Certifikáty    
Úvodní strana > Dotazy > Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Chci se účastnit výběrového řízení na oděvy. Kde zjistím požadavky a jak probíhá zkoušení?
Požadavky je nutné získat od zadavatele výběrového řízení (zadávací dokumentace). Zde je obvykle uvedena specifikace zkoušek a případné další požadavky na protokol nebo certifikát. Součástí může být i potřeba zaplombování vzorků. Všechny tyto úkony můžeme jako akreditovaná zkušebna a certifikační autorita nabídnout. Je obvyklé, že požadavky zadávací dokumentace konzultujeme a na řešení zakázky pak s vámi aktivně spolupracujeme.
Kde najdu informace o požadavcích na výrobky pro děti?
Základní požadavky na výrobky pro děti do 3 let specifikuje vyhláška 84/2001 Sb. Pokud se jedná o hračku, je nutné splnit požadavky nařízení vlády č. 86/2011 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na hračky, v souladu se směrnicí 2009/48/ES a následně vystavit prohlášení o shodě (výrobek označit značkou CE). Více informací najdete na našem webu zde: http://www.tzu.cz/hracky-CZ12298
Platí nějaké limity pro zdravotní nezávadnost textilu?
Ano. V rámci zemí EU je třeba vždy v okamžiku uvedení výrobku na trh převzít odpovědnost za rizika, která může představovat a nést odpovědnost za následky, které způsobí. Z tohoto pohledu je nutné dodržet základní limity na zdraví škodlivé látky. Při dovozech ze zemí mimo EU toto více než doporučujeme. Obecně platné limity specifikuje třeba vyhláška 84/2001 Sb. u výrobků pro děti do 3 let nebo Metodická doporučení vydaná Státním zdravotním ústavem (AHEM). Po provedení zkoušek nabízíme možnost využít i značky (piktogramu) a informovat spotřebitele o nezávadnosti prodávaného výrobku jednoduchou grafickou formou.
Co vše a jakým způsobem musí být uvedeno na etiketě? Musí být etiketa vždy na výrobku přišitá?
Textilní výrobky musejí být správně označeny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu č. 1007/2011 údaji o materiálovém složení. Tyto náležitosti pravidelně kontroluje i ČOI. Bližší informace o značení můžete nalézt na našem webu zde: http://www.tzu.cz/narizeni-ep-o-novem-znaceni-textilnich-vlaken-CZ12607. Informace s údajem o materiálovém složení musí být pevně spojena s výrobkem. Na etiketě je možné uvést další informace pro spotřebitele, jako jsou symboly údržby, značky a další užitečné informace pro spotřebitele.
Jakým způsobem lze otestovat antibakteriální chování výrobku?
Dle typu a použití výrobku je třeba vybrat vhodnou variantu zkoušení. Oděvní výrobky by měly splnit jiné varianty zkoušení, než třeba podlahoviny nebo textilní potrubí. Zkoušky provádíme až na výjimky dle platných technických norem (evropských mi mezinárodních). Dle potřeby je možné otestovat inhibiční účinky výrobku na bakterie či plísně. Z hlediska ochrany zdraví je nutné tyto zkoušky provádět pouze v mikrobiologické laboratoři s odpovídajícím vybavením!
V jakých oblastech technických textilních výrobků jste schopni nabídnout zkoušky?
TZU je zkušebna s více jak 80letou tradicí. Díky tomu disponujeme unikátním rozsahem vybavení pro provádění zkoušek textilních výrobků. Pro technické textilie nabízíme například zkoušení mechanických vlastností, filtračních vlastností, propustnosti vody, odolnosti vůči UV záření nebo odolnosti vůči chemikáliím. Potřebné zkoušky se vybírají s ohledem na použití technické textilie (např. výztužná geotextilie, paropropustná membrána, apod.) a souvisejících požadavků z předmětových technických norem.
Jak mohu postupovat, když prodejce zamítne moji reklamaci?
Situaci je možné řešit buď dohodou, nebo právním sporem. K posouzení zamítnuté vady je vhodné zažádat znalce nebo znalecký ústav a nechat si zpracovat znalecký posudek. Solidní prodejce by na jeho základě měl reklamaci uznat a uhradit vzniklé náklady. V opačném případě zbývá jen právní cesta formou soudního sporu. S řadou prodejních řetězců spolupracujeme, podílíme se na školení jejich pracovníků posuzujících vady textilních výrobků a snažíme se aktivně podporovat rozvoj oborových znalostí, který významnou měrou přispívá k objektivnímu hodnocení vad výrobků.
Jaké jsou nejčastější vady výrobků a jak se jim při nákupu vyhnout?
Nejčastějším výrobkem, který posuzujeme v rámci reklamačních sporů, jsou oděvní výrobky (trika, bundy, jeansové výrobky, plavky a sportovní dresy. Nejčastější posuzovanou vadou bývá nízká stálobarevnost (na světle, v potu, v praní, při pokapání vodou…). Setkáváme se i s vadami konfekčním zpracování (stáčivost švů nebo změna rozměrů po praní). Mechanické vady se projevují např. špatným provedením švů, žmolkovitostí nebo nízkou pevností výrobku. Při prevenci doporučujeme zvažovat např. barevné kombinace materiálů, použitých na výrobku. Vadám vzniklým z důvodu nevyhovujících mechanických vlastností bohužel nelze předcházet – projeví se obvykle až po určité době užívání výrobku. Velkou oblastí výrobků, se kterými se při řešení vzniklých vad podílíme, jsou rovněž bytové textilie (potahové materiály, podlahoviny). Z profesního hlediska nabízíme prodejcům a výrobcům dlouhodobou spolupráci při řešení reklamačních sporů a možnost konzultací či zpracování jednoduchého odborné posouzení pro objektivní posouzení reklamace. Toto je v některých případech řešit i telefonicky na základě shlédnutí zaslaného výrobku. Vždy preferujeme dohodu stran před soudním sporem.
Navrhuji a šiji oděvy pro butiky. Na doporučení známého jsem na www.tzu.cz našla OSP 80-14-13 Vrchní oděvy – Kategorizace z hlediska účelu používání. Musím své oděvy označovat podle tohoto předpisu?
Uvedená oborová specifikace není obecně závazná. Avšak závazné je ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, který obecně požaduje vybavit výrobky písemnými informacemi o způsobu použití/povaze výrobků. U textilních výrobků je to zpravidla řešeno uvedením symbolů údržby a materiálovým složením. U většiny textilních výrobků je to postačující. Pro některé textilní výrobky – viz např. čl. 3.1 a 3.2 uvedené OSP 80-14-13 je vhodné doplnit další informace a zajistit, aby si zákazník vybral výrobek, který bude odpovídat jeho představám o používání, resp. aby se nevybral výrobek, který při četnějším používání a údržbě jej zklame a bude jej reklamovat. V buticích, kde je v nabídce různorodý sortiment oděvů určených od běžného nošení až po reprezentativní oděvy pro příležitostné nošení, lze poskytnutí dalších informací podle OSP 80-14-13 jen doporučit. Zabrání to zklamání kupujícího i zbytečným reklamacím.
Vyrábím sportovní oblečení (teplákové soupravy, bundy, trička, legíny …) a chtěl bych na nich provést CE certifikaci. Můžete mi sdělit podmínky pro získání této značky.
Označení CE se vztahuje pouze na vymezenou skupinu výrobků - tzv. „stanovené výrobky“, které musí být před uvedením na trh EU povinně posouzeny (těmi jsou např. ochranné pracovní oděvy, textilní hračky …). Vámi uvedené výrobky nejsou stanovenými výrobky a označení CE na ně nelze aplikovat. Vaše výrobky mohou být prověřeny v režimu dobrovolné certifikace - může být osvědčena jejich zdravotní nezávadnost či užitné vlastnosti. CE se vztahuje pouze na ty výrobky, které mohou nějak ohrozit bezpečnost uživatele a musí být tedy před uvedením na trh posouzeny z hlediska „bezpečnosti“. Toto posouzení (certifikaci) provádí tzv. notifikované subjekty, výsledkem je ES certifikát přezkoušení typu. Na jeho základě vydává výrobce tzv. „prohlášení o shodě“ a označuje výrobek CE.
Existuje nějaká norma, kterou musí splnit ložní povlečení a ručníky dodávané do hotelů a nemocnic? A jsou stanoveny požadavky pro tyto výrobky dodávané do běžné obchodní sítě pro běžné spotřebitele?
Obecně platí, že normy nejsou závazné. Pokud však norma pro daný typ výrobku existuje, je výhodné její požadavky splnit. Normy vyjadřují obecně tzv. jakost obvyklou a dodržení požadavků normy může předejít případným reklamacím výrobků. Pro každý typ výrobku však normy neexistují, zejména v oblasti textilu jich není mnoho. Splnění požadavků normy a deklarace shody formou certifikátu dle příslušné normy je navíc marketinkovou výhodou na trhu. Pro lůžkoviny dodávané do nemocnic a hotelů existuje norma ČSN P CEN/TS 14237:2017 Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb. Stanovuje požadavky na ložní a koupelnové prádlo, přikrývky, ošacení personálu a pacientů. Tuto normu využívají často nemocnice a jiná zdravotnická zařízení - požadují její splnění ve výběrových řízeních na dodávky prádla. Navíc existuje i podniková norma PNJ 600-80-2005 Prádlo pro zdravotnictví - Technické požadavky, která rovněž upřesňuje požadavky na textilie používané ve zdravotnickém sektoru. Podobně pro použití v hotelech platí specifikace nižší úrovně - oborová specifikace OS 80-06 Prádlo pro hotely a restaurace - Technické požadavky
Jsem dovozcem textilních výrobků pro dospělé - šaty a obleky, halenky, sportovní a volnočasové oblečení. Mám 2-3 hlavní dodavatele (výrobce) z Číny a Thajska a další z Itálie. Musí být tyto výrobky před prodejem v ČR nějak prověřovány nebo certifikovány? Musí být označeny CE nebo nějakým jiným označením? Musí výrobky splnit nějaké předepsané vlastnosti? Pokud ano, kdo je prověřuje a schvaluje. Od výrobců mám doložen k některým materiálům certifikát Oeko tex standard 100, k některým ne. Jsou případně tyto certifikáty nějak využitelné?
Vámi uvedené dovážené výrobky nepodléhají v ČR povinnému posouzení či certifikaci. Povinně se posuzují např. ochranné pracovní oděvy, textilní hračky … a výrobky pro děti do 3 let. Každý výrobek na trhu EU však musí být bezpečný. Je tedy nutno vzít v potaz zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti. Daný výrobek by tedy neměl svou konstrukcí, složením, způsobem používání být svým uživatelům nebezpečný. Je na výrobci (dodavateli), aby zvolil způsob, jak bezpečnost ověřit a event. prokázat. Obecně při uvádění takových výrobků na trh EU není v povinnosti dovozce dokládat protokoly či certifikáty. Měl by být však sám ujištěn, že to, co uvádí na trh je bezpečné. Existují certifikáty či doklady o provedených zkouškách jsou vždy na trhu výhodou. U textilních výrobků bývá onou bezpečností ve většině případů chápána zdravotní nezávadnost. Proto by se měl každý dovozce zajímat o to, z čeho a jak jsou oděvy vyrobeny. Zejména barviva a různé úpravy (zejména ty, které snižují hořlavost) mohou být zdrojem nebezpečných látek (formaldehyd, těžké kovy, aromatické aminy, RMC látky apod.). U výrobků s původem v EU (Itálie) se předpokládá, že splňují bezpečnostní hlediska, že jednotlivé země EU mají stejnou nebo podobnou hladinu bezpečnosti. Automaticky však neplatí, že to, co je vyrobeno v EU, je bezpečné. U výrobků ze třetích zemí (mimo EU) se doporučuje nezávadnost si ověřit. Dovozce si může nechat své výrobky a materiály otestovat a posoudit z hlediska zdravotní nezávadnosti v příslušných zkušebních a certifikujících institucí (TZÚ Brno je jednou z nich) a získat tak doklad o bezpečnosti pro své odběratele, pro své vlastní ujištění, příp. pro dozorový orgán na trhu (ČOI). Akceptovatelné jsou i certifikáty z akreditovaných zahraničních laboratoří (např. certifikáty Oekotex Standard 100). Z hlediska dalších vlastností výrobků - užitné vlastnosti a tzv. „kvalita“ výrobků nejsou řízeny žádnými předpisy, které by stanovovaly, jak má oděv vypadat, jaké má mít vlastnosti a jejich úrovně. Existují sice normy s požadavky na výrobky, ale v oblasti oděvů je jich minimum a jsou nepovinné. Výrobky by však měly dosahovat alespoň tzv. „jakost obvyklou“, čímž se může předejít zbytečným reklamacím ze strany zákazníků. To, zda-li se výrobek na trhu uplatní, je tedy otázkou dodavatelsko odběratelských vztahů. Každý výrobek by měl být samozřejmě ještě správně označen v souladu s požadavky zákona č. 634/1992 Sb. v plat.znění, na ochranu spotřebitele.
Pracuji v textilní firmě a mám ve své pracovní náplni také využívání českých technických norem v naší výrobě. Velmi nám pomáhají např. při stanovení, jaké zkoušky se mají na příslušné textilii provést a jaké hodnoty by měla tkanina splňovat. Avšak hodnoty některých vlastností tkanin nejsou pro nás akceptovatelné. Můžeme my, jako malá česká firma, vůbec nějak ovlivnit znění a obsah konkrétní normy?
Ano můžete, a to dvojím způsobem. Pokud se jedná o tvorbu „původní“ české technické normy ČSN, můžete se přihlásit do připomínkového řízení u zpracovatele dané normy. Informace o zpracovávání nových norem a zpracovatelích najdete ve Věstníku ÚNMZ, který vychází jedenkrát měsíčně a je zveřejněn na stránkách ÚNMZ (www.unmz.cz). V případě, že se jedná o evropskou normu EN (většina českých technických norem v současné době identicky přebírá evropské normy = ČSN EN), tvorby prvotního pracovního návrhu evropské normy je možné se také účastnit a je to navíc velmi vítáno! Na evropské úrovni byly zřízeny pracovní skupiny WG a každá tato skupina pracuje na konkrétní normě od jejího počátku. Její členové (experti) se scházejí na jednáních, případně je možné se těchto pracovních skupin účastnit korespondenční cestou. V případě zájmu o účast na tvorbě nové EN nebo její revizi se můžete obrátit pro informaci na ÚNMZ v Praze nebo přímo na naše Centrum technické normalizace, kde Vám rádi poradíme.