Certifikáty    
Roušky a šíření disperze kapek z dýchacích cest

Roušky a šíření disperze kapek z dýchacích cest

Roušky a šíření disperze kapek z dýchacích cest

Lucia Bandiera, Geethanjali Pavar, Gabriele Pisetta, Shuji Otomo, Enzo Mangano, Jonathan R. Seckl, Paul Digard, Emanuela Molinari, Filippo Menolascina and Ignazio Maria Viola


Aerosol produkovaný hlasivkami a šířený z dýchacích cest je hlavní cestou šíření viru SARS-CoV-2. Jako základní preventivní opatření byl proto zvolen princip dodržování vzájemné vzdálenosti osob, který sníží riziko vdechnutí aerosolu a přenosu viru. Riziko šíření viru pak dále snižuje nošení roušek. 

Autoři článku se zabývali problematikou vzájemné vzdálenosti osob při současném použití roušek. Ukazuje se, že stávající doporučená vzdálenost 2 metry může být při nošení roušek snížena, přičemž riziko přenosu viru není výrazně vyšší. Tento poznatek může do budoucna pomoci při navrhování efektivních opatření v místech výskytu většího množství osob.

Při výzkumu byl použit model lidské hlavy. Testování bylo prováděno s aerosolovými částicemi o velikosti v rozsahu 26 až 590 µm. Při jejich produkci byl zohledněn charakter řeči a kašle. Sledována byla dráha šíření a balistická křivka pohybu produkovaných částic. Částice byly sledovány pomocí laseru a CCD kamer, a to jak v horizontálním, tak vertikálním směru. Model produkce částic byl dále ověřen na skupině šesti dobrovolníků, kteří mluvili a kašlaly přes nasazenou roušku. K testování byly použity jak jednovrstvé bavlněné roušky, tak roušky určené jako ochranná pomůcka pro lékařské zákroky. Výsledky byly následně statisticky vyhodnoceny.

roušky a šíření disperze kapek

Studie prokázala, že roušky jsou velmi efektivní pro omezení šíření především větších částic, produkovaných při mluvení a kašli. Jedná se o rozmezí ca 170 až 590 µm. Tyto částice bývají považovány za hlavní nosič viru SARS-CoV-2 a lze u nich sledovat balistickou dráhu pohybu. Menší částice se chovají jako klasický aerosol a křivka jejich pohybu je složitější.

Závěr ukázal, že jak lékařské roušky, tak roušky vyrobené doma, výrazně snižují možnosti šíření viru díky omezení zejména větších kapének, produkovaných při mluvení a kašli. Předpokládá se, že pravděpodobnost přenosu viru pomocí malých aerosolových částic je nižší ve srovnání s většími kapénkami. Tyto větší kapénky pak velmi dobře zachytí i podomácku vyrobené jednovrstvé roušky. Při tomto předpokladu lze proto díky rouškám vzdálenost mezi osobami snížit, aniž by se významně zvýšilo riziko přenosu viru.


Zdroj: 

Face coverings and respiratory tract droplet dispersion [online]. London: THE ROYAL SOCIETY PUBLISHING, 23 December 2020n. l. [cit. 2021-01-04]. Dostupné z: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.201663