Certifikáty    

POVINNÁ CERTIFIKACE - POSUZOVÁNÍ SHODY

Výrobce je povinen podle zákona č. 102/2001 Sb. v platném znění uvádět na trh jen bezpečné výrobky. Tato povinnost platí pro všechny typy výrobků obecně. Za bezpečný výrobek se považuje zejména výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu, který přejímá právo Evropských společenství a kterým se stanoví požadavky na bezpečnost výrobku nebo na omezení rizik, která jsou s výrobkem při jeho užívání spojena. Tímto předpisem je v České republice zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění.

Na základě zákona č. 22/1997 Sb. vláda svými nařízeními (v souladu se směrnicemi Evropských společenství) stanovuje technické požadavky pro jednotlivé skupiny výrobků. Zákon 22/1997 Sb. pokrývá takové výrobky, které je nutno před uvedením na trh posoudit z hlediska shody se „základními požadavky“ na ochranu zdraví a života občanů, jejich bezpečnost, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu majetku, ochranu veřejného zájmu, ochranu spotřebitele“ - tzv. stanovené výrobky. Zákon neuvádí takové výrobky výčtem, ale tyto výrobky jsou obsaženy v jednotlivých nařízeních vlády, která na zákon navazují. Posouzení výrobku z hlediska "bezpečnosti" se nazývá posouzení shody.

Nařízení vlády stanovují základní bezpečnostní požadavky na výrobky. Tyto požadavky jsou pak konkretizovány jednotlivými harmonizovanými nebo určenými normami. Ty se vztahují na konkrétní výrobek a stanovují konkrétní bezpečnostní limity. Stanovují rovněž způsob, jakým má být provedeno posouzení shody.

V České republice existují dva systémy posuzování shody: ¨
- evropský systém (pokrývá všechny skupiny stanovených výrobků, vychází z požadavků jednotlivých Direktiv EU, je jednotný v rámci celé EU, k posuzování shody jsou využívány harmonizované evropské normy, výsledkem posouzení shody je označení výrobku CE)
- národní systém (týká se oblastí, které si reguluje stát odlišně od legislativy EU - např. vybrané stavební výrobky, výrobky pro děti do 3 let ...)

Povinnou certifikaci provádí: autorizované osoby (v rámci národního systému), notifikované osoby/oznámené subjekty (v rámci evropského systému)

Před uvedením stanoveného výrobku na trh musí být vydáno ES prohlášení o shodě a výrobek musí být označen značkou CE (v rámci evropského systému posuzování shody). Výrobce vydává ES prohlášení o shodě po úspěšném posouzení shody výrobku s požadavky technických předpisů. U výrobků s nízkým rizikem (stanoveno vždy příslušným nářízením vlády) provádí výrobce posouzení shody sám. Pro výrobky s vyšším rizikem musí při posuzování shody vyžádat spolupráci autorizované /notifikované osoby.

Textilní zkušební ústav je autorizován podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky pro posuzování shody pro nařízení vlády:

21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (89/686/EHS)
163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
86/2011 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na hračky(2009/48/ES)
305/2011 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (CPR)

 

Textilní zkušební ústav je Notifikovanou osobou č. 1021 pro následující Evropské Direktivy a Nařízení:

89/686/EHS kterou se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
305/2011 kteým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
2009/48/ES kterou se stanoví technické požadavky na hračky