Certifikáty    
> Stavební výrobky > Stavební výrobky - postup posouzení a ověření stálosti vlastností

Stavební výrobky - postup posouzení a ověření stálosti vlastností

Stavební výrobky - postup posouzení a ověření stálosti vlastností

Úkoly výrobce:

 • provozovat funkční systém řízení výroby (včetně ověřování všech rozhodných parametrů výrobku, které ovlivňují příslušné vlastnosti výrobku)
 • provádět zkoušení výrobků ve výrobě (vstupní, mezioperační, konečné zkošení)
 • zajistit provedení počátečních typových zkoušek (dle konkrétní normy - samostatně nebo notifikovanou osobou)
 • zajistit provedení posuzení a ověření stálosti vlastností - bez účasti nebo s účastíoznámeného subjektu (způsob posouzení je pro daný typ  výrobku specifikován v harmonizované normě)
 • vypracovat prohlášení o vlastnostech (obsahuje identifikaci výrobku, identifikaci výrobce, identifikaci oznámeného subjektu, číslo vystaveného certifikátu, odkaz na harmonizovanou normu, jednotlivé parametry a jejich úrovně)
 • označit výrobek označením CE

Postup žadatele o posuzení a ověření stálosti vlastností  stavebního výrobku

 1. Zaslat žádost na přiloženém formuláři autorizované osobě/oznámenému subjektu (AO/NO) s vyplněním všech požadovaných informací.
 2. Předložit technickou dokumentaci v rozsahu požadavků nařízení vlády/nařízení EPaR a příslušné harmonizované normy (viz požadavky na formuláři)
 3. Předložit vzorky výrobků (v případě postupu posouzení, jehož součástí je zkoušení výrobku - §5 NV 163/2002 Sb.).
 4. Po předložení všech podkladů AO/NO a provede jejich přezkoumání a zaregistruje žádost.
 5. AO/NO zpracuje návrh smlouvy (obsahuje rozsah služeb posouzení, termíny, práva a povinnosti žadatele i AO/NO, podmínky, ceny ...) . Po uzavření smlouvy je vystavena záloha na dohodnuté činnosti.
 6. Po dodání všech potřebných podkladů od žadatele započne AO/NO dohodnuté činnosti posuzování (méně důležité podklady mohou být po vzájemné dohodě dodány i během procesu posuzování).
 7.  AO/NO provede zkoušky výrobku dle požadavků technické specifikace - technických norem, harmonizovaných norem, stavebně technického osvědčení, technických předpisů (je-li zkoušení součástí posouzení).
 8. AO/NO provede posouzení systému řízení výroby u výrobce (v místě výroby) nebo posouzení způsobu kontroly výrobků dovozcem (je-li posouzení systému jakosti součástí posouzení).
 9. Vyhovují-li výsledky zkoušek a provozovaný systém jakosti požadavkům technické specifikace, vydá AO/NO kladné rozhodnutí o posouzení shody (certifikát / osvědčení).
 10.  AO/NO provádí pravidelný dohled nad certifikovaným výrobkem a vydává kontrolní zprávy o dohledu (je-li provádění dozoru součástí posouzení).