Certifikáty    
 
 

Na tyto výrobky se vztahují požadavky plynoucí z vyhlášky č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky pro děti do tří let. Tato vyhláška byla vydána v návaznosti na zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. K těmto výrobkům na všech úrovních obchodní činnosti mimo maloobchodního prodeje musí být přiloženo písemné prohlášení osvědčující, že výrobky splňují hygienické požadavky stanovené vyhláškou. Prohlášení je vydáno výrobcem nebo dovozcem (nebo osobou, která uvádí výrobek do oběhu), a to na základě posouzení výsledků zkoušek výrobků s hygienickými požadavky stanovenými zmíněnou vyhláškou.

Naše akreditovaná zkušební laboratoř Vám zabezpečí potřebné zkoušky. Na základě vystavených Protokolů o zkouškách může být vydáno zmíněné prohlášení. Protokoly by měl mít k dispozici ten, kdo prohlášení vydal, aby je mohl předložit dozorujícímu orgánu jako podklad k vydanému prohlášení o hygienické nezávadnosti.

Dozor nad plněním hygienických požadavků vyhlášky provádí dle zákona č. 258/2000 Sb. orgány ochrany veřejného zdraví.

Vzhledem k narůstajícímu počtu sankcí ze strany inspekčních orgánů je tato oblast zkoušení velmi aktuální.

Naši pracovníci Vám rádi poskytnou potřebné informace a pomohou Vám v případě zájmu s vypracováním potřebného Osvědčení