Certifikáty    
Úvodní strana > Informace > Poskytování informací

Poskytování informací

Textilní zkušební ústav, s.p. zveřejňuje následující pravidla určují pravomoci a odpovědnosti při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (Informační zákon).

Zveřejňované informace

Textilní zkušební ústav je založen Zakladatelskou listinou ve smyslu zákona 77/1997 Sb. o státním podniku v platném znění. Je registrován u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl A XXIX, vložka 100.

Státní podnik je samostatně fungující právnickou osobou, není z principu svého založení financován z veřejných zdrojů, neposkytuje dotace, granty ani sponzorské dary právnickým ani fyzickým osobám.

Všechny Informačním zákonem stanovené povinné informace o státním podniku jsou zveřejněny zde, ve Veřejném rejstříku.

Další zveřejňované informace naleznete na www.tzu.cz

Kontaktní údaje pro příjem žádostí o informace (sekretariát):

Žádost musí obsahovat odpovídající údaje dle § 14 Informačního zákona a musí být adresována na sekretariát (podatelnu):

tel: 543 426 711

email: info@tzu.cz

datová schránka: 2su64qg

Koordinaci poskytnutí informace zajišťuje vedoucí Technicko-ekonomického oddělení.

Úhrada nákladů spojených s vyřízením žádostí

Pokud se nejedná o zveřejněnou informaci, jsou žádosti zpoplatněny v souladu s § 17 informačního zákona podle následujícího ceníku:

Za každou hodinu práce (hodinová sazba)                                                       500,00 Kč

Za pořízení jedné černobílé strany tisku nebo kopie formátu A4                 1,50 Kč

Za pořízení oboustranného černobílého tisku nebo kopie formátu A4       2,00 Kč

Za pořízení jedné barevné strany tisku nebo kopie formátu A4                   4,00 Kč

Za pořízení oboustranného barevného tisku nebo kopie formátu A4         4,00 Kč

Za pořízení jedné černobílé strany tisku nebo kopie formátu A3                 3,00 Kč

Za pořízení oboustranného černobílého tisku nebo kopie formátu A3       3,50 Kč

Za pořízení jedné barevné strany tisku nebo kopie formátu A3                   6,00 Kč

Za pořízení oboustranného barevného tisku nebo kopie formátu A3         7,00 Kč

Za 1 ks CD/DVD ROM (12 cm)                                                                            30,00 Kč

Výše úhrady za poskytnutí informace = (čas strávený přípravou x hodinová sazba) + ostatní náklady

 

Informace se poskytují zpravidla elektronickou formou po zaplacení fakturované úhrady případně zasláním požadovaná informace na dobírku. Termíny pro vyřízení žádostí, odvolání nebo stížností se řídí Informačním zákonem.

Náklady spojené s odesláním informace písemnou formou se řídí aktuálním ceníkem České pošty.

O způsobu provedení úhrady bude žadatel předem informován. Nepřesáhne-li úhrada za informaci poskytnutá jednomu žadateli částku 100,- Kč, lze ji poskytnout zdarma.

Stížnosti a odvolání se adresují řediteli Textilního zkušebního ústavu, s.p.

 

V Brně dne 12.1.2015