Certifikáty    
Norma ČSN EN ISO 12236 (80 6127) stanoví postup pro zjišťování odolnosti vůči protržení měřením síly potřebné pro protlačení průbojníku s plochým koncem (zakončením) geotextiliemi a výrobky podobnými geotextiliím. Zkouška se provádí na suchých a klimatizovaných vzorcích v předepsaném ovzduší. Podle přání zákazníka se může zkoušet i na mokrých vzorcích.

1. Příprava vzorků před zkouškou
Zkouší se 5 zkušebních vzorků. Vzorky se odebírají náhodně ze vzorku podle EN 963. Velikost vzorku musí umožnit vhodné upnutí. Jestliže variační koeficient síly při protržení vyšší než 5% musí se odzkoušet dalších 5 vzorků a uvádí se hodnoty ze všech 10 měření. V případě, že jsou odlišné vlastnosti na každé straně vzorku, musí být zkouška provedena pro každou stranu zvlášť. 

Pro provedení zkoušky potřebujeme dodat 1běžný metr textilie (předpokládáme minimální šíři 2m).

2. Podstata zkoušky
Vzorek se upne mezi dva ocelové kroužky. Ke středu a kolmo ke zkušebnímu vzorku se posunuje průbojník konstantní rychlostí. Zaznamená se síla při protržení, posun při protržení a křivka síla - posun.

3. Vyjádření výsledků
Vypočítá se průměr síly při protržení v kN a variační koeficient v %, průměr posunu při protržení v mm a síla průbojníku při daném posunu, pokud se to požaduje.