Certifikáty    


Textilní zkušební ústav poskytuje znalecké a poradenské služby jako soudně znalecký ústav široké veřejnosti pro textilní výrobky. Ústav je zapsán v oddílu II seznamu znaleckých ústavů vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Odkaz na tento zápis naleznete ZDE.

Cílem této aktivity je pomoci při hledání příčiny vzniklého problému tak, aby nebyla poškozena ani jedna ze stran případného sporu. Proto je náš ústav tak často využíván – jako třetí, nezávislá strana.

 

V případě sporných reklamací můžete využít několika způsobů posouzení:

1)   Posudek soudního znalce

Pokud bude na výrobku prokázána vada, kterou zadavatel požaduje posoudit a pokud lze učinit jednoznačný závěr o jejím původu (např. se jedná o výrobní vadu apod.), pak bude posudek vypracován. Základní cena posouzení včetně vypracování posudku je 2000 Kč (bez DPH). Cena se může lišit podle počtu posuzovaných vzorků, podle potřeby provádět náročnější technické zkoušky potřebné k prokázání příčiny vady atd. Pokud by cena přesáhla uvedenou výši, bude toto se zadavatelem posudku před započetím prací projednáno a odsouhlaseno.

Posudek soudního znalce je oficiální dokument, který popisuje jak výrobek, zjištěnou vadu/vady, tak i metody, jak byl prohlížen, posuzován a případně které metody byly uplatněny pro zjištění vady. Jednoznačně definuje závadu a nároky vzniklé ze zjištění. Posudek soudního znalce je dokument, který slouží i pro případné soudní spory. Jedná se rozsáhlejší materiál, jehož zpracování vyžaduje odborné vědomosti a znalosti na vysoké úrovni. Časová náročnost zpracování posudku je značná (skládá se jak z makroskopické prohlídky, tak i z případného zkoumání detailů a aplikování různých technických metod a zkoušek k odhalení příčiny vzniku problému).

2)   Posouzení dopisem

Posouzení formou dopisu není výstup vhodný pro soudní spor. Může být použito např. z důvodu rozhodnutí prodejce o spotřebitelské reklamaci. Pokud požaduje zadavatel posouzení vady výrobku (za výše uvedených podmínek prokazatelnosti vady) formou dopisu, musí toto specifikovat v objednávce. Základní cena posouzení dopisem je 1000 Kč (bez DPH). Cena se stejně jako v případě znaleckého posudku může lišit podle náročnosti posouzení. Pokud by cena přesáhla uvedenou výši, bude toto se zadavatelem posudku před započetím prací projednáno a odsouhlaseno.

Posouzení dopisem je způsob posouzení, které není tak časově náročné, ale reflektuje oficiální stanovisko odborníka z dané oblasti, v našem případě z textilu. Jedná se o oficiální dokument, který může sloužit například pro reklamační řízení, kdy si obchodní společnost vyžádá názor třetí nezávislé strany. Těchto dokumentů se u nás připravuje nejvíce.

3)   Poradenská služba

Pokud bude na výrobku zjištěna vada, kterou zadavatel požaduje posoudit, ale o jejímž původu není možné udělat jednoznačný závěr (např. může být způsobena zadavatelem nebo je vada neprokazatelná), posudek nebude vypracován a výrobek bude vrácen zadavateli za cenu poštovného.

Velmi často se jak spotřebitel, tak i obchodník potřebuje jen poradit o charakteru vzniklé vady. K tomuto účelu jsme zavedli poradenskou službu, která pomáhá odborné i laické veřejnosti. Tato činnost není zpoplatněná, ale účtujeme náklady na poštovné dle platného ceníku České pošty. Zadavatel od nás dostane strohou informaci (zpravidla e-mailem nebo telefonicky), bez rozsáhlejšího písemného popisu.

Tato služba je nejvíce využívanou činností, kterou u nás provádíme ve vztahu k posudkům.

 

Pokud řešíte problém s reklamací textilního výrobku a zvažujete, že využijete námi nabízených možností, prosím, mějte na paměti, že je třeba dodat k Vašemu případu řadu dokumentů. Ty jsou specifikovány zde:

 

1)   Zaslat objednávku písemně nebo elektronicky. Objednávka musí obsahovat:

  1. požadavek na zpracování posouzení obsahující účel a formu (posouzení dopisem, Znalecký posudek)
  2. popis vady, která má být předmětem posuzování
  3. stručný popis dosavadního zacházení s výrobkem (např. vypráno v pračce cca 3x při teplotě 30 °C, sušeno v sušičce při nižší teplotě / uloženo v suchém skladu / při výrobě bylo použito, atd…)
  4. údaje o stáří výrobku (koupeno / prodáno / vyrobeno)
  5. kontaktní údaje na sebe (adresa, telefon, e-mail)

 

2)   K objednávce přiloží kopie dokumentů, které jsou/byly k výrobku při zakoupení přikládány/přiloženy a pokud je to možné tak též kopii reklamačního protokolu s vyjádřením k reklamaci; v případě reklamace z výroby materiálový list, podmínky údržby, apod.

3)   Výše specifikované dokumenty spolu s posuzovaným výrobkem doručí zadavatel na adresu TZÚ

Objednávku k výše zmíněným službám naleznete ZDE.

Způsob a podmínky posouzení:

1)   V případě, že budou včas podány všechny potřebné informace, pak TZÚ zpracuje posouzení nejpozději do 1 měsíce od dodání výrobku. Komunikace se zadavatelem a upřesňování požadavků může termín dokončení posudku ovlivnit.

2)   Výsledek posouzení (Znalecký posudek, dopis) bude doručen zadavateli na dobírku, pokud není vysloveně domluveno jinak. Cena poštovného se přičítá k celkové ceně posudku. Aktuální cena poštovného se řídí platným ceníkem České pošty, a.s. a je ovlivněna zejména hmotností zásilky. Posuzovaný výrobek se vrací zadavateli, pokud není dohodnuto jinak.

 

Pokud potřebujete poradit, či máte zájem o zajištění některých z výše zmíněných způsobů posouzení, prosím, kontaktujte nás na: info@tzu.cz 


Zajímavé informace o soudněznaleckých posudcích můžete nalézt ZDE.