Certifikáty    

 

Stanovení rozměrových změn může být také vyžadováno z důvodu žehlení za vlhka, nebo s použitím žehlícího lisu. Aby bylo možné srovnávat jednotlivé postupy žehlení, byla vytvořena norma definovaného zařízení a zkušebních postupů specifikovaných dále uvedenými technickými předpisy v normě ČSN 80 0823. 
 
1. Příprava vzorku před žehlením 
Pro zkoušení změny rozměrů je možno použít plošný materiál. Příprava pro označování a měření plošných textilií a výrobků po stanoveném zpracování se provádí podle ČSN EN ISO 3759 (80 0825) tak, že se na odebraných zkušebních vzorcích (minimálně 650 mm x 650 mm) označí páry referenčních bodů (ve vzdálenosti 500 mm x 500 mm). Označí se nevypratelnou barvou, vyšijí se, nebo se použije jiný způsob značení. Počet zkoušených vzorků je podmíněný požadovanou přesností výsledků. Běžně se vyžadují dva vzorky, ale může jich být i více. Takto připravené vzorky se podrobí klimatizaci podle ČSN EN ISO 139 (80 0056) až do dosažení konstantní hmotnosti (min. po dobu 24 hodin) a následně se změří vzdálenosti mezi každým párem před a po údržbě.
     
2.  Podstata zkoušky 
Pracovní vzorek se položí na podložku sestávající ze žehlící plsti pokryté žehlícím plátnem a překryje se žehlícím plátnem, které bylo namočeno ve vodě a odmáčknuto tak, aby se obsah vody rovnal 100% + 5 % hmotnosti suché tkaniny.  
Při žehlení na lisu se žehlí tak, že se vrchní deska přiklopí a vzorek se ponechá při stanovené teplotě po stanovenou dobu. Vrchní deska se odklopí a vzorek se nechá vychladnout. Cyklus se opakuje do doby vysušení tkaniny. 
Při žehlení se žehlička pokládá postupně na celou plochu vzorku vždy na dobu 5s bez klouzavého pohybu (žehlička působí pouze vlastní hmotností). Žehlící cyklus se opakuje až do vysušení tkaniny.   Po usušení se vzorky opět klimatizují v předepsaném prostoru. 
 
3. Vyjádření výsledků 
Změna rozměrů se vypočítá na základě změny rozměrů před žehlením v podélném a příčném směru po následné klimatizaci. Vyjadřuje se jako procento z odpovídající původní hodnoty podle ČSN EN ISO 3759 (80 0825). Při vytažení se použije znaménko plus (+) a při srážení minus (-). Změna rozměrů se vyjádří na nejbližších 0,1 %.