Certifikáty    

ČSN EN ISO 20645 - Plošné textilie - Zjišťování antibakteriální aktivity - Zkouška šíření agarovou destičkou
Zkouška je založena na principu difundování antibakteriálního přípravku do okolního prostředí. Vzoreček je umístěn na agarovou plotnu, která je inokulována testovacími bakteriemi. Test probíhá s grampozitivní bakterií Staphylococcus aureus a gramnegativní Klebsiella pneumoniae nebo Escherichia coli. Po 24 hodinách se vyhodnocuje nárůst bakterií pod vzorkem, případně v okolí vzorku a sleduje se přítomnost inhibiční zóny.
Výsledek je hodnocen slovně podle tabulky v normě. Účinek je buď dobrý, na hranici účinnosti, nebo nedostatečný.

AATCC Test Method: 100-2004 - Antibacterial Finishes on Textile Materials: Assessment of
U metody AATCC 100 je hodnocen faktor redukce, který udává o kolik procent došlo ke snížení inokulované koncentrace bakterií. Test probíhá se dvěma bakteriálními druhy Staphylococcus aureus a Klebsiella pneumoniae, které jsou inokulovány přímo na vzorky. Vyočkování probíhá v čase nula a obvykle po 24 hodinách, v obou případech se spočítají kolonie (CFU) a vypočte se R (redukce v %). Nejlépe je porovnávat vzoreček ošetřený oproti referenci (slepému neošetřenému vzorku).

AATCC Test Method: 147-2004 - Antibacterial Activity Assessment of Textile materials: Parallel Streak Method
Je metodou orientační a předchází, nebo měla by předcházet metodě AATCC 100. Antibakteriálně ošetřený vzorek je umístěn na agarovou plotnu, na které je v několika pruzích inokulována bakterie Staphylococcus aureus, případně Klebsiella pneumoniae. Po 24 hodinách inkubace se hodnotí růst pod vzorečkem, případně přítomnost inhibiční zóny.

ČSN EN ISO 22610 – Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Metoda stanovení odolnosti proti bakteriální penetraci za mokra
Metoda se používá ke stanovení odolnosti materiálu proti penetraci mikrobiálních zárodků nesených kapalinou. Zkušební vzorek se položí na agarovou plotnu a na něj se umístí fólie, na kterou je nanesen Staphylococcus aureus. Po dobu 15 minut je prováděn otěr, jehož účinkem přecházejí bakterie z nosného materiálu přes vzorek na misku s agarem. Po 48 hodinové kultivaci je stanoven počet CFU.

ČSN EN ISO 22612 – Ochranný oděv proti infekčním agens – Zkušební metoda odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha
Tato zkouška se provádí na vzorcích upevněných v nádobě. Bakterie jsou neseny na částicích, jejichž velikost je typická pro šupinky lidské kůže. Na zkušební vzorek je pomocí přístroje, který vytváří vibrace, naprášeno určité množství mastku kontaminovaného spórami Bacillus subtilis, které přes vzorek prochází a sedimentují na misku s agarem. Po 24 hod kultivaci je stanoven počet CFU.

ČSN EN ISO 11737-1 Sterilizace zdravotnických prostředků – Mikrobiologické metody – Část 1: Stanovení populace mikroorganizmů na výrobcích  
Zahrnuje několik zkušebních metod, jejichž použití vede k odhadu životaschopných mikroorganismů na zdravotnickém prostředku nebo jeho části, surovině nebo obalu.
 
ČSN EN ISO 20743 - Textilie - Zjišťování antibakteriálního účinku antibakteriálně upravených výrobků – část a) absorpční metoda
U této metody je podobně jako u AATCC 100 zkušební bakteriální suspenze naočkována přímo na vzorky. Testovacími bakteriemi jsou Staphylococcus aureus a Klebsiella pneumoniae. Vyočkovávají a počítají se bakterie (CFU) v čase 0 hod (ihned po inokulaci suspenze bakterií) a po 24 hod inkubaci bakterií na vzorku. Norma vyžaduje, aby se test provedl jednak na antibakteriálně upraveném vzorku, a také na referenčním vzorku. Výsledkem zkoušky je hodnota antibakteriálního účinku, která se vypočítá z odečtených CFU.

ASTM E 2149 – Standard Test Method for Determining the Antimicrobial Activity of Immobilized Antimicrobial Agents Under Dynamic Contact Condition
Jedná se o dynamickou metodu stanovení antibakteriální účinnosti vzorků. Norma je vhodná pro vzorky s nevyluhovatelnou úpravou. Dynamické podmínky jsou zajištěny třepáním vzorku nastříhaného na malé kousky v roztoku bakteriální suspenze. Provede se vyočkování a spočítají se bakterie před vložením vzorků do suspenze a po 1 hod třepání suspenze se vzorky. Výsledkem je procentuální redukce počtu bakterií. Testovací bakterií je Escherichia coli. Je vhodné, aby se zkouška provedla na antibakteriálně upraveném a také na referenčním vzorku.

ČSN EN ISO 846 - Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů (metoda C)
Tato zkouška hodnotí odolnost vzorků vůči bakteriím. Ke zkoušení se využívá neúplné živné médium. Pokud v okolí zkušebního vzorku nedojde k nárůstu testovací bakterie Pseudomonas aeruginosa, znamená to, že vzoreček neobsahuje žádné složky živného prostředí pro bakterie.

ČSN EN 14119 - Zkoušení textilií - Hodnocení působení mikroskopických hub ČSN EN ISO 846 - Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů 
Obě zkoušky probíhají se suspenzí spor plísní, které se inokulují buďto přímo na vzorek, nebo na agar. Výsledek se hodnotí po 2 a/nebo 4 týdnech inkubace vizuálně anebo měřením fyzikálních vlastností.

ČSN EN 14683+AC (BFE) - Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení
Výrobcům či dodavatelům zdravotnických prostředků i obličejových roušek pro veřejnost nově nabízíme testování bakteriální filtrační účinnosti obličejových roušek dle ČSN EN 14683+AC (BFE). V souladu s přílohou B této normy jsou obličejové roušky testovány na efektivitu záchytu částic aerosolu s průměrnou velikostí
3 ± 0,3 µm vytvořeného ze suspenze testovacího kmene bakterie Staphylococcus aureus. Na základě záchytu částic aerosolu v Andersonově kaskádovém impaktoru je stanovena bakteriální filtrační účinnost jako poměr počtu kolonií S. aureus po průchodu rouškou a počtu kolonií v kontrolách bez bariéry. Vedle testování BFE naše laboratoře nabízejí i další testy obličejových roušek dle ČSN EN 14683+AC – stanovení prodýchatelnosti a mikrobiologické čistoty (bioburden).

DSC_7838 Sampler DSC_8075