člen Asociace českých nábytkářů

V červenci jsme se stali členy Asociace českých nábytkářů. Těšíme se na spolupráci!

Jednání komise CEN/TC 207/WG2

Dne 5. a 6. června 2019 jsme se zúčastnili jednání komise CEN/TC 207/WG2 v Paříži. Nosným tématem setkání expertů byly revize norem a požadavky na dětský nábytek. 

Odborná konference CLEANEXPO 2019

Ve dnech 28. a 29. května 2019 se uskutečnila v Banské Bystrici na Slovensku odborná konference s přednáškami CLEANEXPO 2019.

Seminář Manažer kvality QMS

Srdečně Vás zveme na seminář na téma Manažer kvality QMS. Cílem semináře je seznámení účastníků s požadavky nové normy ČSN EN ISO 9001:2016, stanovené postu přechodu na nové vydání normy, stanovení kontextu organizace a možných rizik, procesů a vazeb mezi nimi, a praktické uplatňování poznatků při zavádění a uplatňování systému. 

Veletrh technických textilií Techtextil 2019

Ve dnech 14.-17. května jsme Vás mohli přivítat na společném stánku členů klastru CLUTEX, na mezinárodním veletrhu Techtextil 2019 ve Frankfurtu nad Mohanem.Děkujeme všem, kteří za námi přišli a s kterými jsme se mohli setkat na jejich stánku.

XXVI. ročník mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA

Dne 17.4.2019 jsme se zúčastnili mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny SNEH, na které jsme přednesli téma neobvyklých rizik spojených s využitím textilu ve zdravotnictví. V bloku zaměřeném na procesy sterilizace a kontroly poukázali pracovníci mikrobiologického oddělení TZÚ na problematická místa při údržbě neobvyklých typů zdravotnického prádla, zejména na novorozeneckých odděleních.

Seminář

Srdečně Vás zveme na Seminář pro výrobce OOP (osobní ochranné prostředky), pronajímatele a obchodníky.Seminář je zaměřen na výrobky textilního charakteru (oděvy a pomůcky) a v jeho průběhu se budete věnovat všem možných aspektům kvality a bezpečnosti těchto sofistikovaných produktů.

TEXTILE 2030 - Mission to Israel

Ve dnech 24-28. března letošního roku jsme se zúčastnili mezinárodní obchodní mise do Izraele, organizované francouzským klastrem Techtera, během které jsme navštívili celkem 13 institucí (univerzit, výrobců, dodavatelů technologií atd.). Mise byla zaměřena na posílení evropsko-izraelských vztahů s cílem další spolupráce v textilním odvětví v oblasti inovací, výzkumu i obchodu. Během mise bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Izraelskou asociací výrobců textilu a uskupením Evropských klastrů EU-Textile 2030 s cílem podpořit budoucí spolupráci.

Mobitex 2019

Ve dnech 27.2. - 2.3.2019 jsme se zúčastnili veletrhu MOBITEX na stánku Cechu čalouníku a dekoratérů.Děkujeme všem, co se dostavili.h

Mistr krejčí se vrací!

O návratu k mistrovské tradici na veletrhu STYL jednal seminář, kde se krejčí a krejčové vyslovili také pro založení oborového cechovního sdružení.

Seminář Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací

Pracovníci certifikačních oddělení TZÚ Brno se v lednu zúčastnili odborného semináře GLASGRID ACADEMY na téma GEOSYNTETIKA V KONSTRUKCI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, který pořádala v Brně společnost SAINT-GOBAIN ADFORS s.r.o. Geosyntetika jsou oblastí výrobků, které jsou v TZÚ testovány a následně certifikovány v souladu s požadavky harmonizovaných norem. Seminář byl zaměřen na praktické používání geosyntetik, zejména skleněných a polyesterových výztužných mříží, v konstrukcích vozovek, na diagnostiku a průzkum poruch vozovek, na výběr vhodných typů geosyntetik, na legislativu a další. Seminář byl zařazen do vzdělávacího systému ČKAIT.

MOBITEX 2019

Rádi bychom Vás pozvali na veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX, který se uskuteční od 27.2. do 2.3.2019.Více informací ZDE.

Mistr krejčí se vrací!

Bývaly doby, kdy se elegantní oblečení pořizovalo téměř výhradně v krejčovském salonu a šilo každému na tělo. Prvorepublikový krejčí uměl vzít míru, podle zvolené fazony vytvořit střih v potřebné velikosti a z vybraného materiálu ušít oděv, se kterým byl zákazník spokojen. Pak u nás několik desetiletí prestiž profese upadala, krejčovské živnosti zmizely a štafetu řemeslné tradice převzali mistři a mistrové v oděvních závodech. Po roce 1989 se pomalu vracela poptávka po kvalitní zakázkové krejčovské práci a vznikla spousta dílen, módních salonů a drobných firem, které s větší či menší odbornou erudicí rozjely podnikání v oděvní výrobě. A zákonitě nastal zmatek, protože zakázkové šití nabízeli jak oděvní návrháři, tak vyučené švadleny a krejčí s dlouholetou praxí nebo maminky na mateřské a důchodkyně, které původně měly šití jen jako hobby. Proto podle odborníků nastal čas zpřehlednit nabídku a zviditelnit krejčovské salony, které odvádějí kvalitní práci a zákazník se na ně může s důvěrou obrátit. Sítem kvality bude mistrovská zkouška, první Mistři řemesla v oboru krejčí by se takto mohli titulovat už do konce letošního roku. Na detaily jsme se ptali RNDr. Pavla Malčíka, ředitele Textilního zkušebního ústavu, s.p., a předsedy Sektorové rady textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Co je cílem mistrovské zkoušky v oboru krejčí a jak se její myšlenka zrodila?Navazujeme na prvorepublikovou tradici a chceme vrátit krejčovské profesi vážnost a prestiž, které se vytratily v dobách, kdy se šilo jen ve fabrice a ve velkém. Nejde nám o návrat ke starým časům, ale o splnění současných požadavků a uspokojení současné poptávky. Mistr v oboru krejčí znamená záruku kvalitního řemesla, tehdy stejně jako dnes, ale obsah pojmu už bude jiný, moderní, aby odpovídal tomu, co je technologicky možné a co vrtkavá móda chce. Pro zákazníka bude titul Mistr řemesla v oboru krejčí vodítkem, aby věděl, že tento člověk svou práci opravdu umí. Idea pochází z Hospodářské komory a týká se různých oborů, od kamnářů až po stolaře a další branže, které přímo komunikují se zákazníkem. Sami řemeslníci začali volat po nějaké certifikaci a zviditelnění těch, kteří pracují kvalitně, aby se takříkajíc oddělilo zrno od plev. Sektorová rada textilního, oděvního a kožedělného průmyslu se k myšlence mistrovské zkoušky přihlásila, protože krejčí je pro náš obor vizitkou a jeho práce je vidět na první pohled. Připravujeme profesní kvalifikace, které určí, co všechno má mistr v oboru krejčí umět, a metodiku zkoušení připravuje Národní ústav pro vzdělávání. Kdo by se o mistrovskou zkoušku měl ucházet?Ten, kdo se šitím živí na svoje živnostenské oprávnění a pod svým jménem. Pro něj bude mít marketingovou a komerční cenu, když si na dveře dá ceduli Mistr řemesla v oboru krejčí s potvrzením Hospodářské komory. Mezi krejčovskými salony je velká konkurence a poptávku čekám od těch, které se chtějí zviditelnit. Oděvní firma takovou zkoušku nepotřebuje, ale zase si může najmout krejčího s titulem, protože bude umět víc, než firma potřebuje pro běžný provoz, třeba včetně návrhu a jeho převedení do střihu a vyrobitelného modelu. Zjistili jsme, že v oboru existuje úzké propojení mezi krejčovskými a návrhářskými salony, které vzájemně spolupracují a zadávají si zakázky. Mistrovskou zkoušku mohou absolvovat i návrháři, kteří sami šijí a jsou zruční, třebaže nejsou v oboru vyučení.  Také designeři obuvi si dnes otevírají dílny a vyrábějí na zakázku boty, které jsou velmi drahé, ale je o ně zájem. Pro ně se o titulu Mistr švec neuvažuje?Zatím ne. Zakázková výroba obuvi se sice rozvíjí, ale těchto dílen je řádově méně než krejčovských. Aby Ministerstvo školství, jehož je Národní ústav pro vzdělávání prodlouženou rukou, zkoušku podpořilo, potřebuje vidět zájem. Je to něco mimo  systém a pro lidi, kteří formálním vzděláním v oboru třeba ani neprošli, ale řemeslo prakticky dělají. V situaci, kdy obchody přetékají oblečením všeho druhu, se poptávka po zakázkovém šití asi nikdy nevrátí na dřívější úroveň. Kdo dnes vlastně potřebuje služby krejčího?Vyšší střední třída. Lidé bohatnou a chtějí oblečení nejen kvalitní, ale i ušité na míru. V určité společnosti se sleduje, jestli oděv má patřičné detaily, kvalitu ušití, značku. V zakázkovém krejčovství šijí i ti, kdo nemají konfekční postavu. Problémem jsou také disproporce postavy, třeba příliš široká ramena a příliš úzký pas, kulturista potřebuje i jiné šířky rukávů. Ovšem přiznejme si, že poptávka po vysoké pánské krejčovině klesá. Oblek je dress code pro bankéře a byznysmeny, také úředníci jsou dnes reprezentanty svých postů a vidím, že se dobře oblékají. Ale je pro mě velkým zklamáním, že jsem už dlouhá léta neviděl učitele, a to ani vysokoškolského, v saku. Tím dáváme mládeži špatný signál. Že šaty dělají člověka, dnes platí už jen v čím dál užším kruhu lidí, mluvíme-li o pánské módě. Samozřejmě dámské modely, to je zase jiná písnička. Protože trendem dnešní módy je kombinovatelnost, půjdete ke krejčímu, aby vám ušil špičkový kousek, který zkombinujete s tím, co už máte. Něco nadčasového, co bude přímo pro vaši postavu a styl, nebo exkluzivní model pro mimořádné příležitosti. Krejčí by měli být i nositeli osvěty. Kdo chce být módně oblečen a navíc tak, aby to opravdu sedělo jeho postavě a vypadal dobře, měl by mít u krejčího větší šanci než v konfekci. První oborové setkání k tématu mistrovské zkoušky proběhne v pondělí 18. února v 10.30 na brněnském výstavišti. Co bude náplní semináře?Dvě přednášky seznámí s průběhem zkoušky a s návrhem požadavků, které Mistr krejčí bude muset splňovat. Řešíme, co všechno by měl umět a předvést a jak se to bude hodnotit. Na semináři o tom chceme diskutovat a rád bych, aby se všechny názory vzaly v potaz. Parametry zkoušky budou schváleny v březnu, pak začne propagace a do konce roku bychom mohli mít první Mistry řemesla v oboru krejčí. Kdo se chce na parametrech zkoušky podílet a ovlivnit je, má na veletrhu STYL jedinečnou šanci. Pro nás to bude důležitá zpětná vazba. Co všechno by měl Mistr krejčí umět a o čem se v návrhu vedou největší diskuze?Krejčí musí mít znalosti praktické, aby dílo zhotovil, a zároveň teoretické, například o materiálech. Musí sledovat trendy a vědět, po čem je poptávka, aby jeho zboží bylo prodejné. To předvede svým mistrovským dílem, které musí nějak vypadat jak po řemeslné, tak po vzhledové a módní stránce. Pánský krejčí samozřejmě musí umět ušít sako, dámská krejčová se předvede třeba svatebními šaty nebo dámským kostýmem pro bankovní sféru. Mistrovské dílo by mělo být zhotovené přímo ke zkoušce, aby krejčí prokázal, že ho ušil. Předmětem diskuze bude i to, nakolik musí být všechno dílem jeho hlavy a rukou a jestli se na tom mohou podílet i další osoby, protože krejčovská dílna třeba nemá všechno vybavení a návrh vytvořil designér. Krejčí má být schopen ušít podle obrázku v módním časopise, což je také jistý druh návrhářské práce, ale měl by umět fungovat i ve spolupráci s návrhářem, převést jeho ideu do střihu, velikosti a odzkoušet se zákazníkem. Chci zdůraznit, že zkouška je určena těm solidním, kteří svoje řemeslo opravdu umí a jsou schopni zajistit spokojenost zákazníků, což je pro nás definice kvality. Je to i o komunikačních a sociálních dovednostech, musí umět jednat s klientem a řídit zakázku. Zároveň chceme, aby obor pokračoval a našli se krejčí, kteří jako nositelé oborových znalostí budou vychovávat další generaci. Jednou z požadovaných dovedností proto bude, že dokáže někoho zaučit. Podnikatelské minimum prověří jednoduchý univerzální test společný všem oborům, který se spíš než na teorii zaměří na zdravý selský rozum, protože když už se člověk řemeslem nějakou dobu živí, tak asi podnikat umí. Bude Mistr krejčí i nositelem osvěty, který informuje klienty o módních trendech, jak tomu bylo za první republiky?Krejčí by měl znát trendy a dávat zákazníkům impulsy z pohledu módy. Měl by být informovaný a vzdělaný, aby dokázal poradit, jaký materiál je na co vhodný. V obchodech totiž dnes nedostanete správnou informaci, třeba na oblek je podle nich nejlepší 100% vlna, protože je nejdražší, přitom je pro běžné nošení úplně nevhodná. Směsi vyvinuté pro obleky, ve kterých budete vypadat dobře i po dlouhé cestě autem, vám nenabídnou. Obchodníci navíc nikdy nemají poslední módu, protože kupují to, co se dobře prodávalo loni. Rád bych, kdyby se krejčí stali popularizátory nových materiálů. Měli by informovat zákazníky o údržbě oděvů a vědět, které materiálové kombinace se udržovat nedají, že třeba nejde zkombinovat koženku s vlnou. Tyto chyby někdy dělají návrháři, kteří chtějí zaujmout a vymýšlejí nezvyklé, ale z materiálového hlediska nesmyslné kombinace. Koho byste na semináři k mistrovské zkoušce rád viděl?Jdeme trochu do neznáma, protože cílová skupina není přesně zmapovaná a může mít velmi pestré složení. O malé krejčovské dílny a živnostníky se zatím nikdo nestaral, nemají žádné sdružení a organizovaly se maximálně v regionálních hospodářských komorách. Mistrovskou zkoušku proto vidím jako ideální příležitost, jak je podchytit. Na semináři chceme mít co nejvíce lidí a zveme několik set krejčovských dílen a módních salonů, které jsme našli na internetu. Kromě toho využíváme databázi SOTEX, která zahrnuje asi 800 uživatelů symbolů údržby. Chceme navázat kontakty, zmapovat situaci a seznámit se s aktivními zástupci oboru. Tito živnostníci by nám měli pomoci najít kompromis mezi úrovní požadavků a jejich splnitelností tak, aby parametry zkoušky byly nastaveny co nejlépe a pozvedly prestiž krejčovského řemesla.

Pozvánka na seminář: „Mistrovská zkouška v oboru KREJČÍ“

jménem Sektorové rady textilního, oděvního a kožedělného  průmyslu (SR TOK) pověřené Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu k vytváření Národní soustavy kvalifikací si Vás dovolujeme pozvat na seminář: „Mistrovská zkouška v oboru KREJČÍ“

Poradenské centrum STYL

Výstava INEZ TUSCHNEROVÁ

Máte poslední měsíc navštívit výstavu INEZ TUSCHNEROVÉ!Více informací ZDE.

Přijeďte na STYL nasbírat odborné informace!

Přijeďte na STYL nasbírat odborné informace

ISPO 2019

Od 3. do 6. února 2019 představí více než 2 800 vystavovatelů své nejnovější sportovní výrobky ze segmentů jako jsou Snowsports, Outdoor, Health & Fitness, Urban a Teamsports na výstavišti v Messe München.

Dokumenty systémů managementu

Sekce kvality Hospodářské komory ČR připravila ve spolupráci s CQS jejíž členem je také TZÚ několik dokumentů týkající se systémů managementu. Tyto dokumenty jsou volně k dispozici https://www.komora.cz/sekce/sekce-kvality/ a pomůžou Vám s rychlou orientaci v problematice systémové certifikaci.

Další publikace pro usnadnění pochopení a zavedení změn normy ISO 45001

Hospodářská komora připravila další publikaci pro usnadnění pochopení a zavedení změn norem ISO. Tentokrát ISO 45001. CQS jejímž členem je TZÚ na této publikaci spolupracovalo a rádi bychom Vám ji nabídli zdarma ke stažení.

Pozvánka na zcela poslední školení evaluovaných přednášek projektu, MODUL 07 – PRODEJ, 2. část

Program moderuje Ing. Helena Prokopová, přednáší školitelé vyškolení v projektu: