Certifikáty    
Metoda simuluje účinnost geosyntetika chránit materiál geosyntetické zábrany nebo jinou styčnou plochu proti ostrým tvrdým prvkům při krátkodobém zatížení.

1. Příprava vzorků před zkouškou
Zkušební vzorky se odebírají podle EN 963. Z laboratorního vzorku se odebere 10 zkušebních vzorků o velikosti 100 mm x 100 mm.
Dále je třeba je klimatizovat. Zkoušky se provádí v normálním ovzduší popsaném v ISO 554 tj. při relativní vlhkosti vzduchu 65 % a 20°C. 

Pro provedení zkoušky potřebujeme dodat 1běžný metr textilie (předpokládáme minimální šíři 2m).

2. Podstata zkoušky
Zkušební vzorek je uložen naplocho na hliníkové desce podepřené ocelovou základnou, a je upevněn ve zkušebním přístroji umožňujícím zkoušku tahem/stlačením. Síla působí na střed zkušebního vzorku pomocí obráceného ocelového jehlanu, připojeného k ukazateli zatížení tak dlouho, až dojde k perforaci zkušebního vzorku. Zaznamenané zatížení při proražení se považuje za reprezentativní pro účinnost ochrany vzorku.

3. Vyjádření výsledků
Zatížení při proražení (v N) se vyjádří jako aritmetický průměr z deseti jednotlivých měření.