Certifikáty    

Certifikace systému podle ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - 
Požadavky s návodem pro použití

Z důvodů neustále se zvyšujících nároků zainteresovaných stran (společnost, zákazník, organizace) na ochrany životního prostředí a efektivní realizaci produkce byly zpracovány normy pro systém environmentálního managementu. Jedná se o normy popisující systém řízení firem, který umožňuje snižovat environmentální dopady spojené s fungováním organizací.

Normy jsou rozčleněny na:

ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
V ČSN EN ISO 14001 jsou specifikovány požadavky na systém environmentálního managementu, které může organizace použít pro zvýšení environmentální výkonnosti. Norma je určena pro použití organizací, která se snaží řídit své environmentální odpovědnosti systematickým způsobem, který přispívá k environmentálnímu pilíři udržitelnosti. Pomáhá organizaci dosáhnout zamýšlených výstupů systému environmentálního managementu, který poskytuje hodnotu pro životní prostředí, pro organizaci a její zainteresované strany. V souladu s environmentální politikou organizace zamýšlené výstupy systému environmentálního managementu zahrnují zvýšení environmentální výkonnosti, dodržování závazných povinností, plnění environmentálních cílů. Norma je použitelná v jakékoli organizaci bez ohledu na její velikost, typ a charakter a platí pro environmentální aspekty jejích činností, produktů a služeb, které si organizace určí, že je může buď řídit, nebo je může ovlivnit s přihlédnutím k hlediskům životního cyklu. Tato norma neuvádí specifická kritéria environmentální výkonnosti.

 

ČSN EN ISO 14004 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám.
Tato norma poskytuje organizaci návod pro vytváření, implementování, udržování a zlepšování robustního, důvěryhodného a spolehlivého systému environmentálního managementu. Uvedený návod je určen pro organizaci, která se snaží řídit své environmentální odpovědnosti systematickým způsobem, jenž přispívá k environmentálnímu pilíři udržitelnosti. Pomáhá organizaci dosahovat zamýšlených výstupů systému environmentálního managementu, který poskytuje hodnotu pro životní prostředí, pro samotnou organizaci i její zainteresované strany. V souladu s environmentální politikou organizace zamýšlené výstupy systému environmentálního managementu zahrnují zvyšování environmentální výkonnosti, dodržování závazných povinností a dosahování environmentálních cílů. Návod v této mezinárodní normě může pomoci organizaci zvýšit environmentální výkonnost a umožňuje začlenit prvky systému environmentálního managementu do jejího hlavního procesu. Pro systematické zlepšování environmentálního managementu se návod v této mezinárodní normě může používat celý nebo zčásti. Slouží k poskytnutí doplňujícího vysvětlení koncepcí a požadavků. Přestože je návod v této mezinárodní normě v souladu s modelem systému environmentálního managementu podle ISO 14001, není určen pro interpretaci požadavků ISO 14001..

 

 Přínosy certifikace podle ČSN EN ISO 14001

  • zajištění a vylepšení péče o životní prostředí
  • uvědomování si vlastní odpovědnosti
  • odhalení, popsání rizik a jejich snižování
  • zlepšení profilu/image firmy
  • motivace zaměstnanců
  • včasné rozpoznání problémů s životním prostředím
  • plnění zákonné povinnosti - Novela zákona o hospodaření s energií č. 103/2015 Sb. (Zákon č. 406/2000 Sb.)
  • konkurenční výhody
  • nástroj řízení pro vhodné využívání zdrojů

Dokumenty ke stažení zde.

 

Kontakt:
Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Vedoucí oddělení certifikace systému managementu
telefon:  +420 543 426 735
mobil:    +420 608 150 122
e-mail:   gaja@tzu.czcos@tzu.cz