Certifikáty    

Vliv praní v profesionálních prádelnách (technologii praní a máchání, vliv pracích prostředků, kvalitu prací a máchací vody) na kvalitu vypraného prádla hodnotíme podle ukazatelů:

  • pevnost za sucha
  • ztráta pevnosti za sucha
  • stupeň bělosti
  • základní stupeň bělosti
  • barevný odstín běli
  • obsah anorganických látek (obsah popela)
  • obsah železitých iontů


standardní bavlněná tkanina - klůcek

Tento výčet je možné považovat za základní, neboť máme ještě rozšiřující ukazatele pro hodnocení jakosti praní (pevnost za mokra a ztráta pevnosti za mokra, polymerační stupeň bavlny a stupeň chemického poškození bavlny, obsah kovů ve vodě) a informace o podmínkách praní, kdy můžeme sledovat teplotní průběh a dobu trvání procesu. Každý z uvedených ukazatelů nebo kroků pracího procesu lze ještě dále zkoumat a podrobit dalším fyzikálně chemickým zkouškám (tvrdost vody, zásaditost či kyselost lázní, aktivita bělicích lázní, teplota lázní a řada dalších aspektů). 

Na vyprané tkanině se pak provede řada zkoušek:

Pevnost v tahu (za sucha, za mokra)

Zkušební vzorek plošné textilie o stanovených rozměrech je napínán při konstantní rychlosti do přetržení. Výsledkem je relativní úbytek pevnosti zkušební tkaniny po 50-ti cyklech kontrolního praní. Zkouška se provádí dle EN ISO 13934-1 Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip.

Stupeň bělosti (základní stupeň bělosti; barevný odstín běli)

Ukazatelé bělosti jsou měřítkem pro vjem bělosti vnímané lidským okem, pro vyjádření bělosti po odfiltrování optického bělicího efektu a stanovení odchylky odstínu zkušební tkaniny od standardu neutrální běli. Zkouška se provádí dle ISO 105-J02 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J02: Přístrojové stanovení relativní bělosti.

Obsah anorganických látek na textilii

Množství nespalitelného zbytku textilie (popele) po žíhání při 800°C představuje usazeniny nerozpustných solí na textilii vzniklé vlivem pracích prostředků (dávkování, volba chybného prostředku) nebo vodou (tvrdost, obsah kovů). Zkouška se provádí dle PNJ 589-80-2001 PLOŠNÉ TEXTILIE Stanovení obsahu nespalitelných látek (identická s DIN 53919-2. čl. 8.4.1).

Obsah železitých (jiných) iontů

Obsah iontů ovlivňuje kvalitu vody na praní, jejich výskyt způsobuje skvrny, chemické poškození prádla. Zjišťuje se kvalitativně interní metodou TZÚ č. 12 anebo kvantitativně metodou AAS (atomové absorpční spektrometrie).

Polymerační stupeň bavlny a stupeň chemického poškození bavlny

Těmito ukazateli se posuzuje chemické ovlivnění textilu během pracího procesu. Zjišťuje se úbytek průměrného polymeračního stupně bavlny ve srovnání s výchozí hodnotou. Ze zjištěného stupně polymerace lze vypočítat chemické poškození bavlny. Zkouška se provádí dle ČSN 80 0601.

Teplotní průběh procesu praní

Měřič teplotního průběhu zaznamenává dodržení teploty a doby při praní od nárůstu teploty do ochlazení.


Vyjádření výsledků

 

Výsledkem jednotlivých zkoušek jsou číselné hodnoty, které se porovnávají s požadovanými hodnotami uvedenými v OS 80 – 04. Pakliže tyto hodnoty vyhoví daným kritériům, je možné říct o takové prádelně, že kvalita praní je dobrá a svým technologickým postupem prádelna prádlo nepoškozuje.