Certifikáty    

EU přezkoušení typu OOP — požadavky, postup

 

Dle nařízení (EU) č. 2016/425 jsou na výrobce nebo zplnomocněného zástupce při uvádění OOP na trh v EU obecně kladeny tyto požadavky:

 

 • povinnost výrobce nebo zplnomocněného zástupce zajistit posouzení shody
 • zajistit technickou dokumentaci výrobku dle požadavku přílohy III nařízení
 • OOP II. kategorie: EU přezkoušením typu provedeném oznámeným subjektem dle modulu B nařízení – přílohy V
 • OOP III. kategorie: EU přezkoušením typu provedeném oznámeným subjektem podle modulu B a dále výrobce zvolí pravidelný postup kontroly OOP buď postupem dle modulu C2 nařízení (příloha VII) nebo postupem dle modulu D nařízení (příloha VIII)
 • zajistit stálou shodu OOP s certifikovaným typem založenou na interním řízení výroby dle modulu C nařízení (příloha VI)
 • na základě kladného posouzení OOP vydat EU prohlášení o shodě a označit výrobky CE. V případě OOP III. kategorie se CE uvádí včetně identifikačního čísla oznámeného subjektu zajišťujícího pravidelnou kontrolu OOP
 • zajistit provádění pravidelných kontrol OOP prováděných oznámeným subjektem dle modulu C2 nebo D nařízení - bez provedených kontrol není možno uvádět OOP na trh

Splnění požadavků NV je možné zajistit postupovými kroky uvedenými v tab. č. 1.

Tabulka č. 1: Postupové kroky

Krok č.

Vykonavatel

Zadavatel

1.

Zašle žádost

Vyplní žádost dle všech požadovaných informací včetně předmětové(ých) norem, dle které(ých) bude výrobek posuzován

 

 

Přiloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list

 

 

- technickou dokumentaci

 

 

- materiálový list nebo konstrukčně technologické

 

 

parametry o použitém(ých) materiálech (materiálové složení, plošná hmotnost aj.), včetně doporučené údržby

- kontrolní  rozměry  kterým  vzorek(y)  oděvu  dle deklarované velikosti  musí vyhovovat

 

 

- protokoly a certifikáty (pokud má k dispozici)

2.

Vypracuje Smlouvu o kontrolní činnosti

Do 14 dnů zašle potvrzený výtisk vykonavateli a

uhradí zálohovou fakturu, je-li přiložena ke smlouvě

 

 

Současně dodá vzorky materiálu(ů) a varianty oděvů

3.

Zajistí provedení zkoušek

-

4.

Posoudí shodu

Zpracuje závěrečný protokol, na základě kladného posouzení shody výrobku vydá certifikát(y) EU přezkoušení typu

-

5.

Provede fakturaci

Uhradí v termínu splatnosti

6.

Po úhradě předá všechny protokoly, certifikát(y) EU přezkoušení typu

Na základě certifikátu EU přezkoušení typu vydá EU prohlášení o shodě a označí výrobky CE


 

Technická dokumentace s uvedením výrobce, s označením výrobku, s uvedením kategorie a s uvedením jaký byl zvolen postup posouzení shody dle nařízení (EU) č. 2016/425  musí dle požadavku přílohy  III obsahovat:

 • nákres a popis výrobku, zamýšlený účel použití
 • posouzení rizik, proti kterým má OOP chránit
 • seznam základních požadavků (dle přílohy II nařízení)
 • seznam harmonizovaných technických specifikací, předpisů norem, které byly vzaty do úvahy při návrhu výrobku
 • popis kontrolních prostředků použitých při výrobě k zajištění shody OOP s návrhem
 • protokoly o zkouškách materiálů či výrobku samotného (má-li tyto výrobce již k dispozici)
 • kopii návodu k používání

Výrobce OOP:

 • chybějící podklady dodá výrobce na žádost oznámeného subjektu bezodkladně v co nejkratším termínu
 • dodá v co nejkratším termínu vzorky materiálu a varianty oděvů vybavenými etiketami a s návodem k použití odpovídající požadavkům předmětových norem; provedení oděvu musí odpovídat požadavkům předmětových norem
 • musí OOP vybavit etiketou obsahující označení výrobce, označení oděvu kódem nebo názvem, číslo předmětové normy, piktogramy a třídy ochrany, označení velikosti, upozornění na nebezpečí a omezení při používání (ve spojení s návodem), symboly údržby (po prokázání shody bude doplněno na etiketu CE)
 • musí OOP vybavit návodem k použití obsahující označení výrobce, označení oděvu kódem nebo názvem, číslo předmětové normy, účel použití výrobku, pokyny k doporučené údržbě, pokyny ke skladování a balení. Informace, které jsou určeny uživateli, musí být v českém jazyce, nebo jazyce země určení OOP
 • po kladném posouzení označí výrobek CE a vydá EU prohlášení o shodě
 • pro OOP zajistí provádění pravidelných kontrol OOP prováděných oznámeným subjektem dle modulu C2 nebo D nařízení
 • dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo prohlášení EU o shodě vydáno, a výrobek má být nadále uváděn na trh a tato změna může ovlivnit vlastnosti výrobku, musí výrobce vydat nové prohlášení na základě nového posouzení shody

T