Certifikáty    

Zjišťování propustnosti vody kolmo k rovině bez přítlaku se provádí podle normy ČSN EN ISO 11058 (80 6141) dvěma zkušebními metodami u jedné vrstvy geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím. Jedná se o metodu konstantní hydrostatické výšky a metodu klesající hydrostatické výšky. 


1. Příprava vzorků před zkouškou
Vzorky se nesmí přehýbat a musí se s nimi co nejméně manipulovat, aby nedošlo k narušení jejich struktury. Vzorky se odebírají náhodně ze vzorku podle EN 963. Z dodaného vzorku se odebírá 5 zkušebních vzorků s rozměry vhodnými pro použité zařízení na zjišťování propustnosti vody.
 
Pro provedení zkoušky potřebujeme dodat 1 m běžné šíře materiálu (předpokládáme minimální
šíři 3 m).
 
 
2. Podstata zkoušky 
Jedna nezatížená vrstva geotextilie nebo výrobků podobných geotextiliím je vystavena jednosměrnému toku vody kolmo k rovině při několika konstantních hydrostatických výškách.
 
3. Vyjádření výsledků
Pro každý z 5ti vzorků se vypočítá rychlost prodění v20 pro každý pokles hydrostatické výšky H. Pokles hydrostatické výšky H se zakreslí do grafu proti rychlosti v20 a zvolí se nejvhodnější křivka procházející počátkem pro každý z pěti vzorků, buď matematickými a nebo grafickými prostředky. 
Hodnota rychlosti proudění při poklesu hydrostatické výšky o 50 mm se vyjádří buď výpočtem nebo grafickým znázorněním.