Certifikáty    

Textilní zkušební ústav poskytuje znalecké služby jako soudně znalecký ústav pro textil podnikům i široké veřejnosti. Ústav je zapsán v oddílu II seznamu znaleckých ústavů vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Odkaz na tento zápis naleznete ZDE.

Cílem naší znalecké činnosti je pomoci při hledání příčiny vzniklého problému tak, aby nebyla poškozena ani jedna ze stran případného sporu. Proto je náš ústav tak často využíván – jako třetí, nezávislá strana.

V případě podnikových sporů nebo spotřebitelských reklamací můžete využít několika způsobů posouzení:

1)   Posudek soudního znalce

Nejčastějším příkladem jsou posudky ve sporech o kvalitu dodávek mezi podniky nebo posouzení škod vzniklých při pojistných událostech. Je to rozsáhlá a časové náročná činnost, která se liší podnik od podniku a případ od případu, takže se cena sjednává dohodou. Pokud se týká spotřebitelských reklamací, měl by takový posudek být pro spotřebitele až posledním krokem. Mělo by být před zpracováním soudně znaleckého posudku jasné, že na výrobku je opravdu vada, kterou zadavatel požaduje posoudit a lze učinit jednoznačný závěr o jejím původu. Je tedy třeba udělat prvotní šetření a tak základní cena posouzení spotřebitelských reklamací včetně vypracování posudku je 2000 Kč (bez DPH). Cena se ale může lišit podle potřeby provádět náročnější technické zkoušky potřebné k prokázání příčiny vady atd. Pokud by cena přesáhla uvedenou výši, bude její výše se spotřebitelem před započetím dalších prací projednána  a odsouhlasena. Posudek soudního znalce může být dražší než reklamovaný výrobek.

Posudek soudního znalce je oficiální dokument, vydaný podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících v platném znění, který slouží i pro případné soudní spory. Posudek obvykle popisuje jak výrobek, zjištěnou vadu/vady, tak i metody, jak byl prohlížen, posuzován a případně, které metody byly uplatněny pro zjištění vady. Jednoznačně definuje závadu a nároky vzniklé ze zjištění. Jedná se o rozsáhlejší materiál, jehož zpracování vyžaduje odborné vědomosti a znalosti na vysoké úrovni. Časová náročnost zpracování posudku je značná, protože se skládá jak z makroskopické prohlídky, tak i z případného zkoumání detailů a aplikování různých technických metod a zkoušek k odhalení příčin vzniku problému.

2)   Posouzení dopisem

Posouzení formou dopisu není výstup vhodný pro soudní spor. Může být použito např. jako podpora pro rozhodnutí prodejce o spotřebitelské reklamaci. Pokud požaduje zadavatel, spotřebitel nebo prodejce posouzení, zda na výrobku je vada, která je předmětem reklamace nebo jaké byly příčiny vzniku vady formou dopisu, musí to specifikovat v objednávce. Základní cena posouzení dopisem je 1000 Kč (bez DPH). Cena se stejně jako v případě soudně znaleckého posudku může lišit podle náročnosti posouzení. Pokud by cena přesáhla uvedenou výši, bude cena se zadavatelem posouzení před započetím prací projednána a odsouhlasena.

Posouzení dopisem je takovým způsobem posouzení, které je vhodné zejména pro řešení spotřebitelských reklamací. Vyjadřuje odborné stanovisko znaleckého ústavu z dané oblasti, v našem případě z textilu. Jedná se o oficiální dokument, kterým může argumentovat spotřebitel i obchodní společnost. Jedna nebo druhá strana si vyžádá odborný názor třetí nezávislé strany. Pokud nedojde ke shodě, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci, která má k tomuto účelu zřízeno Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) https://www.coi.cz/informace-o-adr/ .

3)   Poradenská služba

Stále se vyskytují případy, kdy zadavatel požaduje posoudit výrobek, ale při vší odbornosti nelze rozhodnout o charakteru vady, o jejím původu není možné udělat jednoznačný závěr, jak vznikla, byla na výrobku skryta nebo zda byla způsobena zadavatelem. Často se také stává, že je vada neprokazatelná, tj. subjektivně to vidí každý trochu jinak. V takovém případě nebude vypracován žádný posudek a výrobek bude vrácen zadavateli za cenu poštovného.

Takové případy mají společného jmenovatele, že se jak spotřebitel, tak i obchodník potřebují jen poradit o charakteru vzniklé vady. Když už se takovými případy zabýváme, jsme připraveni sdělit odborné i laické veřejnosti, co jsme při prohlídce výrobku zjistili. Tato činnost není zpoplatněná, ale účtujeme balné a náklady na poštovné 300 Kč (bez DPH). Zadavatel od nás dostane strohou informaci (zpravidla e-mailem nebo telefonicky), bez rozsáhlejšího písemného popisu.

Pokud řešíte problém s reklamací textilního výrobku a zvažujete, že využijete námi nabízených možností, prosím, mějte na paměti, že je třeba dodat k Vašemu případu řadu dokumentů. Ty jsou specifikovány zde:

 1)   Zaslat objednávku písemně nebo elektronicky. Objednávka musí obsahovat:

  1. požadavek na zpracování posouzení obsahující účel a formu (posouzení dopisem, znalecký posudek,...)
  2. popis vady, která má být předmětem posuzování
  3. stručný popis dosavadního zacházení s výrobkem (např. vypráno v pračce cca 3x při teplotě 30 °C, sušeno v sušičce při nižší teplotě / uloženo v suchém skladu / při výrobě bylo použito, atd…)
  4. údaje o stáří výrobku (koupeno / prodáno / vyrobeno)
  5. kontaktní údaje na sebe (adresa, telefon, e-mail)

2)   K objednávce přiložte kopie dokumentů, které jsou/byly k výrobku při zakoupení přikládány/přiloženy a pokud je to možné tak též kopii reklamačního protokolu s vyjádřením k reklamaci; v případě reklamace z výroby materiálový list, podmínky údržby, apod.

3)   Výše specifikované dokumenty spolu s posuzovaným výrobkem doručí zadavatel na adresu TZÚ

Objednávku k výše zmíněným službám naleznete ZDE.

Způsob a podmínky posouzení:

1)   V případě, že budou včas podány všechny potřebné informace, pak TZÚ zpracuje posouzení do 1 měsíce od dodání výrobku a dokumentace. Chyby v komunikaci na straně zadavatele a nutnost upřesňování požadavků může termín dokončení posudku oddálit.

2)   Výsledek posouzení (znalecký posudek, dopis) bude doručen zadavateli na dobírku, pokud není vysloveně domluveno jinak. Cena poštovného a balného se přičítá k celkové ceně posudku. Aktuální cena poštovného se řídí platným ceníkem České pošty, a.s. a je ovlivněna zejména hmotností zásilky. Posuzovaný výrobek se vrací zadavateli, pokud není dohodnuto jinak.

Pokud potřebujete poradit, či máte zájem o zajištění některých z výše zmíněných způsobů posouzení, kontaktujte nás na: info@tzu.cz

Zajímavé informace o soudněznaleckých posudcích můžete nalézt ZDE.