Certifikáty    
> Stavební výrobky > Nová legislativa pro stavební výrobky - CPR

Nová legislativa pro stavební výrobky - CPR

Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) - č. 305/2011

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KTERÝM SE STANOVÍ HARMONIZOVANÉ PODMÍNKY PRO UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ NA TRH“

 

Dosavadní zkušenosti s aplikací Směrnice Rady 89/106/EHS ukázaly, že nebyl zcela splněn záměr EK - nedošlo k plné harmonizaci, tj. ke sjednocení evropského trhu v oblasti stavebních výrobků. Např. některé země EU dodnes nepovažují regulaci výrobků a CE za povinné a uplatňují své národní požadavky.

 

Proto v květnu 2008 předložila Komise návrh nového Nařízení EPaR, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. ČR byla od samého počátku účastna projednávání (prostřednictvím zástupce ÚNMZ). Toto Nařízení bylo po dlouhém a složitém vyjednávání schváleno pod číslem 305/2011, bylo zveřejněno v oficiálním věstníku EU dne 4.4.2011 s účinností od 24.4.2011. Nový předpis pod zkratkou CPR (Construction Products Regulation - Nařízení o stavebních výrobcích) vyžaduje na rozdíl od stávající CPD Směrnice (89/106/EEC) přímou a jednotnou implementaci do národního práva členských států EU, přičemž datum platnosti a účinnosti je pro všechny členské státy shodné s účinností Nařízení (jedná se zejména o články týkající se notifikujících orgánů a notifikovaných osob - ty mají neodkladnou účinnost). Ostatní články týkající se samotného uvádění výrobků na trh se budou povinně používat od 1. července 2013.

Nařízení by mělo snížit administrativní zátěž podniků, zejména malých a středních podniků a mikropodniků a mělo by odstranit překážky, které doposud vznikaly z odlišné implementace stávající CPD Směrnice do národních legislativ. Mělo by usnadnit cestu stavebních výrobků na trh EU. Mělo by posílit důvěryhodnost celého systému posuzování stavebních výrobků - např. jasnými požadavky na tzv. třetí strany, důslednější dozor nad trhem atd.

Zavedením CPR je nutno upravit stávající národní legislativu tak, aby byly odstraněny či upraveny předpisy, které jsou v rozporu s CPR. V ČR to znamená zejména úpravu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. Jeho poslední novela má za úkol připravit právní prostředí pro bezproblémové „fungování“ Nařízení v ČR, včetně fungování systému posuzujících institucí, tj. oznámených subjektů (původně dle CPD notifikovaných osob). Novela dále řeší náležitosti „oznamování“, náležitosti akreditace, informační povinnosti týkající se dozoru nad trhem a další.

 

Původní CPD Směrnice č. 89/106/EEC byla přijetím nového Nařízení zrušena, nicméně zůstávají v platnosti národní předpisy ČS EU, do kterých byla Směrnice implementována. Dle nich je možno posuzovat stavební výrobky až do 1.7.2013.

 

Podrobné informace o Nařízení CPR a o celém systému posuzování stavebních výrobků je možno nalézt na stránkách ÚNMZ v sekci:

Informační portál ÚNMZ specializovaný na právní a technické dokumenty v oblasti uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský trh - link ZDE

 

 

Základní „novinkou“ Nařízení je tzv. „prohlášení o vlastnostech“ a nový význam označení CE. CPR stanovuje CE jako jediné a povinné označení prokazující shodu stavebního výrobku s vlastnostmi, které výrobce uvádí v prohlášení o vlastnostech. Prohlášení o vlastnostech nahrazuje současné ES prohlášení o shodě (ujištění výrobce, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů a že byl posouzen stanoveným postupem posouzení shody). Označení CE dle Nařízení osvědčuje, že informace o vlastnostech výrobku byly získány v souladu s Nařízením a měly by být tudíž považovány za přesné a spolehlivé. Označení CE nevyjadřuje „bezpečnost“ výrobku pro uživatele, ale osvědčuje shodu výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení o vlastnostech.

Stavební výrobek je chápán jako mezičlánek, který může plnit bezpečnostní ukazatele stavby až poté, kdy je na základě svých vlastností správně navržen a zabudován do stavby.

Prohlášení o vlastnostech uvádí vlastnosti daného stavebního výrobku - konkrétní úrovně ve vztahu k základním charakteristikám výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací. Tou může být harmonizovaná norma - hEN nebo evropský dokument pro posuzování - EAD. Prohlášení musí současně specifikovat účel použití výrobku. Vzor prohlášení je v CPR uveden.

Od 1.7.2013 je povinné pouze „prohlášení o vlastnostech“ - ne ES prohlášení o shodě pro harmonizované stavební výrobky. Označení CE je povinné ke všem výrobkům s vydaným prohlášením.

Prohlášení - jeho kopie - se poskytuje příjemci v tištěné či elektronické podobě (na vyžádání tištěné) v jazyce země dodání výrobku na trh. Může být zveřejněno i na www stránkách za stanovených podmínek. Musí být vydáno i pro tzv. „zjednodušené postupy“.

Existují výjimky, kdy výrobce nevydává „prohlášení o vlastnostech“ a neoznačuje výrobek CE - nesériový výrobek zabudovaný firmou v konkrétní jediné stavbě, výrobek vyrobený přímo na staveništi stavební firmou, výrobek vyrobený tradičně či speciálně pro památky a chráněné stavby.

 

Výrobky uvedené na trh v souladu s CPD (Směrnice 89/106/EHS) před 1.7.2013 se považují za výrobky, které jsou ve shodě s CPR (Nařízení 305/2011). Platí tedy dříve provedené posouzení a dříve vydané ES prohlášení o shodě - na jejich základě musí výrobci vypracovat a vydat „prohlášení o vlastnostech“. Certifikát vystavený podle CPD zůstává v platnosti i po 1.7.2013 pro CPR, pokud se nezměnily požadavky harmonizované specifikace, podle které byl certifikát vydán.

 

Další „novinkou“ CPR je použití tzv. „zjednodušených postupů“ pro malé a střední podniky (50/250 zaměstnanců a zejména pro mikropodniky (max. 9 zaměstnanců, obrat max. 2 mil. EUR) a pro nesériovou výrobu. Jedná se o náhradu zkoušek příslušnou technickou dokumentací, využití výsledků zkoušek jiného výrobce, použití jiných zkušebních metod než je vyžadováno hEN, náhrada postupu posouzení 3 postupem 4 (ve vymezených případech). Pro tyto účely Nařízení nově zavádí pojem „specifická technická dokumentace“, jejíž rozsah je však stále předmětem diskusí. Pokud výrobce použije zjednodušené postupy, musí jeho specifická technická dokumentace musí prokázat, že výrobek plní požadavky na něj kladené a použité metody prověření odpovídají postupům uvedeným v hEN. U postupů posouzení 1/1+ ji musí také posoudit „oznámený subjekt“.

 

Existují nové evropské dokumenty (tzv. dokumenty NLF - Rozhodnutí č. 768/2008/ES, Nařízení č. 765/2008/ES, Nařízení č. 764/2008/ES) stanovující nová jednotná pravidla pro evropský trh týkající se akreditace, uvádění výrobků na trh, postupů posuzování shody, dozoru nad trhem…). Vzhledem ke specifičnosti stavebních výrobků však nejsou postupy posuzování shody - moduly - uvedené v Rozhodnutí č. 768/2008/ES pro stavební výrobky vhodné. Nařízení CPR proto zavádí postupy „posuzování a ověřování stálosti vlastností“ (dříve používaný termín - posuzování shody) stavebních výrobků ve vazbě na základní požadavky kladené na stavby, které vychází z již zavedených postupů dle CPD směrnice (postupy 1, 1+, 2+, 3, 4). Postupy jsou v CPR popsány s vymezením povinností pro výrobce a pro oznámené subjekty.

Odlišností CPR, resp. spíše českou odlišností, která je způsobena ne zcela ideálním oficiálním překladem do českého jazyka, bude podoba finálních dokumentů o provedeném posuzování a ověřování stálosti vlastností. V ČR budou vydávána „OSVĚDČENÍ“ - Osvědčení o shodě řízení výroby (postup 2+), Osvědčení o stálosti vlastností (postupy 1/1+).

V návaznosti na dokumenty NLF jsou v Nařízení definovány pojmy a povinnosti hospodářských subjektů, tj, výrobců, zplnomocněných zástupců, dovozců a distributorů. CPR jasně stanovuje požadavek na identifikaci hospodářských subjektů (nutno po dobu 10 let identifikovat všechny subjekty, kterým byl dodán/ od kterých byl dodán stavební výrobek) a zdůrazňuje kromě výrobce i zodpovědnost dovozců a distributorů.

 

Posuzování bude i nadále prováděno dle harmonizovaných technických specifikací, kterými mohou být harmonizované normy (hEN) nebo evropské dokumenty pro posuzování (EAD) pro výrobky nespadající do působnosti hEN. Tyto budou nadále zveřejňovány v oficiálním věstníku EU (OJ). Harmonizace norem k CPR zatím nemohla být provedena (články CPR účinné až od 1.7.2013). Předpokládá se, že normy harmonizované k CPD budou považovány za harmonizované k CPR, dokud nebude provedeno nové oznámení ve věstníku EU. V rámci pravidelné revize norem budou stávající normy doplňovány - zejména přílohy ZA s ohledem na nový ZP č.7 a na obsah nebezpečných látek.

 

Důraz kladen na ZP č. 3 – Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí (informace výrobce o nebezpečných látkách ve výrobku – viz REACH)

Podle CPR budou muset být u stavebních výrobků od 1. 7. 2013 uvedeny v prohlášení o vlastnostech také informace o nebezpečných látkách a informace týkající poskytování informací v dodavatelském řetězci, tj. článku 31 a 33 Nařízení EPaR (ES) č. 1097/2006 (nařízení REACH - požadavky na bezpečnostní listy a povinnost sdělovat informace o látkách v předmětech). Nyní se za tím účelem zpracovávají harmonizované normy.

 

Posuzování a ověřování stálosti vlastností budou nově provádět tzv. „oznámené subjekty“ (notified body)  - dříve notifikované osoby/notified body. Pro vydávání evropského technického posouzení budou jmenovány speciální subjekty (TABs). Tyto oznámené subjekty budou i nadále zveřejňovány na stránkách EU v systému NANDO. Systém oznamování (notifikace) se výrazně neliší od systému zavedenému pro CPD, nicméně všechny subjekty, které chtějí nadále provádět činnosti „posuzování a ověřování stálosti vlastností“, musí nově absolvovat proces „oznámení“ (nejprve prostřednictvím národního oznamujícího orgánu a poté na evropské úrovni). Činnost oznámených subjektů - jejich povinnosti a pravomoci zůstávají podobné systému zavedenému v rámci CPD (tj. nezávislost a nestrannost, odbornost, důvěrnost, informační povinnosti, vzájemná koordinace v rámci EU, normalizační činnost …)

 

Nařízení upravuje postavení tzv. kontaktních míst pro výrobky. Tato místa musí být v každém ČS EU zřízena a musí bezplatně informovat o ustanoveních týkajících se základního požadavku na stavby a o národních požadavcích daného státu na daný stavební výrobek.

 

Hlavní změny a novinky CPR oproti CPD se dotýkají především těchto oblastí:

 

- úprava základního požadavku č.4 - Bezpečnost a přístupnost při užívání (rozšíření o zohlednění přístupu staveb osobami s postižením)

- zdůraznění základního požadavku č.3 - Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí (informace o nebezpečných látkách v souladu s nařízením REACH)

- nový základní požadavek č.7 - Udržitelné využívání přírodních zdrojů (požadavek zohledňující ochranu životního prostředí při návrhu, realizaci a likvidaci stavby; recyklovatelnost materiálů stavby, životnost staveb, použití ekologicky šetrných materiálů a druhotných surovin…). K takovému posuzování staveb využívat „environmentální prohlášení o výrobku“

- ES prohlášení o shodě nahrazeno „prohlášením o vlastnostech“

- změna významu CE (povinné) - osvědčuje shodu s deklarovanými vlastnostmi. CE připojené ke všem výrobkům s vydaným „prohlášením“ (výrobce nese zodpovědnost za shodu výrobku s vlastnostmi  deklarovanými v „prohlášení“)

- úprava postupů posuzování - posuzování a ověřování stálosti vlastností (postupy 1, 1+, 2+, 3, 4)

- zavedení tzv. zjednodušených postupů pro malé a střední podniky

využití zkoušek stejného výrobku/součásti výrobku, provedených u jiného výrobce (shodný typ výrobku, souhlas prvotního výrobce); u postupů PS 1 a 1+ nutno ověření příslušné dokumentace oznámeným subjektem

nahrazení zkoušek typu příslušnou technickou dokumentací

- zjednodušené postupy pro mikropodniky (i pro ně výrobce vydává „prohlášení o vlastnostech“, CE)

- u výrobků s postupem PS 3 a 4 může být zkoušení typu dle hEN nahrazeno jinými postupy

- postup PS 3 může být nahrazen postupem PS 4

- v obou případech nutno prokázat použití zjednodušených postupů „specifickou technickou dokumentací“ (prokazuje splnění ZP, prokazuje že použité odlišné zkušební metody odpovídají metodám v hEN)

-  zjednodušené postupy pro jednotlivé a nesériově vyráběné výrobky zabudované do jedné stanovené stavby (část požadavků a zkoušek nahrazena specifickou technickou dokumentací - u postupů PS 1 a 1+    nutno ověření příslušné dokumentace oznámeným subjektem). I pro ně výrobce vydává „prohlášení o vlastnostech“, CE.

-  dosavadní „notifikované osoby“ transformovány do „oznámených subjektů“, upraven rozsah jejich povinností a kompetencí

-  požadavky na „subjekty pro technické posuzování“ (TABs)

-  požadavky na hospodářské subjekty - výrobci, zplnomocnění zástupci, dovozci, distributoři, zdůraznění povinností dovozců a distributorů

-  posouzení výrobku dle CPD před 1.7.2013 zůstává v platnosti i pro účely posouzení dle CPR - výrobce přepracuje „ES prohlášení o shodě“ na „prohlášení o vlastnostech“

Celý text ke stažení ve formátu PDF naleznete ZDE.

Ing. Svatava Horáčková
vedoucí COV TZÚ