Certifikáty    
Zjišťování rozměrových změn při různých vlhkostních a tepelných podmínkách specifikuje mezinárodní norma ČSN ISO 2551(80 4437)  pro strojově vyráběné textilní podlahové krytiny. 

1. Příprava vzorku před vystavením vlhkostním a tepelným změnám 
Pro zkoušení změny rozměrů je možno použít všechny strojově vyráběné textilní podlahové krytiny. Příprava pro označování a měření se provádí podle ČSN ISO 1957 (80 4425)  tak, aby reprezentovaly co nejvíce sledované množství. Počet zkoušených vzorků je podmíněný požadovanou přesností výsledků. Běžně se vyžadují tři vzorky a zaznamená se směr výroby, ale může jich být i více. Takto připravené vzorky se podrobí klimatizaci podle ČSN EN ISO 139 (80 0056) až do dosažení konstantní hmotnosti (min. po dobu 24 hodin) a následně se změří vzdálenosti před a po vystavení teplotním a vlhkostním podmínkám. 

Pro provedení zkoušky je zapotřebí min. 1 bm textilní podlahové krytiny

2.  Podstata zkoušky 
Pracovní vzorek se položí na podložku a změří se vzdálenost mezi okraji rovnoběžnými se směrem výroby a mezi okraji kolmými ke směru výroby, pokaždé na dvou místech od sebe vzdálených asi 200 mm. Zkušební vzorek se položí na police v sušárně s řízenou teplotou 60°C. Vzorek se udržuje při této teplotě 2 hodiny, pak se vyjme a měří se vzdálenost mezi dvěma rovnoběžnými okraji, nebo mezi dvěma sadami značek s přesností na nejbližších 0,05 mm a to do 6 až 7 minut po vyjmutí vzorku ze sušárny. 
Následně se vzorek ponoří naplocho do vody teplé 20°C a nechá se smáčet po dobu 2 hodiny. Vzorek se následně vyjme, položí se na savou podložku a měří se v intervalu 5 minut po vyjmutí z vody. 
Následně se opět umístí do sušárny a opakuje se postup jako předtím (60°C) a opět se změří. 
Na závěr se vzorek nechá 48 hodin klimatizovat ve standardním prostředí pro zkoušení textilií. Změří se vzdálenost mezi značkami s přesností 0,05 mm a vyhodnotí se změna vzhledu. 

3. Vyjádření výsledků 
Změna rozměrů se vypočítá na základě změny rozměrů pro každé stádium v podélném a příčném směru. Vyjadřuje se jako procento z odpovídající původní hodnoty podle ČSN ISO 2551 (80 4437). Při vytažení se použije znaménko plus (+) a při srážení minus (-).