Certifikáty    

Nepovinná certifikace - postup žadatele o certifikaci

 1. Zaslat žádost na přiloženém formuláři s vyplněním všech požadovaných informací certifikačnímu orgánu pro výrobky (COV).
 2. Žádost je po přezkoumání v COV zaregistrována, označena číslem a je k ní přidělen pracovník COV, který bude zakázku vyřizovat.
 3. Žádost je prověřena z hlediska úplnosti doložených podkladů (viz požadavky na formuláři žádosti) a chybějící podklady jsou od žadatele vyžádány.
 4. Předložit technickou dokumentaci k výrobku. Je-li součástí certifikačního postupu i prověření systému jakosti výrobce - předložit dokumnetaci k systému jakosti. Jedná se zejména o konstrukční parametry výrobků, materiálové složení, podnikové normy, doklady o vlastnostech výobků ? popř. zkušební protokoly z jiných laboratoří, certifikát systému jakosti atd.
 5. COV zpracuje návrh smlouvy (obsahuje rozsah certifikačních služeb, prováděné zkoušky, termíny, práva a povinnosti žadatele i COV, podmínky, ceny ...) . Po uzavření smlouvy je vystavena záloha na dohodnuté činnosti.
 6. Předložit vzorky výrobků.
 7. Po dodání všech potřebných podkladů od žadatele započne COV dohodnuté činnosti certifikace (méně důležité podklady mohou být po vzájemné dohodě dodány i během procesu certifikace). COV nemusí při certifikační činnosti provádět všechna hodnocení opakovaně, může akceptovat podklady již dříve vytvořené (např. protokoly o zkouškách dodané výrobcem - musí být z akreditované laboratoře a ne starší 2-3 roky).
 8. COV zajistí provedení zkoušek výrobku dle požadavků technické specifikace ve vlastní akreditované laboratoři TZÚ. Pokud příslušnou zkoušku není schopna provést, zajistí její provedení subdodavatelsky v jiné smluvní akreditované laboratoři (tato skutečnost je uvedena ve smlouvě mezi COV a žadatelem).
 9. COV provede posouzení systému jakosti výroby (je-li posouzení systému jakosti součástí certifikačního postupu).
 10. Po ukončení certifikačních činností zpracuje COV hodnotící protokol. Vyhovují-li výsledky zkoušek (popř. provozovaný systém jakosti) požadavkům technické specifikace, vydá COV certifikát. K certifikátu je možno udělit i certifikační značku, kterou může žadatel za stanovených podmínek používat na svém výrobku.
 11. Podmínky platnosti a používání certifikátu jsou dány ve smlouvě mezi COV a žadatelem. V případě zjištění neshody výrobku nebo nesprávného či klamavého používání certifikátu je COV oprávněn vystavený certifikát zrušit či pozastavit jeho platnost.
 12. COV provádí pravidelný dohled nad certifikovaným výrobkem a vydává kontrolní zprávy o dohledu (je-li provádění dozoru součástí certifikačního postupu).