Certifikáty    

OOP

Osobní ochranné prostředky (OOP) jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Nařízení je přímo aplikovatelný předpis EU s jednotným zněním pro všechny členské státy EU a který není implementován do žádného českého předpisu. Nařízení spadá v rámci české legislativy do působnosti zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků.

OOP podléhají před jejich uvedením na trh EU povinnému posouzení shody z hlediska plnění „základních požadavků“ na ochranu zdraví a života občanů, jejich bezpečnost, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu majetku, ochranu veřejného zájmu, ochranu spotřebitele“. Základní požadavky na osobní ochranné prostředky stanovuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 v příloze II. Tyto základní požadavky jsou dále konkretizovány v harmonizovaných normách pro jednotlivé typy OOP, které jsou uveřejňovány v úředním věstníku EU (seznam harmonizovaných norem je prezentován na webových stránkách Evropské komise). Harmonizované normy jsou rovněž zveřejňovány ve Věstníku ÚNMZ.

Nařízení stanoví základní požadavky na tyto výrobky z hlediska jejich „bezpečnosti“, stanoví jednotlivé kategorie OOP s předepsaným způsobem EU posouzení shody. Pro kategorie s vyšší mírou rizika (II. a III. kategorie) předepisuje povinnou účast notifikované osoby, u jednoduchých typů (kategorie I) může výrobce provést EU posouzení shody sám bez účasti notifikované osoby.

Osobní ochranné prostředky po 21.4.2018

Pro OOP uváděné na trh dle evropské směrnice č. 89/686/EHS, resp. dle nařízení vlády č. 21/2003 Sb. v České republice, se od 21.4.2018 mění podmínky a legislativní rámec pro jejich řádné uvedení na trh.

Uvedená směrnice a nařízení vlády byly zrušeny a v platnost vstoupilo nové nařízení (EU) č. 2016/426 o osobních ochranných prostředích. Jde o přímo aplikovatelný předpis EU, který nemá převodní předpis v národní legislativě. S ohledem na nejasnosti týkající se přechodného období pro aplikaci nového předpisu bylo Evropskou komisí zpracováno vyjádření, jehož obsah je popsán níže.

V České republice bylo vydáno nařízení vlády č. 63/2018 Sb., kterým se ruší nařízení vlády č. 21/2003 Sb., ale kterým se současně umožňuje provádět posuzování shody a uvádět na trh OOP dle původní legislativy až do 21.4.2019.

Nařízení (EU) č. 2016/426 je plně aplikovatelné od 21.4.2018 - od tohoto data jsou OOP uváděny na trh v souladu s požadavky nařízení. Nařízení stanovuje přechodné období do 21.4.2019, do kterého mohou být na trh uváděny OOP v souladu s původní legislativou, tj. s nařízením vlády č. 21/2003 Sb., resp. s evropskou směrnicí č. 89/686/EHS. Nařízení samotné neobsahuje výrazné změny od legislativy dosud používané.

Po 21.4.2019 je možno na trh uvádět už jen OOP, které jsou ve shodě s nařízením. Nařízení dále stanovuje přechodné období do 21.4.2023, během kterého mohou být na trh dodávány OOP uvedené na trh dle původní legislativy.

 Certifikáty ES přezkoušení typu vydané dle nařízení vlády č. 21/2003 Sb./ dle směrnice č. 89/686/EHS zůstávají v platnosti až do 21.4.2023 (nebo do dřívějšího data platnosti na nich uvedeného) a slouží jako podklad pro vydání EU prohlášení o shodě (platí pro výrobky, které nebyly ustanovením nového nařízení klasifikovány do vyšší rizikové třídy, u kterých nedošlo k výrazným změnám).

 Výrobci uvádějící na trh OOP musí do 21.4.2019 vydat EU prohlášení o shodě v souladu s nařízením (EU) č. 2016/425. Mohou jako podklad využít certifikáty vydané dle původní legislativy. Vzor prohlášení je uveden v příloze IX nařízení. Jako podklad k vydání EU prohlášení o shodě je technická dokumentace OOP, která musí být zpracována (aktualizována) v souladu s požadavky nařízení. Prohlášení je nutno doložit k výrobku samotnému nebo je nutno v návodu uvést odkaz na webové stránky výrobce, kde je prohlášení uloženo.

Pro výrobce OOP je důležité:

  • Není nutno okamžitě měnit vystavené certifikáty ES přezkoušení typu vystavené dle původní legislativy – není nutno žádat oznámené subjekty o recertifikace (pokud se u výrobků nic nezměnilo, není změna v harmonizované specifikaci nebo nebyl-li výrobek klasifikován v nařízení do vyšší rizikové kategorie)
  • Vystavené certifikáty zůstávají v platnosti až do 21.4.2023 (nebo do dřívějšího data na nich uvedeného) a slouží jako podklad pro vydání EU prohlášení o shodě s nařízením
  • Do 21.4.2019 je možno uvádět na trh dle původní i nové legislativy (myšleno 1. uvedení typu na trh). Do tohoto data lze i provádět posuzování shody dle původní legislativy (nedoporučuje se – využití jen pro případy aktualizace stávajících certifikací;, nové OOP už raději dle nového nařízení)
  • Do 21.4.2023 mohou být na trh dodávány OOP, které byly certifikovány dle původní legislativy
  • Do 21.4.2019 je nutno nahradit stávající vydané ES prohlášení o shodě novým EU prohlášením o shodě s nařízením. Nové EU prohlášení o shodě lze vydat až na základě zpracování technické dokumentace k OOP v souladu s nařízením (aktualizace již vydané dokumentace – zejména doplnění „analýzy rizik proti kterým OOP chrání“)
  • Kontroly OOP kategorie III prováděné oznámenými subjekty budou do 21.4.2019 prováděny dle původní i nové legislativy – podle toho, zda-li výrobce již aktualizoval své ES prohlášení o shodě na EU prohlášení o shodě s nařízením.

 Textilní zkušební ústav Brno je notifikován - oznámen k činnostem posuzování shody dle nařízení EU č. 2016/425 jako „oznámený subjekt č. 1021“ a nabízí výrobcům posouzení shody ochranných oděvů dle tohoto nařízení.

Své služby tak nabízí v nezměněném rozsahu stávajícím i novým zákazníkům.

Rozsah výrobků v působnosti TZÚ je uveden na stránkách EU – stránky NANDO.