Certifikáty    

Jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, podléhají tedy před jejich uvedením na trh v ČR povinnému posouzení shody z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.

Základní požadavky na stvební výrobky (stavební výrobky s CE) jsou dány nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (přímo aplikovatelné nařízení o stavebních výrobcích • CPR).

Oblast je pokryta harmonizovanými normami nebo harmonizovanými technickými specifikacemi. Výsledkem posuzování a ověřování stálosti vlastností shody je Osvědčení o stálosti vlastností nebo Osvědčení o shodě řízení výroby (anglicky Certifikát) vydané Oznámeným subjektem. Výrobce vydává Prohlášení o vlastnostech a označuje výrobek CE.

 

Vybrané stavební výrobky (bez CE), které jsou posuzovány v rámci národního systému, spadají do působnosti:

  • nařízení vlády č. 163/2002 Sb.ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Oblast není pokryta harmonizovanými normami, proces posuzování shody využívá tzv. určených norem a systému stavebních technických osvědčení. Výsledkem je certifikát výrobku nebo certifikát systému řízení výroby.

 

Každý stavební výrobek musí být konstruován tak, aby byl vhodný z hlediska bezpečnosti pro danou stavbu a aby plnil základní požadavky na stavbu. Tyto požadavky musí být plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti stavby a při působení předvídatelných vlivů na stavbu.

Základní požadavky na stavbu dle CPR: 1. Mechanická odolnost a stabilita 2. Požární bezpečnost 3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 4. Bezpečnost a přístupnost při užívání  5. Ochrana proti hluku  6. Úspora energie a tepla   7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů

 

TZÚ Brno působí v oblasti stavebních výrobků jako:

-  autorizovaná osoba č. 219 v rámci ČR (stavební výrobky uváděné na trh v souladu s národní legislativou - NV 163/2002 Sb. v platném znění)

-  oznámený subjekt 1021 v rámci EU ČR (stavební výrobky uváděné na trh v souladu s evropskou harmonizovanou legislativou - nařízení EPaR č. 305/2011 v plat. znění)

Rozhodnutí o autorizaci ve formátu PDF

Rozhodnutí o autorizaci ve formátu PDF

Kliknutím na obrázek vlevo si můžete zobrazit Rozhodnutí o autorizaci pro stavební výrobky AO 219 TZÚ Brno ve formátu PDF.

 

 

 

 

Rozhodnutí o autorizaci ve formátu PDFKliknutím na obrázek vlevo si můžete zobrazit Rozhodnutí o oznámení pro CE stavební výrobky NO 1021 TZÚ Brno ve formátu PDF.

 

 

 

 

Působnost TZÚ - NO 1021 v rámci EU:

 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F46623