Certifikáty    
Projekt DIDACTEX - didaktické prostředky pro popularizaci textilu ve výuce na ZŠ

Poskytovatel MŠMT rozhodl v lednu 2008 o přiznání podpory projektu DIDACTEX, jehož návrh v loňském roce podával TZÚ spolu s Masarykovou Univerzitou v rámci Národního programu výzkumu II. Projekt bude řešen od začátku března 2008 do konce roku 2009 a jeho celkový rozpočet je cca 3,85 mil. Kč.

Podnětem ke vzniku projektu je dlouhotrvající nízký zájem mladých lidí o studium přírodovědných a technických oborů, který se v nemalé míře týká i textilní oblasti. V současnosti je snaha tento problém řešit téměř výhradně institucionální podporou na terciální úrovni vzdělávání (tedy zejména podporou postgraduálních forem studia a jejich navázání na průmysl). Dle našeho názoru je ale situace natolik vážná, že bude-li trend nezájmu pokračovat i nadále, projeví se brzy negativně v počtu studentů na technických vysokých školách, a tedy i v počtu doktorandů. S formováním budoucí profesní kariéry studentů je třeba začít výrazně dříve, nejlépe už na základní škole. Přechod ze základní na střední školu je totiž bezesporu významným milníkem v životě každého z nás a chceme-li z generace současných školáků vychovat vědce a techniky, musíme jak se říká "ohýbat proutek, dokud je mladý".

Přes uvedené skutečnosti neexistuje ve výuce na ZŠ mnoho prostředků, které by v dostatečné míře podporovaly hlubší zájem žáků o "science and technology" a nedostatky jsou i v chybějící metodice jejich tvorby a aplikace. A právě v tomto kontextu je třeba chápat DIDACTEX jako unikátní aktivitu, která se snaží o nápravu stávající situace.

Hlavním posláním projektu je tvorba teoretických i praktických didaktických prostředků, které napomohou ke zvýšení zájmu žáků základních škol o kariéru technického a výzkumného pracovníka. Pilotní odzkoušení proběhne na příkladu textilního odvětví a cílovou skupinou budou žáci 9. ročníků ZŠ.

Úkolem TZÚ v projektu je vybírat a předzpracovávat informace z textilní branže, které budou na MU zpracovány do didakticky korektní podoby. Důraz bude kladen na tvorbu pomůcek pro aktivizující formy výuky, tedy pracovních listů, experimentů, žákovských projektů apod. V této oblasti TZÚ přispěje k naplnění projektových cílů výběrem a úpravou vhodných textilních zkušebních metod s vysokým potenciálem pro převod do podoby, realizovatelné ve školních podmínkách. Kromě toho vznikne také multimediální učební pomůcka, na které bude oblast textilu prezentována atraktivní dynamickou formou za použití záběrů textilních technologií a modelových experimentů s textilem. I zde se zúročí dlouholeté dobré vztahy TZÚ s textilními podniky a znalost textilních technologií.

Výstupem projektu budou kromě výše uvedených konkrétních didaktických pomůcek i teoretické metodiky jejich tvorby a aplikace, které pomohou v budoucnu vytvořit podobné pomůcky i v jiných technických oborech (strojírenství, elektrotechnika, chemie, biologie apod.).