Certifikáty    

 

Hořlavost podlahovin
Jako požadavek pro hodnocení podlahových krytin a stanovení klasifikační skupiny jsou předepsány zkoušky zkoušení reakce na oheň dle ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkouška malým zdrojem plamene a dle ČSN EN ISO 9239-1 (73 0888) Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla.

1. Příprava vzorků před zkouškou
Pro normu malým zdrojem plamene se používají vzorky o rozměrech 250 mm x 90 mm (3 podélně a 3 příčně). Pro zkoušku sálavým panelem se připraví vzorky o velikosti 1050 mm x 230 mm (3 podélně a 3 příčně). 
Vzorky jsou klimatizovány podle ČSN EN ISO 139 (80 0056).

Pro provedení této zkoušky je potřebné dodat 1 bežný metr podlahoviny (v šíři od 140 cm), nebo vzorek o velikosti 2 metrů čtverečních.

2. Podstata zkoušky
Pro normu s malým zdrojem se hořák zapálí ve svislé poloze a plamen velikosti 20 mm se ustálí. Potom se skloní pod úhlem 45° a přiblíží se ke zkoušenému tělesu upevněnému v rámečku. V okamžiku prvního dotyku se zapnou stopky a nechá se působit 15 s nebo 30 s podle požadavku zadavatele. Poté se hořák oddálí. Zkouška se může provádět jak na hranu tak také na plochu.
Pro zkoušku sálavým panelem se zkušební těleso umístí do přístroje vodorovně na podložce odpovídající běžnému použití (betonová či dřevěná podlaha apod.) volně nebo častěji nalepené. Zapálí se řízený hořák a těleso se vloží do komory zařízení a spustí se zkouška. Po předehřátí se přivede plamen do styku se zkušebním tělesem a nechá se ve styku 10 minut a poté se opět odsune. V desetiminutových intervalech od začátku zkoušky se měří vzdálenost mezi čelem vzorku a vzdáleností plamene (působením sálavého tepla ze sálavého panelu 480°C až 530°C). Zaznamenávají se hodnoty plamene či tavení v desetiminutových intervalech. Po 30 minutách se zkouška ukončí. Také se měří kouřivost zkušebního tělesa a vyjadřuje se útlumem světla pomocí zařízení sestávajícího z lampy, čoček, clony a fotobuňky.

3. Vyjádření výsledků
U zkoušky malého plamene se zaznamená místo působení plamene, dále potom zda dojde k zapálení, zda špička plamene dosáhne 150mm nad místem působení plamene a čas, ve kterém k tomu dojde, zda dojde k zapálení filtračního papíru (při odkapávání či odpadávání hořících částí).
Pro zkoušku sálavým panelem se z křivky profilu tepelného toku ze zjištěné vzdálenosti šíření plamene převedou na hustotu tepelného toku v kW/m2 a stanoví se kritický tepelný tok na nejbližší 0,2 kW/m2.

Prosím kontaktujte nás v případě zájmu o další informace.