Certifikáty    

Požadavky na hračky

  • bezpečný návrh hračky a její konstrukce, bezpečné chemické složení, bezpečné použití hračky
  • stupeň nebezpečí při používání hračky musí být přiměřený schopnostem dítěte (zejména pro hračky do věku 3 let dítěte) - návody a označení hraček musí plně upozorňovat na nebezpečí
  • základní bezpečnostní požadavky - mechanické vlastnosti, hořlavost, chemické vlastnosti, elektrické vlastnosti, hygiena, radioaktivita
  • řádné označení hračky (CE, věková skupina, návody k použití)

Označení CE na hračce
Označení hračky CE  a ES prohlášení o shodě jsou dokladem o posouzení shody (provedené samotným výrobcem či notifikovanou osobou).  CE je doklad o shodě se základními požadavky na hračku, není dokladem o užitných vlastnostech výrobku.
Hračka, její obal či štítek může být označen i dalšími označeními za předpokladu, že nebude snížena viditelnost CE označení.
Označení CE na hračce udává, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují (a které vyžadují či umožňují označení CE) a že byla u výrobku posouzena shoda stanoveným způsobem. 

Upozornění a návody k používání na hračkách

Požadavky stanovuje nařízení vlády č. 86/2011 Sb. (resp. směrnice EU 2009/48/ES) a norma ČSN EN 71-1, povinné označení, které vhodně a čitelně upozorňuje uživatele na možná rizika spojená s používáním hračky a bezpečnostní pravidla (uvést na hračce, obalu, v návodu k použití).
Upozornění a informace na hračkách musí být uvedeny v jazyce některého členského státu EU. Národní legislativa (zákon o ochraně spotřebitele vyžaduje uvedení těchto informací v českém jazyce).

Označení hračky

  • identifikační údaje o výrobci/ zplnomocněném zástupci nebo o dovozci do EU (viditelně a nesmazatelným způsobem na hračce nebo jejím obalu - např. u malých hraček). Pokud tyto údaje neobsahuje přímo hračka (štítek na hračce), musí být uživatel upozorněn, aby tyto údaje na přiloženém dokumentu uchoval.
  • označení věkové skupiny
  • CE označení, které vyjadřuje předpoklad shody s bezpečnostními požadavky. Další požadavky na označení, které se týkají specifických druhů hraček (např. latexové balonky, hračky do vody atd.), jsou uvedeny v normě ČSN EN 71-1.

 

Označení na hračkách pro děti do 3 let
Požadavky se týkají hraček, které jsou výrobcem určeny pro děti do 3 let věku nebo které jsou svou funkcí, charakterem a vlastnostmi zjevně vhodné pro děti do 3 let. Varování týkající se věku musí být dobře čitelné - uvedené na hračce nebo jejím obalu.
Popis možného nebezpečí může být uveden v návodu k použití nebo na přiloženém letáku - povinné označení varováním (např. "Nevhodné pro děti do 36 měsíců / do 3 let") společně se stručným popisem možného nebezpečí (např. "Obsahuje malé části").
Varování týkající se věku dítěte může být nahrazeno grafickým symbolem, který musí být umístěn na hračce nebo jejím obalu.