Certifikáty    
> Stavební výrobky > Stavební výrobky - legislativa

Stavební výrobky - legislativa

Stavební výrobky - legislativa

Stavební výrobky jsou v ČR regulovány zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Jsou to tedy tzv. stanovené výrobky, jejichž uvádění na trh se řídí výše uvedeným zákonem a na něj navazujícími nařízeními vlády.

Pro stavební výrobky označované CE je v ČR platný přímo aplikovatelný předpis EU - nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 (nařízení CPR), která je základním legislativním dokumentem pro oblast stavebních výrobků v Evropské unii .

Nařízení vymezují základní požadavky kladené na výrobek (resp. stavbu) z hlediska bezpečnosti. Stavební výrobky musí mít takové vlastnosti a splňovat takové požadavky, aby byla bezpečná stavba jako celek. Před uvedením stanoveného výrobku na trh musí být provedeno tzv. posouzení shody, resp. posouzení a ověření stálosti vlastností. Posouzení je procedura, při níž se hodnotí shoda výrobku s požadavky na něj kladenými. Způsob, jakým má být provedeno posouzení, kdo se na něm podílí a další náležitosti stanovuje nařízení vlády, resp. nařízení EPaR.

Pro stavební výrobky v ČR (výrobky bez CE) - národní systém posuzování platí nařízení vlády: 

  • nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky Oblast není pokryta harmonizovanými normami, proces posuzování shody využívá tzv. určených norem a systému stavebních technických osvědčení. Výsledkem je certifikát výrobku nebo certifikát systému řízení výroby.

Harmonizované normy:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Informace z EU:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_en.htm

Informace o stavebních výrobcích:

http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz-specializovany-na-pravni-a-technicke-dokumenty-v-oblasti-uvadeni-stavebnich-vyrobku-na-jednotny-evropsky-trh-c233