Certifikáty    

Postupové kroky při certifikaci - zkouška typu OOP (I. kategorie)

OOP kategorie I jsou jednoduché osobní ochranné prostředky chránící proti nízkým rizikům (mechanické poškození, kontakt s předměty do teploty 50°C, běžné povětrnostní podmínky), jejichž nebezpečí je schopen uživatel sám rozeznat.

Náležitosti spojené s uvedením na trh těchto OOP vymezuje nařízení (EU) 2016/425 v příloze IV (modul A).

Pro uvedení na trh je třeba splnit následující:

- posouzení shody u OOP I. kategorie EU přezkoušením typu oznámeným subjektem se neprovádí. Posouzení shody může výrobce provést sám nebo může v rámci nepovinné certifikace požádat o posouzení shody certifikační orgán (dále jen COV)

- zajištění technické dokumentace výrobcem výrobku s ohledem k jeho charakteru (viz příloha III nařízení)

- posouzení shody výrobcem, zajištění trvalé úrovně bezpečnosti výrobku při výrobě

- vydání EU prohlášení o shodě (viz příloha IX nařízení) a označení výrobku CE.

 V případě posouzení shody COV je možné splnění požadavků nařízení zajistit postupovými kroky uvedenými v  tab. č. 1.

Tabulka č. 1: Postupové kroky

Krok č.

Vykonavatel - COV

Zadavatel

1.

Zašle žádost

Vyplní žádost včetně předmětové(ých) norem, dle které(ých) bude výrobek posuzován

 

 

Přiloží:

-  výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list

 

 

-  technickou dokumentaci

 

 

-  materiálový list nebo konstrukčně technologické

 

 

parametry o použitém(ých) materiálech (materiálové složení, plošná hmotnost aj.), včetně doporučené údržby

- kontrolní  rozměry  kterým  vzorek(y)  oděvu  dle  deklarované velikosti musí vyhovovat

 

 

-  protokoly a certifikáty (pokud má k dispozici)

2.

Vypracuje Smlouvu o kontrolní činnosti

Do 14 dnů zašle potvrzený výtisk vykonavateli a

uhradí zálohovou fakturu, je-li přiložena ke smlouvě

 

 

Současně dodá vzorky materiálu(ů) a varianty oděvů

3.

Zajistí provedení zkoušek

-

4.

Posoudí shodu

Zpracuje závěrečný protokol, na základě kladného posouzení shody výrobku vydá certifikát typu

-

5.

Provede fakturaci

Uhradí v termínu splatnosti

6.

Po úhradě předá všechny protokoly, certifikáty

Vydá EU prohlášení o shodě a označí výrobky CE


 

Technická dokumentace s uvedením výrobce, s označením výrobku, s uvedením kategorie a s uvedením jaký byl zvolen postup posouzení shody dle nařízení (EU) č. 2016/425  musí dle požadavku přílohy  III obsahovat:

 • nákres a popis výrobku, zamýšlený účel použití
 • posouzení rizik, proti kterým má OOP chránit
 • seznam základních požadavků (dle přílohy II nařízení)
 • seznam harmonizovaných technických specifikací, předpisů norem, které byly vzaty do úvahy při návrhu výrobku
 • popis kontrolních prostředků použitých při výrobě k zajištění shody OOP s návrhem
 • protokoly o zkouškách materiálů či výrobku samotného (má-li tyto výrobce již k dispozici)
 • kopii návodu k používání

Výrobce OOP:

 • chybějící podklady dodá výrobce na žádost COV bezodkladně v co nejkratším termínu
 • dodá v co nejkratším termínu vzorky materiálu a varianty oděvů vybavenými etiketami a s návodem k použití odpovídající požadavkům předmětových norem; provedení oděvu musí odpovídat požadavkům předmětových norem
 • musí OOP vybavit etiketou obsahující označení výrobce, označení oděvu kódem nebo názvem, číslo předmětové normy, označení velikosti, symboly údržby (po prokázání shody bude doplněno na etiketu CE)
 • musí OOP vybavit návodem k použití obsahující označení výrobce, označení oděvu kódem nebo názvem, číslo předmětové normy, účel použití výrobku, pokyny k doporučené údržbě, pokyny ke skladování a balení. Informace, které jsou určeny uživateli, musí být v českém jazyce
 • po kladném posouzení označí výrobek CE a vydá EU prohlášení o shodě
 • dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo prohlášení ESUo shodě vydáno, a výrobek má být nadále uváděn na trh a tato změna může ovlivnit vlastnosti výrobku, musí výrobce vydat nové prohlášení na základě nového vlastního posouzení shody nebo posouzení shody provedené COV