Certifikáty    

Certifikace výrobku je postup, který osvědčuje shodu jeho vlastností s technickou specifikací, to znamená, že osvědčuje jeho jakost minimálně na tzv. obvyklé úrovni. Certifikát dokládá splnění požadavků na užitné vlastnosti a na bezpečnost výrobku, které jsou požadované danou technickou specifikací. Na trh musí být v souladu s ustanovením zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti uváděny pouze bezpečné výrobky - to platí pro výrobky v oblasti povinné i nepovinné certifikace.

Význam certifikátu může být v zásadě dvojí:

  1. Doložit vhodnost výrobku pro daný účel použití, s cílem získat důvěru odběratele či spotřebitele,
    tj. v rámci nepovinné certifikace osvědčit splnění užitných, kvalitativních a hygienických vlastností výrobku stanovených technickým předpisem/normou
  2. Doložit shodu vlastností výrobku s právními předpisy,
    tj. v rámci povinného posouzení shody s technickými požadavky na výrobky osvědčit shodu výrobku se základními požadavky 

 Textilní zkušební ústav je pro oblast posuzování shody

  • akreditován Českým institutem pro akreditaci - působí jako akreditovaný certifikační orgán pro výrobky č. 3044
  • autorizován Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako autorizovaná osoba č. 219, přičemž pro posuzování v rámci Evropské unie je TZÚ oznámen jako oznámený subjekt č. 1021

Kontakt:
Ing. Svatava Horáčková, vedoucí certifikačního orgánu
telefon:  +420 543 426 719
mobil:    +420 775 778 474
e-mail:   horackova@tzu.cz