Certifikáty    

 

Proces specifikuje metodu stanovení rozměrových změn, které nastanou, je-li plošný materiál ponořen do studené vody (20 °C) bez pohybu a následně usušen.  
 
1. Příprava vzorku před namočením 
Pro zkoušení změny rozměrů je možno použít plošnou textilii. Příprava pro označování a měření plošných textilií po stanoveném zpracování se provádí podle ČSN EN ISO 3759 (80 0825) tak, že se na odebraných zkušebních vzorcích 450 mm x 450 mm označí páry referenčních bodů ve vzdálenosti 350 mm x 350 mm, pro široké plošné textilie. Pro vzorky o šířce do 70 mm se použije celá šířka vzorku, pro šířky od 70 mm do 250 mm se dělají značky 35 mm od kraje. Stejný způsob značení se použije pro vzorky od 250 mm do 450 mm a vyznačí se ještě střední značka, tak jak je uvedeno v normě ISO 7771. Označí se nevypratelnou barvou, vyšijí se (obr.č.1 a 2), nebo se použije jiný způsob značení. Počet zkoušených vzorků je podmíněný požadovanou přesností výsledků. Běžně se vyžadují dva vzorky, ale může jich být i více. Takto připravené vzorky se podrobí klimatizaci podle ČSN EN ISO 139 (80 0056) až do dosažení konstantní hmotnosti (min. po dobu 24 hodin) a následně se změří vzdálenosti mezi každým párem před a po údržbě.   
2. Podstata zkoušky 
Zkouška se provádí podle normy ISO 7771. Na odebraných min. dvou vzorcích se provede namočení do studené vody o teplotě 15 - 20 °C, do níž bylo přidáno 0,5 g/l smáčecího prostředku. Voda musí být nulové tvrdosti. Hloubka hladiny nad vzorkem min. 25 mm. po dvou hodinách se slije kapalina a vzorek se opatrně vyjme na podložku k vykapání. Na rovném povrchu se nechá uschnout při teplote 20°C. Po usušení se vzorky opět klimatizují v předepsaném prostoru. 
 
3. Vyjádření výsledků 
Změna rozměrů se vypočítá na základě změny rozměrů před namočením v podélném a příčném směru po následné klimatizaci. Vyjadřuje se jako procento z odpovídající původní hodnoty podle ČSN EN ISO 3759 (80 0825). Při vytažení se použije znaménko plus (+) a při srážení minus (-). Změna rozměrů se vyjádří na nejbližších 0,1 %.