Certifikáty    

Mikroskopická vizuální prohlídka

Nejjednodušší je vlákna určit vizuálně, tento postup lze aplikovat pouze u přírodních a živočišných vláken, která mají svou charakteristickou povrchovou strukturu.

Pomocí mikroskopické prohlídky lze stanovit s velmi vysokou pravděpodobností v připraveném preparátu, o která přírodní a živočišná vlákna se jedná.

Tento postup optického zjišťování nelze uplatnit u vláken chemických, protože to jsou vlákna převážně hladká, rovná a bez konkrétních znaků. Z tohoto důvodu stanovování chemických vláken probíhá chemickou cestou.

 

Mikroskopická rozpouštěcí analýza

Mikroskopickou zkouškou lze vizuálně snadno identifikovat jednotlivé druhy vláken přírodních a odlišit je od vláken chemických. Vzhled chemicky vyrobených vláken v porovnání s vlákny přírodními vykazuje velké rozdíly.

Většina chemických vláken má pod mikroskopem vzhled hladkých, rovných tyčinek. Pro jejich identifikaci je třeba zvolit metodu chemickou, která je založena na různém rozpouštění vláken. Vlákna mají specifickou rozpustnost v různých rozpouštědlech.

 

Spalovací zkouška

Pomocí spalovací zkoušky lze velmi laickým způsobem určit, zda se jedná o vlákna rostlinná, živočišná nebo chemická. Pro každou skupinu je charakteristický určitý zápach a to, jakým způsobem vlákno hoří nebo se taví. Tato zkouška není příliš vhodná pro profesionální zjišťování materiálového složení.

 

Infračervená spektroskopie

Infračervená spektroskopie je spektroskopická kvalitativní metoda pro identifikaci organických sloučenin. Metoda využívá infračervený laser. Výsledkem je spektrum charakteristické pro jednotlivé látky.

Výstupem je grafické znázornění spektra, které může být následně identifikováno pomocí digitální knihovny infračervených spekter.

 

Identifikace chemických vláken pomocí stanovení jejich teploty tání  - diferenciální skanovací kalorimetrie

Tato metoda je založena na změření teploty tání, která je pro každý materiál specifická. Měření je vhodné provádět pomocí diferenciální skanovací kalorimetrie. Postup měření je popsán např. v normě ISO 11357-3 nebo v metodice vypracované Výzkumným ústavem vlnařským. PN 251-07-85.

 

Systém mikroskopické identifikace vláken

Systém identifikace vláken pomocí jejich rozpouštění pod mikroskopem, je založen na stupni rozpustitelnosti jednotlivých chemických vláken tzn., že je stanovena přesně specifikovaná řada rozpouštědel (kroků rozpouštění), která v okamžiku rozpuštění daného zkoumaného vlákna přesně identifikuje jeho typ (chemickou podstatu).

Rozpouštění je nejjednodušší a nejrychlejší metoda k identifikaci jednotlivých druhů vláken i směsí. Metoda je vhodná k identifikaci směsí přírodních i chemických vláken, neboť udává velmi přesné kvalitativní složení materiálu v preparátu.