Certifikáty    

Certifikace systému podle ČSN EN ISO 9001
Systémy managementu kvality - Požadavky

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zákazníků na systém řízení a efektivní realizaci v organizacích byly zpracovány normy systému managementu kvality řady ISO 9000. Normy jsou rozčleněny na:

 • ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality - Požadavky
  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisů, a má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka efektivním aplikováním tohoto systému, včetně procesů k jeho zlepšování, a prokazováním shody s požadavky zákazníka a s příslušnými požadavky zákonů a předpisů. Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a mají být aplikovatelné v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje.

 •  ČSN EN ISO 9004 Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality.
  V normě ISO 9004 je uveden návod na širší rozsah cílů systému managementu kvality, než poskytuje ISO 9001. Je soustředěna zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace. Využívá se při snaze vrcholového vedení překročit požadavky ISO 9001 a dosáhnout neustálého zvyšování výkonnosti organizace.

 •  ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

  Norma popisuje základní pojmy a zásady managementu kvality, které jsou všeobecně použitelné pro organizace, které usilují o udržitelný úspěch prostřednictvím zavedení systému managementu kvality, pro zákazníky, kteří usilují o získání důvěry ve schopnost organizace trvale poskytovat produkty a služby vyhovující jejich požadavkům, pro organizace, které usilují o získání důvěry v jejich dodavatelském řetězci, že požadavky na produkt a službu budou splněny, pro organizace a zainteresované strany, které usilují o zlepšení komunikace prostřednictvím společného porozumění slovní zásobě používané v managementu kvality, pro organizace provádějící posuzování shody podle požadavků ISO 9001, pro poskytovatele výcviku/školení, posuzování nebo poradenství v managementu kvality, pro zpracovatele příslušných norem. Tato mezinárodní norma specifikuje termíny a definice, které platí pro všechny normy managementu kvality a systému managementu kvality, které vypracovala ISO/TC 176.

Přínosy certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001

 • získávání a poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti;
 • možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní správě;
 • efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost majitelů;
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů;
 • garantování stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí nezávislou stranou;
 • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace;
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;
 • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů;
 • vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.);
 • vstupem do EU - kompatibilita systému managementu kvality s praxí v zemích EU, rychlé přizpůsobení českých výrobců požadavkům vstupu do EU.

Dokumenty ke stažení zde.

 Kontakt:

Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Vedoucí oddělení certifikace systémů managementu
telefon:  +420 543 426 735
mobil:    +420 608 150 122
e-mail:   gaja@tzu.czcos@tzu.cz