Certifikáty    

Osobní ochranné prostředky - přehled legislativy

Platná legislativa pro OOP:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích
  • zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků
  • nařízení vlády č. 63/2018 Sb. o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky

Předpisy s omezenou platností pro OOP:

  • nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Tímto nařízením vlády se do českého právního systému implementuje směrnice Rady 89/686/EHS. (nařízení bylo k 21.4.2018 zrušeno, ale s odkazem na nařízení vlády č. 63/2018 Sb. je možno jej využívat k posouzení shody a uvedení na trh OOP v souladu s tímto zrušeným NV do 21.4.2019)
  • zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění

Nařízení 2016/426 (EU) je plně aplikovatelné od 21.4.2018 - od tohoto data jsou OOP uváděny na trh v souladu s požadavky nařízení. Nařízení stanovuje přechodné období do 21.4.2019, do kterého mohou být na trh uváděny OOP v souladu s původní legislativou, tj. s nařízením vlády č. 21/2003 Sb., resp. s evropskou směrnicí č. 89/686/EHS. Po 21.4.2019 je možno na trh uvádět jen OOP, které jsou ve shodě s nařízením. Nařízení dále stanovuje přechodné období do 21.4.2023, během kterého mohou být na trh dodávány OOP uvedené na trh dle původní legislativy.

Certifikáty ES přezkoušení typu vydané dle nařízení vlády č. 21/2003 Sb./ dle směrnice č. 89/686/EHS zůstávají v platnosti až do 21.4.2023 (nebo do dřívějšího data platnosti na nich uvedeného) a slouží jako podklad pro vydání EU prohlášení o shodě (platí pro výrobky, které nebyly ustanovením nového nařízení klasifikovány do vyšší rizikové třídy, u kterých nedošlo k výrazným změnám).

Výrobci uvádějící na trh OOP musí do 21.4.2019 vydat EU prohlášení o shodě v souladu s nařízením (EU) č. 2016/425. Mohou jako podklad využít certifikáty vydané dle původní legislativy. Vzor prohlášení je uveden v příloze IX nařízení. Jako podklad k vydání EU prohlášení o shodě je technická dokumentace OOP, která musí být zpracována (aktualizována) v souladu s požadavky nařízení. Prohlášení je nutno doložit k výroku samotnému nebo je nutno v návodu uvést odkaz na webové stránky výrobce, kde je prohlášení uloženo.

Obecné informace o posuzování OOP v rámci ČR a EU lze nalézt na webových stránkách:

http://www.unmz.cz/urad/osobni-ochranne-prostredky

http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment/

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-equipment_en