Certifikáty    

Informace pro klienty, kteří chtějí certifikovat EMS
podle ISO 14001

1. Právní předpisy

Za udržování a vyhodnocování shody s právními předpisy je odpovědný klient. Je prověřováno:

  • udržování aktuálnosti právních předpisů
  • zda klient vyhodnocuje shodu s právními předpisy
  • zda klient provádí nápravná opatření v případě neshod

 

2. Rozsah certifikace

Je nutno dbát, aby do rozsahu certifikace (rozsahu uplatnění systému) byly zahrnuty všechny činnosti organizace, které do EMS náleží.

 

3. Způsobilost vedení

Vedení:

a) nese odpovědnost za EMS (vedení si musí být vědomo této odpovědnosti!):

- stanoví environmentální politiku

- dbá na uplatnění a udržování (cíle, cílové hodnoty, programy pro dosažení)

- zajišťuje zdroje (finanční, personální - výcvik!!!)

b) stanoví odpovědností za řízení vstupů a výstupů organizace

c) odpovídá za vyhodnocování environmentálních aspektů služeb a činností prováděných mimo organizaci

d) odpovídá za environmentální licence organizace (jejich rozsah příslušný podmínkám organizace)

 

4. Činnosti

Činnosti, které podléhají certifikaci (prověřování) je nutno jednoznačně definovat (vše co je v areálu klienta, pozor na organizace v pronájmu!)

 

5. Místo organizace

a) místo organizace: veškeré pozemky, kde jsou prováděny činnosti včetně skladování, infrastruktury
(pozor na organizace v pronájmu)

b) dočasná místa
(např. staveniště)

c) tam, kde činnost organizace není vázána na její umístění (např. některé služby) je předmětem prověřování vedení organizace (sídlo) i místo poskytování služby (výběr) např. půjčování prádla včetně jeho sběru a distribuce

Zohledňuje se význam environmentálních aspektů a dopadů a specifik prostředí daného místa (CHKO atd.), názory zainteresovaných stran - je nutno vzít v úvahu i specifické výklady právních předpisů inspektorátů životního prostředí v jednotlivých oblastech, místní vyhlášky

 

6. Požadavky normy prověřované při auditu

a) přezkoumání vedením má zahrnovat posouzení vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti EMS

b) dokumentace musí zahrnovat i sdělení zainteresovaných stran a reakci na ně

c) audit na místě se zaměřuje na:

- environmentální aspekty a stanovení jejich významu

- zabezpečení souladu s právními předpisy

- environmentální cíle a cílové hodnoty odvozené z jejich hodnocení

- řízení provozu organizace

- monitorování a měření, přezkoumávání činností z hledisky cílů

- neshody a jejich hodnocení a nápravná opatření

- interní audity a přezkoumávání vedením

- environmentální politiku - odpovědnost vedení

- vazby mezi politikou, aspekty, dopady, cíli, odpovědnostmi, programy, postupy, dokumentovaným profilem, interními audity a přezkoumáním vedením.

 

Pro prokázání stálého zlepšování a prevence je prověřováno:

a) zda klient zajišťuje stálé zlepšování a prevenci znečišťování, tj. cyklus PDCA (politika + cíle, postupy, měření, vyhodnocování, NO, zdroje)

b) správnost postupů a jejich dodržování

c) soulad politiky, cílů, postupů a uplatnění výsledků.

Jakékoliv zjištěné neshody, nedostatky, nesoulad je budou organizaci sděleny (viz závěrečné jednání, protokoly i jednání na konkrétním místě) jako podklad pro zlepšování systému.