Certifikáty    
> Vznik České agentury pro standardizaci

Vznik České agentury pro standardizaci

Zřizovatelem ČAS je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen “ÚNMZ“), který nadále bude působit jako národní normalizační orgán, tj. bude zastupovat Českou republiku v evropských a světových normalizačních organizacích.

ČAS bude od 1.1.2018 pověřen vykonávat činnosti spojené se zabezpečováním tvorby, vydávání a distribuce technických norem.

Věříme, že díky výše uvedeným změnám dojde k dalšímu kvalitativnímu posunu v oblasti standardizace v ČR. Zásadním milníkem je, že díky novému systému financování standardizace bude možné investovat více finančních prostředků do systému tvorby technických norem, ať již ve smyslu posílení rozsahu a kvality překladů evropských a mezinárodních norem nebo posílení počtu a kvality norem čistě národních. Současně s tím bude v budoucnosti možné rozšířit nabídku produktů a služeb jako např. vydávání komentovaných znění technických norem nebo tzv. balíčky norem pro konkrétní oblasti.
Více info naleznete zde.